SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 4. Četvrtak, 2. veljače 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

2.

Na temelju članka 36. stavka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN RH broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 23/04, 101/04,39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) i čl. 32. Statuta Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 29/09, 32/09, 10/13, 24/17- pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj 16. sjednici dana 30. siječnja 2023. godine, donosi:

ODLUKU

o davanju koncesije na pomorskom dobru
za posebnu upotrebu

Članak 1.

Grad Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) daje koncesiju na pomorskom dobru za posebnu upotrebu KD Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Turion 20/A, Cres, OIB: 55232800223, u svrhu izgradnje kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj, kanalizacija i vodoopskrba naselja Artatore.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj, kanalizacija i vodoopskrba naselja Artatore.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro koje se nalazi na području Grada Malog Lošinja, na lokaciji kako slijedi:

- k.č. 10896/3 k.o. Mali Lošinj, u naravi stjenovita obala površine 45 m2 upisana u broj ZK uloška: 274 kao opće dobro, pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, ukupne površine 45 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 12 m2.

Članak 3.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 12 m2.

Sastavni dio ove Odluke su grafički prikazi lokacija na kopiji katastarskog plana izrađeni od TOPOING d.o.o. iz Kastva, Rubeši 80a, a koji se ne objavljuju.

Članak 4.

Davatelj koncesije daje koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 1. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 5.

Koncesionar se obvezuje plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela i to:

- stalni dio naknade za koncesiju iznosi 0,66 eura/m2 godišnje odnosno ukupno 7,92 eura godišnje i

- promjenjivi dio naknade iznosi 1% prihoda od godišnje ubrane naknade korisnika koncesije na dijelu pripadajućeg objekta.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na području koje se daje u koncesiju.

Koncesionar je na zahtjev davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na području koje se daje u koncesiju.

Članak 6.

Naknadu za prvu godinu koncesije, koncesionar je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe, koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Koncesijska naknada za svaku iduću godinu plaća se do 01. kolovoza tekuće godine, s time da se promjenjivi dio naknade plaća po završnom računu koncesionara za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna,obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine' broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

Članak 8.

Prije sklapanja Ugovora, koncesionar je dužan dostaviti davatelju koncesije jednu bjanko zadužnicu na iznos od 1.000,00 eura ovjerenu kod Javnog bilježnika kao instrument osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Članak 9.

Koncesionar je dužan koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke u skladu s Lokacijskom dozvolom:

- KLASA: UP/I-350-05/16-03/21, URBROJ: 2170/1-03- 05/1-17-10 od 30. lipnja 2017. godine.

Koncesionar je ishodio građevinsku dozvolu za planiranu gradnju.

Članak 10.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Članak 11.

Koncesionar je dužan po isteku roka iz članka 4. ove Odluke, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati pomorsko dobro davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, a ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od davatelja koncesije.

Članak 12.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi davatelj koncesije.

Članak 13.

Područje koje je predmet koncesije pristupačno je svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 1. ove Odluke.

Članak 14.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 15.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji u roku od 10 dana od dana izvršnosti iste, a kojim će se detaljnije utvrditi ovlaštenja davatelja koncesije, te prava i obveze koncesionara.

Za davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Gradonačelnica Grada Malog Lošinja.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

ODVJETNIČKO DRUŠTVO STANIĆ I PARTNERI d.o.o., Riva 4, 51000 Rijeka, u ime stranke KD Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Turion 20/A, Cres podnijelo je dana 02. siječnja 2023. godine zahtjev Gradu Mali Lošinj za davanje koncesije za posebnu upotrebu na pomorskom dobru u svrhu izgradnje kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj, kanalizacija i vodoopskrba naselja Artatore.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za izgradnju kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj, kanalizacija i vodoopskrba naselja Artatore.

U prethodnom postupku utvrđeno je da je dana 30. lipnja 2017. godine izdana Lokacijska dozvola od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj Primorsko-goranske županije i to: KLASA: UP/I-350-05/16-03/21, URBROJ: 2170/1-03- 05/1-17-10.

Isto tako utvrđeno je da je planirana gradnja u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, te je utvrđen status pomorskog dobra na katastarskoj čestici na kojoj se gradi i isto je upisano u zemljišnu knjigu.

Sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, za projekte lokalnog značaja koncesiju daje Gradsko vijeće i to na rok do 20 godina.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb putem davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili putem pošte preporučeno.

KLASA: 934-01/23-01/02

URBROJ: 2170-10-01-23-6

Mali Lošinj, 30. siječnja 2023.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić dipl. vet. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2259&mjesto=10005&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr