SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 47. Srijeda, 28. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

70.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.) članka 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj: 66/21.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2022., donosi

ODLUKU

o određivanju pravnih osoba i udruga građana od interesa za

sustav civilne zaštite Općine Vinodolske općine

Članak 1.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vinodolske

općine su:

1. VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

-opskrba pitkom vodom, sanacija otpadnih voda, korištenje teške mehanizacije

2. EKO MURVICA d.o.o.

-odvoz i zbrinjavanje otpada, zbrinjavanje i ukop posmrtnih ostataka pokojnika

3. Veterinarska ambulanta Crikvenca

- zbrinjavanje životinja dezinsekcija i deratizacija

4. Sando d.o.o. Crikvenica – Javna rasvjeta

-briga o javnoj rasvjeti, elektro radovi

5. JELA d.o.o. Crikvenica

-građevinski radovi, otklanjanje urušenih i oštećenih objekata

6. CRIKVENICA – OPATIJA EKO d.o.o.

Dezinsekcija, deratizacija, zbrinjavanje lešina

7. Autoprijevoz iskopi Toni Mataija Štale 92 Bribir

-sanacija klizišta, odrona, prijevoz materijala

8. PLODINE d.o.o. Novi Vinodolski

-opskrba prehrambenim i artiklima široke potrošnje

9. KONZUM d.d. Bribir

- opskrba prehrambenim i artiklima široke potrošnje

10. Narodna knjižnica i čitaonica Bribir

-smještaj ugroženih i potrebitih osoba

11. Osnovna škola dr. Josip Pan

12. ić Bribir

- smještaj ugroženih i potrebitih osoba

Članak 2.

Udruge od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine:

1. Lovačko društvo Srndać Grižane

2. Lovačko društvo Vepar Bribir

3. Lovačko društvo Medviđak Drivenik Tribalj.

Članak 3.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Vinodolske općine su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugima resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Vinodolske općine.

Članak 4.

Pravne osobe iz članaka 1. i udruge iz članka 2. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Vinodolske općine.

Članak 5.

Sa udrugama iz članka 2. ove Odluke Općina Vinodolska općina sklapa Ugovor o međusobnoj suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća.

Članak 6.

Pravnim osobama iz članka 1. i udrugama iz članka 2. ove Odluke dostavit će se Odluka o određivanju pravnih osoba za sustav civilne zaštite i izvod iz Plana djelovanja civilne zaštite koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 7.

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite općine u svojim operativnim planovima planirati će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti, sukladno članku 36. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj: 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.) .

Udruge iz članka 2. ove Odluke ne izrađuju operativne planove, ali su u roku od mjesec dana od dana primitka ove Odluke dužne dostaviti podatke propisane člankom 42. stavka 4. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj: 66/21.).

Članak 8.

Pravne osobe iz članka 1. i udruge iz članka 2. ove Odluke dužne su voditi evidencije propisane člankom 8. i člankom 11. Pravilnika o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 75/16.).

Pravne osobe i udruge iz članka 1.i 2. ove Odluke popunjavaju i bazu podataka o materijalnim sredstvima i opremi koja se koristi za provođenje mjere i aktivnosti sustava civilne zaštite propisanu Pravilnikom o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 99/16.).

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj: 8/18.).

Članak 10.

Po jedan primjerak u preslici ove Odluke dostaviti će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj Odluci te Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstvu civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Odluka stupa na snagu nakon što predstavničko tijelo Općine Vinodolske općine istu usvoji uz prethodno dobivenu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Primorsko-goranske županije.

Članak 12.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/14

URBROJ: 2170-34-02-22-151

Bribir, 22. prosinca 2022.

Općinsko Vijeće Općine Vinodolske Općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2254&mjesto=91253&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr