SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 46. Petak, 23. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

60.

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09, 15/13, 30/13 – pročišćeni tekst, 7/18, 2/19, 13/20, 41/20 – pročišćeni tekst i 8/21), općinski načelnik Općine Vinodolske općine, na prijedlog stručnih službi, dana 19. prosinca 2022. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ Tribalj

Članak 1.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ Tribalj, kao predstavnici Općine Vinodolske općine, imenuju se:

1. Boris Glavan

2. Vedran Švast

3. Den Strizić.

Članak 2.

Imenovanim članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ Tribalj iz članka 1. ove Odluke mandat započinje danom konstituiranja Upravnog vijeća i traje četiri godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 601-01/22-01/7

URBROJ: 2170-34-1-22-2

Bribir, 19. prosinca 2022. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Općinski načelnik

Daniel Grbić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2253&mjesto=91253&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr