SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 3. Ponedjeljak, 23. siječnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

4.

Temeljem članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 44. stavka 3. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) Općinska načelnica Općine Omišalj dana 30.11.2022. godine donosi

PLAN

UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ U 2023. GODINI

Članak 1.

Ovim Planom utvrđeno je redovno upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Omišalj u 2023. godini, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) koje se mogu obavljati na području Općine Omišalj, uvjeti te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2023. godini.

Članak 2.

U 2023. godini planiraju se aktivnosti zbog važnosti očuvanja i zaštite, te u istom smislu načina korištenja pomorskog dobra, te određuju potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

*za iskazivanje iznosa je korišten fiksni tečaj konverzije 1 euro= 7,53450 kn.

Članak 3.

Općinsko vijeće Općine Omišalj imenovalo je Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće), koje u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i odredbama ovog Plana rješava zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja.

U slučaju ako se do sazivanja sjednice Vijeća za obavljanje iste djelatnosti na istoj mikrolokaciji zaprimi više zahtjeva, prednost u razmatranju ima uredan i potpuni zahtjev koji je ranije zaprimljen, osim za mikrolokacije na morskoj obali na kojima postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo, a postupak izvlaštenja nije okončan. Za te mikrolokacije Vijeće može izdati odobrenje jedino nosiocu prava vlasništva ili drugog stvarnog prava.

Ukoliko je Zahtjev dostavljen u elektroničkom obliku mora sadržavati kvalificirani elektronički potpis te će se kao takav smatrati vlastoručno potpisanim. Ako je zahtjev predan elektroničkim putem, a ne sadrži kvalificirani elektronički potpis, takav će se zahtjev smatrati nepotpisanim te će Vijeće takav zahtjev odbaciti sukladno članku 73. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21).

Na plaži na kojoj je utvrđeno više mikrolokacija za obavljanje iste djelatnosti, jednom podnositelju zahtjeva, koncesijsko odobrenje se može dati samo za jednu mikrolokaciju.

Koncesijska odobrenja izdaju se, u pravilu, na vremenski rok od jedne kalendarske (nedjeljive) godine. Iznimno, ako se odobrenje izdaje na vremenski rok dulji od jedne kalendarske godine, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

Naknade za koncesijska odobrenja utvrđuju se u iznosima predviđenima za turistički razred „A“.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Omišalj te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU

KOJE SE MOGUOBAVLJATI I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ležaljke, suncobrani i slična sredstva koja iznajmljuju korisnici koncesijskih odobrenja, za vrijeme dok se ne koriste, ne smiju se držati na plaži, već moraju biti uredno odložena na za to predviđeno mjesto.

Objekti i predmeti postavljeni na pomorskom dobru u svrhu obavljanja djelatnosti temeljem koncesijskog odobrenja, moraju biti sukladni odredbama Odluke o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/22) te se svojim izgledom moraju uklapati u okolinu.

Članak 6.

Troškove potrošnje struje i vode, te druge komunalne troškove snosi korisnik koncesijskog odobrenja. Troškovi postupka izdavanja koncesijskog odobrenja utvrđuju se u iznosu od 250,00 kn/33,18 EUR po zahtjevu, a preduvjet izdavanja je plaćanje naknade i troškova postupka, jednokratno, unaprijed.

Članak 7.

Korisnici koncesijskih odobrenja dužni su se pridržavati propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru te uvažavati značaj pomorskog dobra kao općeg dobra od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 8.

Ovaj Plan dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja Potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Plan i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Općine Omišalj te u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Plan će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 342-01/22-01/3

UR.BROJ: 2170-30-22-01-2

Omišalj, 30.11.2022. godine

Općinska načelnica

mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2258&mjesto=51513&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr