SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 4. Četvrtak, 2. veljače 2023.
GRAD RAB

2.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Raba (»S1užbene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/21) gradonačelnik Grada Raba dana 26. siječnja 2023. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU ANALIZE
UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM GRADA RABA

I.

Odluka o usvajanju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Grada Raba donosi se u skladu s preporukama navedenih u Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije.

II.

Predmet revizije je upravljanje komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije. Prema odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 — vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 — pročišćeni tekst, 137/15 — ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), jedinice lokalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se, između ostalog, odnose i na komunalno gospodarstvo.

III.

Grad Rab u Analizi upravljanja komunalnom infrastrukturom utvrđuje ciljeve te kriterije kojima se pospješuje pronalaženje optimalnih rješenja kojima će dugoročno očuvati komunalno gospodarstvo te analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a objavit će se na službenoj web stranici Grada i dostupna je javnosti u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/22).

KLASA:363-01/22-01/173

URBROJ: 2170-13/01-23-2

Rab, 26. siječnja 2023.

Gradonačelnik Grada Rabab

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2259&mjesto=51280&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr