SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 47. Srijeda, 28. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

68.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj: 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 13. sjednici održanoj 22.prosinca 2022., donosi

S M J E R N I C E

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine za razdoblje
2022. – 2025. godina

1. UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/2015. i 118/18.) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofe te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini, te povezuje resurse i sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturalne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila.

Smjernice će se koristiti kao podloga za planiranje aktivnosti u sustavu civilne zaštite razmatranom periodu u cilju smanjenja rizika od velikih nesreća, te provođenja ciljanih preventivnih mjera sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

1. stožer civilne zaštite

2. operativne snage vatrogastva

3. operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

4. operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

5. udruge civilnog društva

6. povjerenici civilne zaštite

7. koordinatori na lokaciji

8. pravne osobe u sustavu civilne zaštite

2. OPĆE SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Velike nesreće i katastrofe javljaju se kada se nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskim faktorom djeluju na stanovništvo u tolikoj mjeri da ono nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i adekvatno se nositi s nanesenim gubicima i štetama. Zbog te činjenice sve se više naglašava značaj planskih i preventivnih poslova u civilnoj zaštiti. Uspostava, razvoj i unapređenje sustava civilne zaštite jest proces koji zahtijeva znatna financijska sredstva, pa će stoga dinamika organizacije, razvoja i unapređenje civilne zaštite biti uvjetovana objektivnim fiskalnim mogućnostima, ali i drugim preduvjetima za provedbu pravodobnih u učinkovitih mjera svih sudionika civilne zaštite. Identificiranim i procijenjenim rizicima kapaciteti za reagiranje u otklanjanju prihvatljivih posljedica velikih nesreća za život, gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku temeljit će se na kapacitetima redovitih i namjenski ustrojenih stručnih službi i organizacija, kao i kapacitetima pravnih osoba u sustavu civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine.

2.1. PREVENTIVNE I PLANSKE AKTIVNOSTI

Sustav civilne zaštite obuhvaća preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske mjere i aktivnosti kojima se utvrđuju prava i obveze sudionika civilne zaštite te način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i velikih nesreća i katastrofa. U cilju učinkovitog funkcioniranja sustava civilne zaštite na području nadležnosti Općine Vinodolske općine planira kontinuirano provoditi preventivne i planske aktivnosti, i to:

Procjenjivanje mogućih opasnosti (prirodnih i tehničko-tehnoloških) u cilju smanjenja rizika od katastrofa, određivanje najrizičnijih zona te utvrđivanje načina i mogućnosti djelovanja postojećih operativnih snaga civilne zaštite,

Jačanje i nadopunjavanje spremnosti postojećih operativnih snaga civilne zaštite (osposobljavanje sudionika i pripadnika operativnih snaga civilne zaštite),

Planiranje i provođenje vježbi civilne zaštite

Jačanje svijesti građana o opasnostima i mjerama zaštite, te korištenje broja 112,

Provođenje sustavne edukacije djece predškolske i školske dobi u cilju podizanja svijesti o mogućnostima nastanka katastrofe i postupanjima u slučajevima iste,

Planiranje korištenja prostora i provedbu mjera civilne zaštite u dokumentima prostornog planiranja,

Mjere civilne zaštite u dokumentima prostornog planiranja usklađivati sa zahtjevima zaštite i spašavanja koji su sadržani u Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Općine Vinodolske općine i ostalim dokumentima,

Javno informiranje i suradnja s medijima,

Ažuriranje Procjene rizika i Plana djelovanja civilne zaštite,

Povezivanje sustava i institucija za postupanje u slučaju prijetnji,

Određivanje provođenja kontinuiranog nadzora provođenja smjernica, nositelja i načina izvješćivanja,

Uvođenje inovativnih tehnologija, prijenos znanja i praktičnih vještina,

Obnova i rekonstrukcija postojećih sustava obrane od procijenjenih prijetnji i opasnosti.

Opći akti iz područja civilne zaštite

Na prijedlog izvršnog tijela, predstavničko tijelo Općine Vinodolske općine:

U postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

Procjenu rizika do velikih nesreća za područje Općine Vinodolske općine

Donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

Izvršno tijelo JLS-a donosi:

Plan djelovanja civilne zaštite

Plan vježbi civilne zaštite

Kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalnu sredstva i opremu snaga civilne zašite

Donosi odluku iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite

Odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite

Izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite

Osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

Osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika

Osigurava uvjete za vođene i ažuriranje beza podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite

Uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.

Usvojene akte iz područja sustava civilne zaštite potrebno je u slučaju izmjena zakonskih propisa i drugih važećih propisa uskladiti do propisanih rokova, odnosno uskladiti s novonastalim uvjetima.

2.2.OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite Općine Vinodolske općine

Stožer civilne zaštite Općine Vinodolske općine imenovan je Odlukom o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj: 40/22.). Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer obavlja poslove prikupljanja informacija, ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti te predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. U proteklom razdoblju Stožer civilne zaštite je u cijelosti potvrdio opravdanost svoga postojanja te iskazao sposobnost učinkovitog operativnog djelovanja u redovnim i izvanrednim situacijama. Stoga će Stožer civilne zaštite i u definiranom razdoblju u slučaju ugroze bilo koje vrste koja prijeti nastankom velike nesreće ili katastrofe poduzimati sve potrebne mjere kako bi se zaštitili životi i zdravlje stanovništva, imovina i okoliš. U četverogodišnjem razdoblju potrebno je nastaviti proces edukacije i stručnog osposobljavanja članova Stožera civilne zaštite. Da bi sustav upravljanja u izvanrednim situacijama mogao odgovoriti svim potencijalnim prijetnjama i izazovima, potrebno je u definiranom razdoblju provesti slijedeće aktivnosti:

Redovito održavati sjednice Stožera

Provoditi sustavnu edukaciju članova Stožera civilne zaštite, operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Provoditi vježbe civilne zaštite kako bi se provjerila spremnost za odgovor na sve potencijalne ugroze i otklonili uočeni nedostaci

Unapređivati koordinaciju sa svim operativnim snagama sustava civilne zaštite u provedbi svih aktivnosti od interesa za izgradnju sustava civilne zaštite

Intenzivirati suradnju sa svim relevantnim državnim institucijama

Operativne snage vatrogastva – DVD Bribir

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva. Na području Općine Vinodolske općine djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir. Kako bi se materijalno tehnička opremljenost i stručna osposobljenost pripadnika vatrogasne postrojbe podigla na višu razinu potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti:

Provoditi preventivne mjere zaštite od požara osobito tijekom ljetnih mjeseci kao i u drugim razdobljima u godini u kojima postoji povećana opasnost od nastanka i širenja požara

Educirati lokalno stanovništvo o opasnostima i negativnim učincima požara

Nastaviti opremanje vatrogasnih postrojbi najsuvremenijim materijalno tehničkim sredstvima

Provoditi stalna stručna osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi organizacijom radionica i pokaznih vježbi

Intenzivirati suradnju vatrogasne postrojbe i drugih gospodarskih subjekata, ustanova i udruga koji se poslovima civilne zaštite bave u okviru svoje redovne djelatnosti kako bi se osiguralo njihovo zajedničko djelovanje u slučaju nastanka nesreće ili katastrofe

Kontinuirano razvijanje informacijskog sustava

U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe

Izvršiti široku edukaciju poljoprivrednika i drugog stanovništva u vezi spaljivanja biljnih otpada zbog požara na otvorenim prostorima

Uključiti se u sveobuhvatnu akciju propagandno- promidžbenih poruka i osvješćivanja javnosti te upoznavanja o nedostacima spaljivanja biljnog otpada na ugrožavanje ljudskih života i materijalno-tehničkih resursa te ugrozu i štetnosti na okoliš

Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara i interesa za Republiku Hrvatsku kojeg donosi Vlada Rh za svaku požarnu godinu.

Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski

Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski je operativna snaga zaštite i spašavanja u velikim nesrećama i katastrofama Općine Vinodolske općine, koje izvršava obveze u sustavu civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu. Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima. Osnovni ciljevi Hrvatskoga Crvenog križa su ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama. Pored ostalog Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski u okviru svoje nadležnosti potrebno je nastaviti obavljati:

Organiziranje i vođenje službe traženja

Vođenje posebne skrbi o žrtvama oružanih sukoba i drugih izvanrednih situacija

Traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć međunarodnih humanitarnih organizacija i drugih donatora, te nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za potrebe na području svoga djelovanja

Ustrojava, obučava i oprema ekipe izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu i to ekipe za: procjene situacije i koordinaciju, prvu pomoć, Službu traženja, podizanje naselja i organizacija smještaja, psihološku pomoć, opskrbu vodom i sanacije, zaštitu života na vodi

Osposobljavanje volontera GDCK Novi Vinodolski vršit će se samostalno i kroz provođenje vježbi s drugim operativnim snagama civilne zaštite (DVD Bribir). Općina Vinodolska općina nastaviti će sa financiranjem Gradskog društva crvenog križa sukladno važećim propisima.

Hrvatska gorska služba spašavanja

Općina Vinodolska općina svake će godine sklapati Ugovor o financiranju programskih aktivnosti s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – stanica Rijeka.

Udruge civilnog društva

Udruge civilnog društva koje sudjeluju u sastavu civilne zaštite su:

1. Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski

Kao humanitarna organizacije djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. Na korištenje imaju prostorije DVD -a Bribir, kao i pomoć, sudjeluju u obuci članova DVD Bribir u pružanju medicinske pomoći.

Lovačka društva (LD Srndać – Grižane, LD Medviđak – Tribalj,Drivenik i LD Vepar Bribir) raspolažu materijalnim i ljudskim resursima koja se mogu koristiti u slučaju izvanrednih situacija, elementarnih nepogoda i sl.

Povjerenici civilne zaštite

Općina Vinodolska općina je donijela odluku o Određivanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine. Općinski načelnik je zaključkom imenovao povjerenike sukladno utvrđenim predsjednicima i njihovim zamjenicima mjesnih odbora. U narednom periodu potrebno je:

Voditi evidenciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Kontinuirano ažurirati podatke o povjerenicima civilne zaštite i prema potrebi popunjavati sa novim pripadnicima

Provoditi osposobljavanje povjerenika civilne zaštite

Organizirati sudjelovanje povjerenika CZ u provedbi planiranih vježbi civilne zaštite

Koordinatori na lokaciji

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu u suradnji s mjerodavnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Koordinatore na lokaciji imenovat će Odlukom načelnik stožera, po potrebama:

Za izvanredne događaje - epidemije i pandemije, - extremne temperature:

Za izvanredne događaje – potres, -poplave, -požari otvorenog tipa, -snijeg i led:

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Pravne osobe određene su Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata. U narednom periodu potrebno je kontinuirano ažurirati podatke o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite i prema potrebi popunjavati sa novim pravnim osobama.

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Edukacija građana

U narednom razdoblju (2023.godine) potrebno je tiskati edukativne letke koji će se podijeliti svim mještanima Grada, vezano općenito uz sustav zaštite i spašavanja, a koji

e biti specijalizirani za potres, požar i poplave kao jedan od potencijalnih ugorza. Također, prilikom većih vježbi snaga civilne zaštite zatražiti će se aktivno sudjelovanje mještana u vježbama.

Edukacije djece u školama i vrtićima

DVD provodi pokaznu vježbu zaštite od požara te vježbu evakuacije svake godine za djecu i djelatnike dječjeg vrtića. te svake godine za učenike i djelatnike osnovnih škola. U suradnji s gradskim društvom Crvenog križa Novi Vinodolski u 2023. godini održat će se edukacija svih djelatnika Osnovne škole i Dječjeg vrtića na temu pružanja prve pomoći.

Uspostava sustava uzbunjivanja

Sustav uzbunjivanja na području Općine Vinodolske općine treba osposobiti na način da je direktno spojen telefonskom linijom na Županijski centar 112 Rijeka, a ujedno pristup istom ima i DVD.

Ostalo

Na području Općine Vinodolske općine se sustavno provode mjere dezinsekcije i deratizacije te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine Vinodolske općine.

Za područje Općine Vinodolske općine izrađen je Izvedbeni program zimske službe na nerazvrstanim cestama.

4.ZAKLJUČAK

Stanje izrađenosti dokumenta iz područja sustava civilne zaštite je veoma dobro.

Koordinacija aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer civilne zaštite.

Potrebno je redovito održavati sjednice Stožera civilne zaštite te osposobljavati članove Stožera sa svim aktualnostima iz sustava Civilne zaštite.

Butno je ažurno voditi evidenciju pripadnika postrojbe i povjerenika civilne zaštite te kooridnatora na lokaciji.

Postrojbu DVD-a potrebno je jednom godišnje uvježbavati te opremati u skladu s proračunskim sredstvima te educirati njihove zapovjednike. Svake dvije godine potrebno je održati veću terensku operativnu vježbu u suradnji s Ravanteljstvom civilne zaštite Rijeka, a kako bi se članovi Postrojbe upoznali s cjelokupnim sustavom civilne zaštite, kao i svojom funkcijom u istom.

KLASA: 024-02/22-01/14

URBROJ: 2170-34-02-22- 149

Bribir, 22. prosinca 2022.

Općinsko Vijeće Općine Vinodolske Općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2254&mjesto=91253&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr