SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 46. Petak, 23. prosinca 2022.
OPĆINA MATULJI

61.

Na temelju stavka članka 18. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 32. i 81. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 20.12.2022. godine donosi

ODLUKU

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI

ZA 2023. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), izvršavanje proračuna, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, korištenje namjenskih i vlastitih prihoda i primitaka, ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Korisnici proračunskih sredstava u smislu ove odluke su Dječji vrtić Matulji kao proračunski korisnik upisan u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: Proračunski korisnik), Jedinstveni upravni odjel kao upravno tijelo (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel), mjesni odbori kao tijela mjesne samouprave (u daljnjem tekstu: Mjesni odbori) te ostali korisnici koji se kao takvi navode po aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti, proračunske godine, višegodišnjeg planiranja, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Račun Proračuna te prihodi i primici Proračuna

Članak 4.

(1) Svi priljevi i odljevi Proračuna, Proračunskog korisnika i Mjesnih odbora izvršavaju se preko jedinstvenog računa Proračuna u skladu sa zakonom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Proračunski korisnik izuzet je od obveze izvršenja priljeva i odljeva sredstava preko jedinstvenog računa Proračuna te nema obvezu uplate namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda u Proračun Općine Matulji, ali je obvezan po isteku svakog tromjesečja izvijestiti Jedinstveni upravni odjel o ostvarenim namjenskim prihodima i primicima te vlastitim prihodima.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Mjesni odbori koji imaju otvorene vlastite račune izuzeti su od obveze izvršenja odljeva sredstava preko jedinstvenog računa Proračuna, ali su obvezni po izvršenoj transakciji izvijestiti Jedinstveni upravni odjel te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.

Članak 5.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 6.

(1) Namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi Proračuna i proračunskih korisnika planiraju se i uplaćuju u Proračun Općine Matulji, osim ako ovom odlukom nije određeno drugačije.

(2) Sredstva namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koja nisu iskorištena u prethodnoj godini prenose se u tekuću proračunsku godinu.

(3) Ako su namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano u Proračunu, mogu se preuzeti i plaćati obveze do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

(4) Rashodi i izdaci financirani iz namjenskih prihoda te vlastitih prihoda mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

(5) Rashodi i izdaci financirani iz namjenskih primitaka mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

6) Naplaćeni i preneseni, a neplanirani namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi mogu se izvršavati prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 7.

Ostvarenje i trošenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda Proračunskog korisnika i Mjesnih odbora nadzire Jedinstveni upravni odjel.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna

Članak 8.

(1) Proračunski korisnik, Jedinstveni upravni odjel i Mjesni odbori mogu preuzeti obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene financijskim planom, odnosno Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

(2) Proračunski korisnik, Jedinstveni upravni odjel i Mjesni odbori mogu preuzeti obveze iz ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, samo uz suglasnost Općinskog načelnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Proračunski korisnik može preuzeti obveze po ugovoru koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama bez prethodne suglasnosti Općinskog načelnika ako ukupna obveza po ugovoru ne prelazi iznos od 20.000,00 eura te ako su sredstva za navedene namjene planirana financijskim planom projekcijama.

(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Proračunski korisnik može preuzeti obveze po ugovoru koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama bez prethodne suglasnosti Općinskog načelnika ako se radi o ugovorima za provedbu projekata financiranih isključivo iz sredstava Europske unije te ukoliko ukupna obveza po ugovoru ne prelazi iznos od 30.000,00 eura.

(5) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Proračunski korisnik, Jedinstveni upravni odjel i Mjesni odbori mogu preuzeti obveze po ugovoru koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama bez prethodne suglasnosti Općinskog načelnika ukoliko se radi o ugovorima kojima se preuzimaju obveze za rashode za redovito poslovanje koji nastaju kontinuirano i za koje su sredstva planirana u financijskom planu i projekcijama, a koji se odnose na rashode za zaposlene, redovne materijalne rashode (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge).

(6) Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom Proračunski korisnik, Jedinstveni upravni odjel i Mjesni odbori dužni su uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

(7) Proračunski korisnik dužan je o sklopljenim ugovorima iz stavka 3. i 4. ovog članka izvijestiti Jedinstveni upravi odjel.

Članak 9.

Obveze po investicijskim projektima mogu se preuzeti nakon provedenog stručnog vrednovanja i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.

Članak 10.

Stvaranje ugovornih obveza Općine Matulji koje rezultira izvršenjem rashoda i izdataka Proračuna nastaje na temelju ugovora ili narudžbenice.

Članak 11.

(1) Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

• za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade

• za sve nabave roba, radova i usluga za koje se provodi postupak sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

• za sve nabave roba, radova i usluga za koje je aktom o provedbi postupaka jednostavne nabave propisana obveza zaključenja ugovora

• za osobne usluge (autorske honorare, ugovor o djelu, usluge odvjetništva i slično), usluge agencije, studentskog servisa.

(2) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovog članka, zaključivanje pisanog ugovora nije obvezno za dodjelu subvencija, donacija i pomoći do iznosa od 265,00 eura.

(3) Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Općinski načelnik odnosno osoba ovlaštena od Općinskog načelnika.

(4) Primjerak potpisanog ugovora dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za proračun i financije u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja potpisanog ugovora te se unosi u evidenciju ugovora.

Članak 12.

Narudžbenice za nabavu roba, radova i usluga izdaju se u postupcima nabave u kojima se ne zaključuje ugovor sukladno aktu o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Članak 13.

(1) Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, ovjerava Općinski načelnik.

(2) Instrumenti osiguranja plaćanja iz stavka 1. ovog članka, kao i instrumenti osiguranja plaćanja zaprimljeni kao sredstvo osiguranja naplate ili osiguranja izvođenja radova i usluga dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za proračun i financije koji vodi evidenciju izdanih i primljenih instrumenata osiguranja.

Privremene mjere za uravnoteženje Proračuna te izvršavanje Proračuna tijekom trajanja posebnih okolnosti

Članak 14.

(1) Ako se tijekom proračunske godine zbog promjena gospodarskih kretanja i/ili nastanka novih obveza za Proračun povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, Općinski načelnik može odlukom obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka najduže 60 dana te donijeti privremene mjere obustave na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Ako se Proračun ne može uravnotežiti za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Općinski načelnik mora najkasnije 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna.

Članak 15.

(1) U slučaju nastupa posebnih okolnosti propisanih Zakonom ovlašćuje se Općinski načelnik da tijekom izvršavanja Proračuna donosi odluke kojima se osiguravaju sredstva za financiranje mjera i aktivnosti vezanih za posebne okolnosti, uključujući i odluke o preraspodjeli sredstava Proračuna.

(2) U slučaju nastupa posebnih okolnosti rashodi i izdaci Proračuna mogu se preraspodijeliti najviše do 30 posto na razini skupine ekonomske klasifikacije koju donosi Općinsko vijeće koja se umanjuje, i to unutar izvora financiranja opći prihodi i primici, a preraspodjela se može izvršiti na postojećim i naknadno utvrđenim stavkama.

(3) Nastup posebnih okolnosti iz stavka 1. ovog članka utvrđuje posebnom odlukom Općinsko vijeće.

(4) O svim odlukama donesenim u skladu s stavkom 1. i 2. ovog članka, kao i o njihovo primjeni Općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće na idućoj sjednici općinskog vijeća koja slijedi nakon donošenja odluke, kao i u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Preraspodjela sredstava

Članak 16.

(1) Rashodi i izdaci Proračuna mogu se preraspodijeliti najviše do pet posto na razini skupine ekonomske klasifikacije koju donosi Općinsko vijeće koja se umanjuje, i to unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici te u skladu sa Zakonom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka preraspodjela sredstava unutar izvora opći prihodi i primici može se izvršiti najviše do 15 posto na razini skupine ekonomske klasifikacije koju donosi Općinsko vijeće ako se time osigurava povećanje sredstava vlastitog učešća planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka sredstva vlastitog učešća planirana u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije iz izvora financiranja opći prihodi i primici te sredstva za financiranje projekata koja se refundiraju iz pomoći Europske unije mogu se preraspodjeljivati bez ograničenja unutar istog razdjela organizacijske klasifikacije, odnosno najviše do 15 posto između projekata različitih razdjela organizacijske klasifikacije.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, sredstva za otplatu glavnice i kamata i danih jamstava, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule mogu se, ako za to postoji mogućnost i sukladno potrebi, tijekom godine osiguravati preraspodjelom bez ograničenja.

(5) Sredstva iz stavaka 2. i 3. ovoga članka mogu se preraspodjelom osigurati za naknadno utvrđene aktivnosti i/ili projekte na razini skupine ekonomske klasifikacije.

(6) Preraspodjelu sredstava i naknadno utvrđivanje aktivnosti i/ili projekata odobrava Općinski načelnik.

(7) U zahtjevu za preraspodjelom sredstava Proračunski korisnik, Jedinstveni upravni odjel i Mjesni odbori trebaju obrazložiti potrebu za preraspodjelom sredstava Proračuna, odnosno razloge za povećanje, odnosno smanjenje pojedine stavke te priložiti odgovarajuću dokumentaciju.

(8) Općinski načelnik o provedenim preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

Izvršavanje proračuna i financijskih planova

Članak 17.

(1) Proračun i financijski planovi proračunskih korisnika izvršavaju se u skladu s raspoloživim sredstvima i nastalim obvezama.

(2) Rashodi i izdaci izvršavaju se do visine planiranih sredstava osim onih financiranih iz namjenskih prihoda i primitaka te iz vlastitih prihoda.

(3) Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i obveze po danim jamstvima mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Članak 18.

(1) Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

(2) Za Općinu Matulji isprave iz stavka 1. ovog članka prije isplate sredstava iz Proračuna potvrđuje osoba koja je nabavu inicirala te odobrava za plaćanje neposredno nadređena osoba (voditelj Odsjeka ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela).

Članak 19.

(1) Aktivnosti i projekti koji nisu izvršeni do kraja 2022. godine mogu se izvršavati u 2023. godini do visine iznosa planiranog Proračunom za 2022. godinu odnosno do visine razlike između planiranog iznosa i izvršenog iznosa po pojedinim aktivnostima i projektima na kraju 2022. godine.

(2) Izvršavanje aktivnosti i projekata iz stavka 1. ovog članka moguće je uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 20.

(1) Plaćanje predujmom moguće je samo iznimno i na temelju suglasnosti Općinskog načelnika ili temeljem ugovora odnosno narudžbenice koje potpisuje Općinski načelnik.

(2) Suglasnost za plaćanje predujmom daje se pod uvjetom da je plaćanje predujmom uvjet za isporuku robe, radova i usluga i/ili se radi plaćanja predujmom ostvaruju određene pogodnosti.

(3) Iznimno, Proračunski korisnik Dječji vrtić Matulji i Jedinstveni upravni odjel može plaćati predujmom bez suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka do pojedinačnog iznosa od 700,00 eura te za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Članak 21.

(1) U proračunu su planirana sredstava proračunske zalihe u iznosu od 17.250,00 eura i koriste se za Zakonom utvrđene namjene.

(2) O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

(3) Općinski načelnik obvezan je tromjesečno izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Članak 22.

(1) Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, odnosno da su sredstva utrošena nezakonito i nenamjenski ili nisu utrošena, Općina Matulji i Proračunski korisnik dužni su odmah zahtijevati povrat sredstava u Proračun.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka vraćaju se u Proračun u korist rashoda/izdatka koji je terećen u trenutku isplate ako je povrat ostvaren u godini u kojoj je izvršena isplata, odnosno u korist ostalih prihoda ako se sredstva odnose na rashode/izdatke izvršene prethodnih godina.

Članak 23.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima po njihovom zahtjevu, na teret tih prihoda, a o čemu donosi rješenje Jedinstveni upravni odjel.

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 24.

(1) Proračunski korisnik, Jedinstveni upravni odjel i Mjesni odbori ne mogu pristupiti izmjenama financijskog plana, ako se radi o izmjenama financiranim iz izvora općih prihoda, odnosno iz nadležnog Proračuna, bez suglasnosti Općine Matulji, odnosno izmjena proračuna ili preraspodjele proračuna.

(2) Uz zahtjev za izmjenom financijskog plana potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje se obrazlaže potreba za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki.

(3) Izmjene financijskog plana u dijelu koji se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka mogu se donositi neovisno o izmjenama Proračuna uz obvezno uključenje zadnjeg važećeg financijskog plana u sljedeće izmjene Proračuna, vodeći računa da se izmjene financijskog plana krajem godine ne mogu donositi ukoliko se ne planiraju izmjene Proračuna do kraja tekuće godine.

Članak 25.

(1) Proračunski korisnik, Jedinstveni upravni odjel i Mjesni odbori koji imaju preneseni višak ili manjak iz prethodne godine dužni su dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu dokumentaciju iz koje se vidi struktura prenesenog viška ili manjka prihoda po izvorima po godišnjem financijskom izvještaju.

(2) Odluku o načinu korištenja viška, odnosno strukturu manjka i način njegovog pokrića dužni su uskladiti prilikom sljedećih izmjena proračuna.

IV. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 26.

(1) Rashodi za rad Mjesnih odbora iskazuju se u zasebnoj Glavi Mjesna samouprava u okviru Razdjela 001 Predstavničko i izvršno tijelo.

(2) Rashodi Mjesnih odbora iskazuju se prema aktivnostima: Rashodi poslovanja, Komunalne akcije i Manifestacije.

(3) Mjesni odbori dužni su utrošiti planirana sredstva najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, i to na način da do tog datuma roba/radovi/usluge moraju biti ugovoreni i isporučeni /izvedeni/obavljeni.

(4) Od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava Mjesni odbori mogu utrošiti najviše 20% planiranih sredstava na troškove prehrane prilikom provođenja komunalnih akcija te programa obilježavanja tradicionalnih mjesnih manifestacija.

(5) Izuzetno, mjesni odbori koji su ukupna sredstva planirali isključivo za komunalne akcije, mogu utrošiti do 30% planiranih sredstava za prehranu prilikom provođenja komunalnih akcija.

(6) Mjesni odbori su dužni planiranu provedbu komunalnih akcija prethodno dogovoriti s Odsjekom za komunalni sustav i prostorno planiranje.

(7) Vlastiti i namjenski prihodi Mjesnih odbora uplaćuju se u Proračun Općine Matulji i koriste se za pokriće rashoda mjesnih odbora sukladno njihovim financijskim planovima.

Članak 27.

(1) Mjesni odbori koji imaju vlastiti račun sva plaćanja obavljaju samostalno putem vlastitog računa, a iz Proračuna Općine Matulji doznačavaju im se sredstva osigurana Proračunom i vlastiti i namjenski prihodi koji su uplaćeni u Proračun.

(2) Mjesni odbori iz stavka 1. samostalno zaključuju ugovore s dobavljačima odnosno izdaju narudžbenice.

(3) Predsjednici Mjesnih odbora iz stavka 1. obvezni su primjerak ugovora i/ili narudžbenice kao i primljene račune dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu.

(4) Za Mjesne odbore koji nemaju otvoren račun svi se troškovi u okviru planiranih iznosa u Proračunu podmiruju direktno s računa Proračuna Općine Matulji, a obveze mogu stvarati na osnovi ugovora i/ili narudžbenice koje zaključuje odnosno izdaje Općina Matulji temeljem zahtjeva Mjesnog odbora.

(5) Predsjednici Mjesnih odbora odgovaraju za zakonito i namjensko trošenje proračunskih sredstava te ovjeravaju dokumentaciju o izvršavanju pojedinih rashoda.

(6) Stručne poslove za mjesne odbore obavlja Jedinstveni upravni odjel.

V. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 28.

Imovinu Općine Matulji čine financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu Općine Matulji kojom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine Matulji.

Članak 29.

(1) Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Općine Matulji upravlja Općinski načelnik.

(2) Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati i oročavati u poslovnoj banci poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

(3) Odluku o izboru banke i Odluku o oročavanju sredstava donosi Općinski načelnik.

(4) Oročena sredstva moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2023. godine.

Članak 30.

(1) Općinsko vijeće može na prijedlog Općinskog načelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u kapitalu pravih osoba ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti interes Općine Matulji.

(2) U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Članak 31.

Za stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine bez naknade Proračunskom korisniku i Mjesnim odborima potrebna je suglasnost Općinskog načelnika ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Općinu Matulji.

Članak 32.

Pravne osobe u većinskom vlasništvu i suvlasništvu Općine Matulji obvezne su po pozivu Općine Matulji dostaviti izvješće o poslovanju za prethodnu godinu te godišnje financijske izvještaje.

Članak 33.

(1) Troškovi ovrhe u postupcima koji se vode pljenidbom na novčanim sredstvima ovršenika iznose 26,54 eura po rješenju o ovrsi.

(2) Troškovi ovrhe neće se naplaćivati ukoliko dužnik uplati iznos duga prije dostave rješenja o ovrsi tijelu nadležnom za provedbu ovrhe.

VI. OTPIS, DJELOMIČAN OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA TE PRODAJA POTRAŽIVANJA

Članak 34.

(1) Po zahtjevu dužnika može se odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga odnosno prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ako se time bitno poboljšavaju mogućnosti otplate duga dužnika od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

(2) Vrsta duga odnosno potraživanja, kriterije, mjerile i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja propisuje se posebnim aktom.

(3) Podaci o visini duga i dužnicima kojima je odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, odnosno dužnicima prema kojima su potraživanja prodana, otpisana ili djelomično otpisana javno se objavljuju.

VII. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 35.

1) Općina Matulji može se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira za investicije koje se planiraju u Proračunu, za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Općine Matulji radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije i za investicije i projekte čija je realizacija utvrđena posebnim propisima te za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

(2) Odluku za dugoročno zaduživanje donosi Općinsko vijeće prije traženja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske ili ministra financija.

(3) Ukupna godišnja obveza Općine Matulji može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

Članak 36.

(1) Obveze na ime otplate glavnice i kamata po tekućim kreditima Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak iskazane su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2023. godinu, odnosno u Posebnom dijelu Proračuna - Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel, Program 2017 Upravljanje imovinom, Aktivnost A201703 Izdaci financiranja u iznosu od 582.790,00 eura, od čega se na otplatu glavnice odnosi 530.895,00 eura, a na kamate 51.895,00 eura.

(2) Općina Matulji u 2023. godini planira povući iznos od 676.890,00 eura od ugovorenog kredita za Izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (K201501 Nerazvrstane ceste) u ukupnom iznosu kredita od 2.654.456,17 eura.

Članak 37.

Očekivani iznos ukupnog duga po preuzetim kreditnim zaduženjima Općine Matulji na kraju 2023. godine iznositi će 6.014.470,21 eura / 45.316.025,78 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) kuna što uključuje:

1. glavnicu po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za kapitalne projekte u iznosu od 29.862,63 eura / 225.000,00 kuna

2. glavnicu po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Otkup i pripremu zemljišta u RZ Miklavija u iznosu od 587.043,19 eura / 4.423.076,90 kuna

3. glavnicu po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Dr. Andrija Mohorovičić Matulji u iznosu od 786.127,41 eura / 5.923.076,96 kuna

4. glavnicu po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Unutarnje uređenje zgrade Općine Matulji u iznosu od 247.068,62 eura / 1.861.538,48 kuna

5. glavnicu po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Sanaciju i zatvaranje odlagališta Osojnica, Energetsku obnovu zgrade škole i vrtića Jušići, Energetsku obnovu OŠ Dr. Andrija Mohorovičić Matulji, Energetsku obnovu zgrade Općine Matulji i Energetsku obnovu zgrade škole i vrtića Rukavac, u ukupnom iznosu od 913.575,35 eura / 6.883.333,44 kuna

6. glavnicu po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u iznosu te Pripremu zemljišta u radnim zonama u ukupnom iznosu od 2.654.456,17 eura / 20.000.000,00 kuna

7. glavnicu po osnovi kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Obnovu javne rasvjete u iznosu od 796.336,85 eura / 6.000.000,00 kuna.

Članak 38.

(1) Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, Općinski načelnik može donijeti odluku o kratkoročnom zaduživanju Općine Matulji, i to najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

(2) Općina se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovne banke u kojoj Općina Matulji ima otvoren račun ili kod drugih poslovnih banaka i kreditnih institucija do ukupne visine od 400.000,00 eura.

(3) Ugovor o kratkoročnom kreditu i zajmu zaključuje Općinski načelnik.

Članak 39.

(1) Proračunski korisnik čiji je osnivač Općina Matulji može se dugoročno zaduživati uz suglasnost Općinskog vijeća samo za zakonom propisane namjene.

(2) Općina Matulji može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskim korisnicima, pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovu čiji je osnivač uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija, a o čemu odluku donosi Općinsko vijeće.

(3) Za davanje suglasnosti iz stavka 1. i davanje jamstava iz stavka 2. ovog članka podnosi se zahtjev Općini Matulji uz koji se prilaže odluka o dugoročnom zaduživanju uz obrazloženje, usvojen financijski plan u kojem se vidi namjena za koju se korisnik zadužuje, preslika godišnjeg financijskog izvještaja za prethodnu godinu, ponuda ili pismo namjere davatelja kredita o uvjetima kredita i planom otplate te izjava odgovorne osobe da pod materijalnim i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

VIII. OVLASTI I ODGOVORNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČELNIKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 40.

(1) Općinski načelnik, čelnik Proračunskog korisnika i predsjednici Mjesnih odbora odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela Proračuna, odnosno financijskog plana iz svog djelokruga te za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost, ekonomičnost i djelotvornost u raspolaganju proračunskim sredstvima.

(2) Općinski načelnik, čelnik Proračunskog korisnika i predsjednici Mjesnih odbora odgovorni su za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

(3) Općinski načelnik i čelnik Proračunskog korisnika mogu za obavljanje određenih poslova ovlastiti druge osobe u skladu s aktom o unutarnjem ustrojstvu pri čemu se prenosi i odgovornost, ali se ne isključuje odgovornost čelnika.

(4) Proračunski korisnik, Jedinstveni upravni odjel i Mjesni odbori odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 41.

(1) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela zajedno s voditeljima odsjeka dužan je redovito pratiti izvršavanje Proračuna na razini upravnog odjela, a obveze izvršavati do visine utvrđene Proračunom.

(2) Čelnik Proračunskog korisnika dužan je redovito pratiti izvršavanje financijskog plana, a obveze izvršavati do visine utvrđene financijskim planom.

IX. IZVJEŠTAVANJE

Članak 42.

(1) Proračunski korisnici dostavljaju Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Jedinstvenom upravnom odjelu do 20. kolovoza 2023. godine, a Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu do 15. travnja 2024. godine.

(2) Jedinstveni upravni odjel izrađuje i dostavlja Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu Općinskom načelniku do 15. rujna 2023. godine.

(3) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 30. rujna 2023. godine.

(4) Jedinstveni upravni odjel izrađuje i dostavlja Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu Općinskom načelniku do 5. svibnja 2024. godine.

(5) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu do 31. svibnja 2024. godine.

(6) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese Općinsko vijeće.

Članak 43.

(1) Uz Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plan za 2023. godinu proračunski korisnici dostavljaju i odluku o rasporedu rezultata poslovanja.

(2) Proračunski korisnici dostavljaju financijske izvještaje u toku godine i godišnji financijski izvještaj Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za proračun i financije sukladno rokovima utvrđenim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

X. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA I OSTALIH KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Članak 44.

(1) Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod Proračunskog korisnika i Mjesnih odbora.

(2) Jedinstveni upravni odjel ima pravo kod ostalih korisnika proračunskih sredstava obavljati nadzor utroška sredstava Proračuna za namjene za koja su sredstva osigurana i isplaćena.

(3) U slučaju da se nadzorom iz stavka 1. i 2. ovog članka utvrdi da je Proračunski korisnik, odnosno korisnik proračunskih sredstava Proračuna utrošio nenamjenski, Jedinstveni upravni odjel naložit će korisniku povrat sredstava u Proračun.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-07/22-01/0005

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0004

Matulji, 20.12.022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2253&mjesto=51211&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr