SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

83.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj: 18/22, 46/22 i 119/22), članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (»Narodne novine« broj: 71/10 i 136/20 ) i članka 40. Statuta Grada Krka ( »Službene novine Primorsko goranske županije« broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

PROGRAM

javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, programi i aktivnosti kojima se osigurava poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika te djelatnosti i programi kojima se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih kućanstava s područja grada Krka.

Članak 2.

Radi ostvarivanja Programa u Proračunu Grada Krka za 2023. godinu osiguravaju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Raspored, odnosno isplatu sredstava iz članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata, ugovora i druge relevantne dokumentacije.

Raspodjela sredstava iz članka 2. stavak 1. točka 4. Socijalni program, realizirati će se na temelju odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka i sukladno odlukama Socijalnog vijeća Grada Krka.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 402-02/22-01/02

URBROJ: 2170-09-01-22-17

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr