SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 47. Srijeda, 28. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

65.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj: 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 13. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine, donosi

OPĆI PROGRAM

mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Vinodolske općine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Program) uređuju se svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji za provođenje mjera iz Programa, način planiranja sredstava za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.

Članak 2.

Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguravanje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Općine Vinodolske općine.

Članak 3.

Ciljevi ovog Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i komunikacijske infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata te podizanje razine poduzetničke kulture.

II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA

Članak 4.

Korisnici mjera iz Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti, OPG-ovi, zadruge, slobodna zanimanja), a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, čije je sjedište društva, zadruge ili nositelja slobodnog zanimanja odnosno prebivalište vlasnika obrta ili nositelja OPG-a na području Općine Vinodolske općine te koji ulažu na području Općine Vinodolske općine i posluju 12 mjeseci godišnje.

III. NOSITELJI PROGRAMA

Članak 5.

Nositelj ovog Programa je Općina Vinodolska općina po Povjerenstvu za odabir poduzetničkih projekata Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana, a članove Povjerenstva imenuje općinski načelnik na mandat od 1 godine iz redova službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine.

IV. MJERE ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA

Članak 6.

Mjere iz područja Programa utvrđuju se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

V. SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Članak 7.

Sredstva za provedbu mjera iz ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vinodolske općine.

Visinu sredstava koja su namijenjena za provedbu mjera iz ovog Programa utvrđuje općinski načelnik Općine Vinodolske općine.

VI. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJAJU POTPORU MALE VRIJEDNOSTI

Članak 8.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, općinski načelnik Općine Vinodolske općine raspisuje Javni poziv.

Javni poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Vinodolske općine www.vinodol.hr, a u dnevnom tisku objavljuje se obavijest o otvorenom Javnom pozivu.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do datuma utvrđenog u Javnom pozivu, a najmanje 8 dana od dana objave.

Prijava na Javni poziv podnosi se Općini Vinodolskoj općini na obrascu prijave. Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže dokumentaciju određenu u Javnom pozivu.

Povjerenstvo, na osnovi provedenog Javnog poziva, provjerava i ocjenjuje ispravnost dostavljenih zahtjeva, kreira listu potencijalnih korisnika potpore te dostavlja općinskom načelniku Općine Vinodolske općine prijedlog Odluke o dodjeli potpora.

Temeljem prijedloga Povjerenstva, općinski načelnik Općine Vinodolske općine donosi Odluku o dodijeli potpora iz mjera ovog Programa u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Javni poziv.

Članak 9.

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Povjerenstvo je ovlašteno izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njegovih poslovnih objekata te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora.

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, dužni su vratiti ukupan iznos dodijeljene potpore te će biti uvršteni na popis korisnika koji nisu namjenski koristili potpore.

Po završetku korištenja potpore, korisnik je dužan dostaviti izvješće o utrošku potpore u roku određenom Javnim pozivom.

Korisnici koji su nenamjenski koristili potporu ili su propustili dostaviti izvješće o utrošku dodijeljene potpore u roku određenom Javnim pozivom, gube pravo na prijavu za dodjelu potpore u sljedećoj godini.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/14

URBROJ: 2170-34-02-22-146

Bribir, 22. prosinca 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2254&mjesto=91253&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr