SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

91.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ( »Službene novine Primorsko goranske županije« broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi članka 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE

Programa javnih potreba u sportu Grada Krka
za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 3/22 i 30/22) članak 2. mijenja se i glasi:

“Radi ostvarivanja Programa u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu osiguravaju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove II. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 402-02/22-01/01

URBROJ: 2170-09-01-22-40

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr