SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 5. Ponedjeljak, 6. veljače 2023.
OPĆINA LOPAR

3.

Na temelju članka 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 28/10) i članka 19. Statuta Općine Lopar (“Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 05/21, 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 31. siječnja 2023. godine, donosi

ODLUKA

o određivanju plaće i drugih prava
Općinskog načelnika i privremenog zamjenika
Općinskog načelnika Općine Lopar za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika i privremenog zamjenika općinskog načelnika te druga prava dužnosnika.

Članak 2.

Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće državnih dužnosnika, a iznosi 516,29 EUR (3.890,00 HRK po fiksnom tečaj u 7,53450) bruto.

Članak 4.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

Za obračun plaće općinskog načelnika- 4,26

Za obračun naknade zamjenika općinskog načelnika- 1,80

Članak 5.

Za vrijeme obnašanja dužnosti općinski načelnik ima, osim prava na plaću, pravo na staž osiguranja i ostvaruju prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti (troškova prijevoza, dnevnica i drugih troškova vezanih za službeno putovanje) u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u upravnim tijelima Općine.

Članak 6.

Rješenja o utvrđivanju plaće načelnika i privremenog načelnika donosi pročelnik Upravnog odjela za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti Općine Lopar.

Članak 7.

Utvrđeni koeficijenti i osnovica za obračun plaće primjenjivati će se od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Lopar ('Službene novine primorsko-goranske županije', broj 34/17).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA:011-02/23-01/01

URBROJ:2170-24-01-23-05

Lopar, 31. siječnja 2023.

Općinsko vijeće Općine Lopar

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2260&mjesto=51281&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr