SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 1. Četvrtak, 5. siječnja 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

5.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 14. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU

o izradi VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 23/10, 36/10, 19/13, 18/14, 21/16, 19/18, 5/22 i 14/22) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Razlozi za izradu Plana su:

- usklađenje sa Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 55/06, 23/10, 36/10, 19/13, 13/14, 41/15, 18/17 i 32/17) i izmjenama i dopunama predmetnog plana čija izrada je u tijeku, a ciljevi i programska polazišta utvrđeni su Odlukom o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 31/22)

- usklađenje se zakonima i propisima,

- promjene uvjeta gradnje svih vrsta građevina u obuhvatu Plana,

- promjene namjene pojedinih zona i usklađenje sa stanjem u naravi u obuhvatu Plana,

- korekcije koridora prometne mreže,

- stavljanje izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Prisika (Sl. novine 13/89 i 46/89, Sl. novine PGŽ br. 16/95, 8/99, 10/99, 32/06 i 46/18),

- stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Autobusni kolodvor - ulaz' (Sl. novine PGŽ br. 24/99),

- stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Turist - Lopar - Crveni križ' (Sl. novine PGŽ br. 24/99).

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana najvećim je dijelom određen Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 55/06, 23/10, 36/10, 1/13-pročišćeni tekst, 19/13, 13/14, 16/14, 41/15, 18/17 i 32/17).

Korekcije obuhvata Plana uskladit će se sa izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, čija izrada je u tijeku, a kojim će se, među ostalim, redefinirati i granice građevinskih područja naselja.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Područje obuhvata Plana predstavlja građevinsko područje naselja Novi Vinodolski, unutar kojega su trenutno na snazi planovi užeg područja (PUP Prisika, DPU 'Autobusni kolodvor - ulaz' i DPU 'Turist - Lopar - Crveni križ'). Svi navedeni planovi užeg područja stavili bi se izvan snage te bi se kroz sam Plan odredili primjereniji uvjeti gradnje.

Grad Novi Vinodolski započeo je s izradom VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 55/06, 23/10, 36/10, 19/13, 13/14, 41/15, 18/17 i 32/17) te bi se ovim izmjenama Plana izvršilo usklađenje s istim, i to:

- redefiniranje granice građevinskog područja naselja

- usklađenje izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja sa stvarnim stanjem te redefiniranje uređenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja

- promjena uvjeta gradnje svih vrsta građevina u obuhvatu Plana

- smanjenje površine sportsko-rekreacijske namjene R11 (promjena namjene u neizgrađeno građevinsko područje naselja)

- promjena uvjeta priključenja građevina na sustav odvodnje otpadnih voda u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Ciljevi i programska polazišta plana navedena su člankom 4. ove Odluke.

Temeljem predviđenih izmjena i dopuna korigirat će se tekstualni dio Plana (Odredbe za provođenje), uz odgovarajuće izmjene u grafičkom dijelu Plana te u Obrazloženju Plana.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA, SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN br. 136/15), u suradnji s nositeljem izrade - Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana, tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb;

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;

- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka;

- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb;

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka;

- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka;

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb;

- Hrvatske vode d.o.o., VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka;

- VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski;

- HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka;

- Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski;

- Javna ustanova 'Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije', Splitska 2/II, 51000 Rijeka;

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, PJ Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka;

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I faza: izrada preliminarne koncepcije - u roku od najviše 60 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Plana,

- II. faza - izrada Nacrta Prijedloga plana, utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od najviše 90 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

- III. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 15 dana od završetka javne rasprave,

- IV. faza - izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 20 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi od strane gradonačelnika,

- V. faza - izrada konačnog prijedloga Plana u roku od najviše 10 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga,

- VI. faza - dostavljanje završnih elaborata Plana u ugovorenom broju primjeraka u roku od 10 dana računajući od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

Sredstva za izradu Plana osigurana su Proračunom Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu..

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Sve poslove oko obavješćivanja javnosti, objave javne rasprave, provođenja javnog izlaganja, vođenja službenih evidencija obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Javna rasprava o prijedlogu Plana provodit će se u trajanju od trideset (30) dana.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-03/22-01/21

URBROJ: 2170-11-01-22-2

Novi Vinodolski, 30. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2256&mjesto=51250&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr