SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

1.

Temeljem članaka 10. 11. i 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine", broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) (u daljnjem tekstu: Uredba) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica ("Službene novine", broj 7/21), Općinski načelnik Općine Općine Malinska-Dubašnica, dana 29. studenog 2022. godine, donosi

PLAN

upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu određuje se:

• Plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom

• Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom

• Popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru i mikrolokacije

II. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Članak 2.

Općina Malinska-Dubašnica upravlja pomorskim dobrom u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), Uredbom i ovim Planom na način da:

• zaštićuje i održava pomorsko dobro u općoj upotrebi sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i stepenica za ulaz u more i sl.), uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa i sl. Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.

• dodjeljuje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, putem Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Malinska-Dubašnica.

• u slučaju potrebe određivanja drugačijih uvjeta korištenja pomorskog dobra za održavanje manifestacija izuzetno se pomorsko dobro može dati na posebnu upotrebu organizatoru manifestacije kojim bi se djelomično ili potpuno isključilo od opće uporabe za druge osobe.

III. NADZOR

Članak 3.

Komunalni redari Općine Malinska-Dubašnica dužni su vršiti nadzor nad korištenjem pomorskog dobra. Ukoliko utvrde da se korištenje pomorskog odbra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u suprotnosti s koncesijskim odobrenjem izdanim od Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Malinska-Dubašnica, komunalni redari dužni su o tome izvijestiti Lučku kapetaniju Malinska, druga nadležna tijela te Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Općine Malinska-Dubašnica.

IV. SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

Članak 4.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 13. ovoga Plana, izdanih koncesija i sredstva iz Proračuna Općine Malinska-Dubašnica, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka namijenjena za obavljanje radova na održavanju pomorskog dobra, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

V. POSTUPAK IZDAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA

Članak 5.

Sve fizičke i pravne osobe koje koriste pomorsko dobro, građevine i druge objekte na pomorskom dobru koji su trajno povezani s pomorskim dobrom moraju iste koristiti na način da ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra, odnosno moraju omogućiti da svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni.

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuje niti ograničava opću upotrebu pomorskog dobra na području Općine Malinska-Dubašnica izdaje Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na temelju zahtjeva, a sukladno odredbama Uredbe. Podnositelj zahtjeva može biti svaka pravna ili fizička osoba - obrtnik registriran za obavljanje djelatnosti za koju se traži koncesijsko odobrenje.

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja podnosi se Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Malinska-Dubašnica, na obrascu propisanom Uredbom (Prilog 3.), osobnom dostavom ili poštom, a uz ispunjeni zahtjev obvezno se prilažu:

• dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra, obrtnica, itd)

• dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik navedenih sredstava),

• dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu (samo u slučaju kada se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti s brodicom/brodom).

Članak 6.

Nakon što je utvrđeno da je pojedini zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja pravodoban, uredan i potpun, Vijeće pristupa odlučivanju o dodjeli koncesijskog odobrenja.

U slučaju da se za istu mikrolokaciju zaprimi veći broj podnesenih zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima za davanje koncesijskog odobrenja Vijeće će, prilikom rješavanja zahtjeva, prednost dati podnositelju zahtjeva koji je prvi podnio zahtjev.

U slučaju da je zahtjev predan preporučeno ili ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom predaje tijelu kojem je upućen.

U slučaju osobne dostave ili obične dostave putem pošte ili ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga, službenik koji zaprimi pismeno na njemu pored datuma zaprimanja navodi i sat i minutu predaje pismena službeniku, a sve kako bi Vijeće nedvojbeno utvrdilo kada je određeni zahtjev zaprimljen.

Svi zahtjevi za davanje koncesijskog odobrenja koji budu podneseni prije stupanja na snagu ovog Plana, imaju se smatrati preuranjenima i Vijeće će takve zahtjeve rješenjem odbaciti.

Članak 7.

Troškove za izdavanje koncesijskog odobrenja snosi podnositelj zahtjeva u iznosu od 70,00 kuna upravne pristojbe prilikom podnošenja zahtjeva.

Članak 8.

Koncesijsko odobrenje izdaje se na vremenski rok od jedne kalendarske godine, odnosno do 31. prosinca 2023. godine. Iznimno, koncesijsko odobrenje može se dati na vremenski rok dulji od jedne godine, a najviše do pet godina. Rok se određuje na kalendarske (nedjeljive) godine. Kada se koncesijsko odobrenje daje na vremenski rok dulji od jedne godine, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

Iznimno, za obavljanje djelatnosti koje se odnose na kulturne, zabavne, športske i komercijalne priredbe te snimanja komercijalnog programa i reklamiranje, koncesijsko odobrenje može se dati i na vremenski rok određen na dane.

Članak 9.

Vijeće može odbiti dodijeliti koncesijsko odobrenje ili rješenjem oduzeti korisništvo po izdanom koncesijskom odobrenju, bez prava korisnika na povrat uplaćenih sredstava na ime izdanog mu koncesijskog odobrenja, korisniku koji:

• ne izvrši uplatu za koncesijsko odobrenje i troškove postupka u roku utvrđenom Zaključkom Vijeća;

• djelatnost obavlja suprotno odredbama ovog Plana i izdanog mu koncesijskog odobrenja.

U slučaju prestanka važenja koncesijskog odobrenja, korisnik koncesijskog odobrenja dužan je sva sredstva i opremu ukloniti te mikrolokaciju ostaviti urednom.

Članak 10.

Korisnici koncesijskih odobrenja dužni su pridržavati se propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru te uvažavati značaj pomorskog dobra kao općeg dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, kao i Odluke o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/20, 7/21, 29/21, 13/22) te ostalih važećih zakonskih, podzakonskih akata i akata Općine Malinska-Dubašnica

Korisnici koncesijskog odobrenja dužni su ispuniti uvjete propisane Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine, broj 66/09, 108/09, 8/10, 108/14), odnosno Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ (Narodne novine, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14).

VI. POPIS DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 11.

Na pomorskom dobru na području Općine Malinska-Dubašnica, a kojim upravlja Općina Malinska-Dubašnica, utvrđuju se sljedeće djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru (Prilog 1B, Tablica 2. Uredbe), razvrstane u tri skupine:

1) iznajmljivanje sredstava,

2) ugostiteljstvo i trgovina,

3) komercijalno-rekreacijski sadržaji.

Za djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Vijeće određuje točnu mikrolokaciju na morskoj obali, a prije izdavanja odobrenja zatražit će suglasnost nadležne lučke ispostave s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti koje su posebno naznačene u Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru. Na dijelu pomorskog dobra koje je uređeno kao lučko područje te na dijelu pomorskog dobra koje je dano u koncesiju ne može se izdati koncesijsko odobrenje.

Članak 12.

Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz članak 11. ovog Plana navedene su u priloženoj tabeli (prilog 1.) koja čini sastavni dio ovog Plana.

Grafički prikaz mikrolokacija iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ovog Plana (prilog 2.) upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu

Članak 13.

Radi reguliranja međusobnih prava i obveza u pogledu korištenja lokacije, održavanja, priključenja na komunalnu infrastrukturu i sl., nositelj koncesijskog odobrenja sklopit će ugovor s nadležnim odjelom Općine Malinska-Dubašnica. U slučaju priključenja sredstva na komunalnu infrastrukturu (struja, voda i dr.) u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica, troškove snosi korisnik koncesijskog odobrenja.

Članak 14.

Ovaj Plan dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Plan i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama Općine Malinska-Dubašnica te u „Službenim novinama" Primorsko-goranske županije. Grafički prikaz nije predmet objave u „Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.“

Plan će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.“

KLASA: 342-01/22-01/3

URBROJ: 2170-26-22-02-3

Malinska, 29.11.2022.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić, v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=51511&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr