SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 47. Srijeda, 28. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

61.

Temeljem odredbi članka 40.,41., 42. i članka 43. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj: 144/21.) i članka 48. i 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2022., donosi

I. IZMJENE I DOPUNE

PRORAČUNA VINODOLSKE OPĆINE
ZA 2022. GODINU

Članak 1.

1. I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u iznosu od 21.000.060,15 kuna sastoje se od:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Prihodi i rashodi te primitci i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Posebni dio Proračuna Vinodolske općine za 2022.godinu koji sadrži prikaz izdataka po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2022. godine stupaju na snagu osmi dan od dana objave „Službenim novinama Primorsko – goranske županije„.

KLASA: 024-02/22-01/14

URBROJ: 2170-34-02-22-142

Bribir, 22. prosinca 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

predsjedniku i članovima

Predmet: Prijedlog I. Izmjena
i dopuna Proračuna Vinodolske općine
za 2022. godinu

Pravni temelj

Članak 40., 41.,42. i članak 43. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj: 144/21.) i članak 48. i 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.).

Obrazloženje

Konačni prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna za 2022. ( 2022/2 ) u odnosu na materijal koji je bio na javnom savjetovanju razlikuje se u slijedećem : ukupni planirani prihodi povećavaju se 855.000,00 kuna i iznosi 21.000.060,15 kn umjesto 20.145.060,15 kn . Izvršene su korekcije na prihodovnoj i rashodovnoj strani kako bi prijedlog konsolidiranog rebalansa bio uravnotežen :

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Izmjene i dopune kod rebalansa proračuna 2022/2 temelje se na ostvarenju proračuna do 30.09.2022 te očekivanim prihodima i rashodima u četvrtom kvartalu ove godine . u materijalima je prikazan osnovni proračun , ostvarenje do 30.09. , povećanje / smanjenje u odnosu novi naspram starog proračuna , novi proračun.

Pozicije prihodovne strane koje se značajnije mijenjaju u okolnostima analize projekcije prihoda u četvrtom kvartalu te ostvarenja za prva tri kvartala zaključno sa 30.09.2022.g.

Pozicija 12 – porez na promet nekretnina za plus 60%

Pozicija 15.09 – ostale kapitalne pomoći Ministarstva kulture i PGŽ – za knjižnicu za minus 77,8% ( - )

Pozicija 15.4 – kapitalne potpore iz proračuna RH za plus 1758,2%. Odnosi se na sredstva MRRIFEU po ugovoru o refundaciji vlastitih sredstava u EU projektu za DVT čiji prihod je bio prvobitno planiran u 2021.g.

Pozicija 24 – povrati u općinski proračun za plus 400,0 % . Radi se o pokrivanju planiranog prihoda sa ostvarenim prihodom . Ostvareni iznos za prvih devet mjeseci sastoji se od primitka osiguranja ozbiljnosti ponude kod postupka javne nabave, uplate povrata po refundaciji postupka objave natječaja za otkup zemljišta te obaveze po ugovorima i zaključcima načelnika .

Pozicija 30 – prihodi po posebnim ugovorima za plus 528,0 % . U ostvarenju je prihod za program Zaželi II. u iznosu od 241.707,60 , prihodi od osnovnih škola prema DVT za kuhanje marendi , uplate grada Crikvenice razlike ekonomske cijene za djecu s njihovog područja u korist DVT. Do konca godine očekuje se prihod od pravo služnosti mreže HT po ugovoru . Povećanje od 528.000,00 kn pokriva razliku plana prema ostvarenju te očekivanih prihoda do 31.12.2022.g.

Pregled posebnog dijela proračuna kroz obrazloženje povećanja / smanjenja razdjela , glave, programa , aktivnosti dok se prikaz po pozicijama nalazi u samim tablicama rebalansa ( 2022/2 )

Razdjel 001 predstavnička i izvršna tijela – povećanje 34,3 % , unutar razdjela aktivnosti izvršna uprava i administracija te predstavnička i izvršna tijela . Usklađenje planiranog prema ostvarenju za prvih devet mjeseci . Pod ostali rashodi je knjiženo uglavnom računi za osiguranje objekata te ostale izdatke koji se ne mogu odmah svrstati u analitiku pozicija rashodovne strane .

Razdjel 002 jedinstveni upravni odjel , aktivnost A100101 izvršna uprava i administracija – povećanje 6,9% , unutar aktivnosti . Tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme za prvih devet mjeseci (111.359,31 ) sadržava : tehnička podrška i održavanje kompjutorskog programa ( software ) po ugovoru te najam fotokopirne opreme u iznosu od 82.231,41 , električni popravci 6.440,00 , mehanički popravci 10.812,90 , održavanje opreme 1.875 ,00 te održavanje klimatizacije 10.000,00 k . Izdaci za film i fotografiju se odnose na fotografsku obradu rješenja i uplatnica za komunalnu naknadu.

Glava 00202 financije i proračun , povećanje 3,1 % . Ostvarenje ostalih nespomenutih financijskih rashoda za prvih devet mjeseci proračunske godine ( 403.377,50 ) sastoji se od obaveze ugovora o prijenosu poslovnih udjela sa „Murvicom „u iznosu 153.361,34 kn , obaveze prema „Jedinstvu Krapina za kašnjenje u plaćanju ( uslijed provjere dokumentacije prije uplate EU sredstava u proračun ) u iznosu 72.408,34 , obaveze iz ugovora sa HP za financiranje pošte u Driveniku iznos od 87.721,86 , računa za slanje rješenja za komunalnu naknadu i uplatnice za 2022.g. , te naknadno opomena o neplaćanju za obveznike u iznosu od 48.746,60 kn . Preostali iznos od 41.139,36 odnosi se na specifične slučajeve preknjižavanja i povrata duplih uplata u proračun. Povećanje planirane pozicije 49 od 161,9% pokriva ostvarenje prvih devet mjeseci kao i predviđanje plaćanja po ovoj poziciji u četvrtom kvartalu 2022.g.

Glava 00203 – kultura - povećanje 58% ; Glava 00204 – odgoj i obrazovanje - povećanje od 20,3% te Glava 00205 – šport – povećanje od 30,6 %.

Povećanja programa programska djelatnost kulture, odgojno obrazovanog sustava te programske djelatnosti šport se povećavaju prema ostvarenjima do 30.09. ( sadržava obaveze tekuće i prošle proračunske godine ) te plana do konca godine.

Povećanje unutar Glave 00207 – gospodarenje prostorom u iznosu od 90,8% prvenstveno zbog poskupljenja energenata uslijed inflacije .

Glava 00209 – komunalni sustav – program komunalna infrastruktura – povećanje od 66,7 %, unutar programa povećanje aktivnosti odvoza smeća zbog podmirenja obveze prema komunalnom poduzeću iz 2021 godine u iznosu od 520.877,42 koja je knjižena do 31.01.2022.g . Program 1007 održavanje parkova i nasada povećanje od 185,0 % odnosi se na pokrivanje ostvarenog sa planiranim .Aktivnost se odnosi najvećim dijelom na uređenje parka u „starom gradu Driveniku„ koji je kandidiran na EU projekt.

Općinski načelnik Općine Vinodolske općine prihvatio je Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Vinodolske Općine za 2022. godinu, sačinjen po voditelju Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti Denu Striziću te utvrdio Prijedlog koji se upućuje Općinskom vijeću Općine Vinodolske općine na raspravu i donošenje.

Voditelj Odsjeka za proračun, financije i

društvene djelatnosti:

Den Strizić

Općinski načelnik:

Daniel Grbić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2254&mjesto=91253&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr