SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

74.

Na temelju članaka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Krka za 2023. godinu i to:

A. Opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture,

B. Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Ad. A. obuhvaća:

I.

ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

• čišćenje javno – prometnih površina,

• odvoz otpada s javnih površina,

• sanacija divljih deponija,

• čišćenje mora – plaža,

• dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko veterinarska zaštita,

• potrošnja vode na javnim izljevima.

II.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

• održavanje javnih površina,

• održavanje ulica u naseljima,

• održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica,

• održavanje zelenih površina

• održavanje dječjih igrališta,

• održavanje javne fontane,

• održavanje autobusnih čekaonica,

• održavanje plaža - pomorskog dobra,

• postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl.

• održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

• održavanje komunalnih prioriteta po MO,

• održavanje gradskih zidina i trgova, te

• nabavka i održavanje komunalne opreme

III.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

• održavanje nerazvrstanih cesta,

• održavanje makadamskih puteva,

• čišćenje slivnika.

IV.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

• održavanje objekata javne rasvjete,

• utrošak električne energije za javnu rasvjetu

• modernizacija javne rasvjete

V.

ODRŽAVANJE GROBLJA

• čišćenje groblja sa košnjom trave

• popravak i održavanje ogradnih zidova i objekata na groblju,

• održavanje staza

VI.

INTELEKTUALNE USLUGE U ODSJEKU ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

- usluga vršenja nadzora,

- usluga izrade posebnih uvjeta za prekop javne površine,

- usluga izrade troškovnika i tehničkih skica,

- usluga geodetskog snimanja, identifikacije zemljišta te revizija geodetskih elaborata

VII.

ODRŽAVANJE SPORTSKOG CENTRA “JOSIP PEPI URAVIĆ”

- nabava raznog potrošnog materijala za održavanje sportskog centra, nabava pijeska i gnojiva

VIII.

ODRŽAVANJE OSNOVNO ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

- održavanje i čišćenje sportske dvorane

- razgraničenja troškova utroška struje, vode i grijanja s osnovnom školom

- radovi za poboljšanje umjentne stijene za penjanje

- godišnji pregled sigurnosti stijene za penjanje

Ad. B. obuhvaća:

Financijska sredstva za ostvarenje ovog Programa kojeg čine:

1. Prihod od komunalne naknade 1.060.000,00 EUR

2. Prihod od spomeničke rente21.400,00 EUR

3. Prihod od naknade za održavanje groblja 6.000,00 EUR

4. Prihod od koncesijskih odobrenja40.000,00 EUR

5. Opći prihodi – ostali prihodi496.254,00 EUR

UKUPNO: 1.623.654,00 EUR

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. planirana su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.623.654,00 EUR, kako slijedi:

I.

ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA211.260,00 EUR

UKUPNO:

1.Čišćenje javno – prometnih površina –

poz. 3200 143.340,00 EUR

- ručno svakodnevno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina i stubišta – 26.691 m2),

- povremeno strojno čišćenje ulica (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) – 125.000 m2

- strojno pranje Šetališta sv. Bernardina, Trga Vele place i ul. J. J. Strossmayera (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) – 4.950 m2

- fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste,

- pražnjenje košarica za smeće,

- čišćenje dječjih igrališta,

- čišćenje autobusnih čekaonica,

- čišćenje grafita,

- čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom sezone uz cjelodnevno održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova, te čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone),

- zimska služba (čišćenje snijega i leda s posipavanjem soli i pijeska – samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi) – 3.500 m2,

- interventni radovi .

2. Sanacija divljih odlagališta – poz. 32053.980,00 EUR

- sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada (sanacija divljeg odlagališta na području „Lizera“, sanacija deponije naselja Kornić i sanacija deponije naselja Linardići)

3. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i i higijeničarsko veterinarska zaštita – poz. 3118 i poz. 3118.1 40.050,00 EUR

- izrada Programa preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije sa stručnim nadzorom, koji se vrši u proljeće i jesen 2.111,00 EUR

- provođenje mjera dezinsekcije,

dezinfekcije i deratizacije 16.439,00 EUR

- provođenje mjera zaštite bilja (crnike i čempresi) prema procjeni struke 8.000,00 EUR

- usluge veterinarsko higijeničarske zaštite prema zahtjevu komunalnog redara – poz. 3118.113.500,00 EUR

5.Potrošnja vode na javnim površinama –

poz. 311723.890,00 EUR

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO:410.490,00 EUR

1.

Održavanje javnih površina – poz. 3107 159.300,00 EUR

- čišćenje i održavanje upojnih bunara

- popravak dječjih sprava,

- održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima sa atestiranjem instalacije rasvjete,

- održavanje javne fontane,

- održavanje sunčanog sata,

- održavanje autobusnih čekaonica

(mjesečno čišćenje)1.593,00 EUR

- održavanje zaštitnih metalnih ograda (bravarske usluge na raznim popravcima),

- održavanje i izgradnja kamenih zidova koji drže stabilnost pokosa i dr.,

- uređenje platoa u dijelu Ul. Mate Balote u Krku (hortikulturno uređenje )

- interventno održavanje zelenih površina, koje nisu uvrštene u godišnjem programu održavanja zelenih površina na području Grada:

a. grad Krk 8.295,00 EUR

- košnja i čišćenje borove šumice kod Franjevačkog samostana – 600 m2

- košnja i čišćenje borove šumice u ul. Borik – 900 m2,

- krčenje drače na dijelu istočnih gradskih zidina, ispod starog dječjeg vrtića – 900 m2,

- krčenje i rezanje bršljana na kamenim zidovima u starogradskoj jezgri,

- košnja trave na ostalim javnim površinama ( stepenište u Ul. Mate Balote, Ul. Put mora, dio Ul. Krčkih iseljenika, spojni put koji povezuje Vrbničku ul. sa Dobrinjskom ul. te Dobrinjsku ul. sa Omišaljskom ul.),

b. naselje Kornić6.437,00 EUR

- košnja i održavanje zelene površine oko crkvice Dunat, 5 x godišnje – 400 m2 i okućnicu etnografskog muzeja

u naselju Kornić

- košnja i održavanje parkirališta na Dunatu, 2 x godišnje – 500 m2,

- košnja i održavanje zelene površine kod zgrade pošte – 288 m2,

- košnja trave uz cestu za mjesno groblje – 600 m2,

- košnja trave uz prometnice, ulice i puteve prema potrebi koju određuje komunalni redar,

- košnja trave i raslinja u sporednim ulicama i putevima unutar naselja Kornić i naselja Muraj.

c. naselje Vrh, Salatić i Kosić 6.503,00 EUR

- košnja trave uz prometnice, ulice i puteve – 13.400 m,

2x tijekom ljetnih mjeseci

d. naselje Brzac, Milohnići, Linardići i Glavotok

6.238,00 EUR

- krčenje raslinja te košnja trave uz prometnice i puteve...

- postava novih košarica za smeće500,00 EUR

- nabava i postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl. prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

- nabava i postava ploča s imenima ulica u starogradskoj povijesnoj jezgri sa skidanjem starih kamenih oznaka te

saniranjem fasade (društvene i privatne)10.000,00 EUR

- nabava, ugradnja novih i zamjena oštećenih ploča naziva ulica u gradu Krku5.000,00 EUR

- nabava, ugradnja novih i zamjena oštećenih ploča naziva ulica za potrebe Mjesnih odbora5.000,00 EUR

- popravak vanjskih dječjih igrališta u gradu Krku (dječje sprave i parter) 4.000,00 EUR

- održavanje svjetlećih panoa- 6 kom,

- popravak klupa, parkovnih košarica za smeće,

- održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada: upravna zgrada Grada Krka, Županijskih ispostava, Državnog inspektorata,

- uklanjanje nepoželjne vegetacije na područjima MO prema godišnjem programu MO1.000,00 EUR

- održavanje kamenog partera u gradu Krku,

2.000,00 EUR

- sanacija, popravak i fugiranje fuga na kamenom parteru i na kamenim postamentima javne rasvjete na Šet. sv. Bernardina u gradu Krku 2.100,00 EUR

- čišćenje i sanacija “zdenca” u ulici Na zdenac u naselju Kornić..3.500,00 EUR

- izrada i ugradnja zaštitne metalne ograde oko malonogometnog igrališta u naselju Kornić 4.200,00 EUR

- popravak vanjskih dječjih igrališta na području Mjesnih

odbora (dječje sprave i parter) 7.500,00 EUR

- sanacija- obnova lokve ’’Od Buić’’ i lokve ’’Od sela’’ u

naselju Milohnići4.645,00 EUR

- uređenje i održavanje šetnice uz more od uvale Čavlena do

naselja Glavotok10.000,00 EUR

- izrada i ugradnja (dovršetak) zaštitne metalne ograde na

vanjskom igralištu uz Društveni dom Brzac u naselju Brzac2.700,00 EUR

- uređenje javne površine na ulazu u naselje Brusići (krčenje

raslinja, izgradnja ogradnog zida te dobava postava sjedeće

klupe 2.800,00 EUR

- dobava i razastiranje jalovine kao sanacija neuređenog zemljišta – 50 m3

- održavanje i manji zahvati nužne izgradnje oborinske kanalizacije – odvodnja atmosferskih voda7.000,00 EUR

- ostali radovi (najam i postava prijenosnih WC kabina, zaštitarska služba javnog dobra tijekom ljetnjih mjeseci i dr.),

- popločavanje dijela ulice P. Žgaljića od školske sportske dvorane do spoja ulice Dr. D. Vitezića i od ulice Dr. D. Vitezića do Frankopanske ulice (nakon izgradnje bajpasa vodovodne mreže radi sanacije pritiska vode za područje starogradske povijesne jezgre) – cca 400,00 m258.289,00 EUR

2. Održavanje spomenika – poz. 1224.112.610,00 EUR

- održavanje spomenika palim borcima II svj. rata, spomen obilježja, te spomenika poginulih branitelja Domovinskog rata

3. Održavanje zelenih površina – poz. 3209 143.340,00 EUR

Održavanje obuhvaća:

- 24.614 m2 javnih zelenih površina od čega: prirodni travnjaci 8.760 m2, autohtona vegetacija 5.000 m2, cvijetne gredice 560 m2, biljni pokrov 4.887 m2, biljni pokrov - 4.296 kom, živice -1.111 m;

- drvoredna stabla 939 kom;

- vaze 108 kom i

- egzota 193 kom,

Program obuhvaća:

- hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu,),

- svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina, pometanje – 12.005 m2,

- zaštitu gradskog zelenila,

- održavanje sustava za automatsko zaljevanje i navodnjavanje,

- ažuriranje katastra zelenih površina.

4. Održavanje plaža – poz. 3111 40.000,00 EUR

- uređenje sunčališta – dijela plaže ‘’Jert’’ u naselju Pinezići11.000,00 EUR

- nabava šljunčanog materijala za dohranu plaža

na području Grada Krka8.594,00 EUR

- montaža i demontaža opreme,

- održavanje opreme,

- održavanje staza,

- održavanje sunčališta i ograda,

- održavanje elektroinstalacija,

- utrošak struje za privremene priključke na plažama,

- čišćenje gradskih plaža

- čišćenje prirodnih plaža izvan naselja Krk20.406,00 EUR

5. Održavanje objekata po Mjesnim odborima:

Poljica, Skrbčići-Pinezići, Milohnići, Kornić, Vrh - poz. 3108 33.180,00 EUR

- održavanje objekata (društveni domovi i prostorije) po MO:

MO Skrbčići – Pinezići 21.500,00 EUR

- rekonstrukcija – adaptacija Društvenog doma Skrbčići (bivša škola) za buduću Etno kuću u naselju Skrbčići

MO Milohnići 10.000,00 EUR

- uređenje-sanacija jedne prostorije na katu stare škole u

naselju Milohnić u svrhu potrebe mještana

MO Kornić 1.680,00 EUR

- priključenje Mjesnog doma Kornić na sustav javne odvodnje feklanih voda – II. faza

6. Održavanje gradskih zidina i trgova – dio poz. 311221.400,00 EUR

- popločavanje postojećih betonskih platoa uz dio zapadnog

gradskog bedema (iznad ugostiteljskih terasa ugostiteljskih

objekata “Volsonis” i slastičarnice “Vili”20.500,00 EUR

- čišćenje korova sa gradskih zidina i sa terena uz gradske zidine.900,00 EUR

7. Sitni inventar u komunalnom Odsjeku -

poz. 3102 660,00 EUR

III.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – poz. 3104

UKUPNO: 274.080,00 EUR

1. Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 79,53 km, slivnika i ostalih javno – prometnih površina – poz. 3104245.540,00 EUR

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća:

- redovno i pojačano održavanje (manje zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje – 400,00 m2, krpanje udarnih rupa – 350,00 m2 + 70,00 m2, ulegnuća, popravak rubnjaka i ostale manje popravke na cestama)3.295,00 EUR

- asfaltiranje kritične nizbrdice na dijelu makadamskog puta od naselja Poljica prema uvali Čavlena u duž. od cca. 150,00 m i šir. 5,50 m10.000,00 EUR

- održavanje i obnavljanje horizontalne signalizacije,

16.000,00 EUR

a. obnova pune crte – 3.500 m,

b. obnova isprekidane crte – 3.000 m,

c. obnova pješačkog prijelaza – 1.250 m2,

d. obnova parkinga – 50 kom,

e. obnova otoka – 200 m2,

f. obnova i iscrtavanje stop crte – 250 m2,

g. obnova STOP slova – 350 kom,

h. obnova i iscrtavanje jednosmjernih strelica – 20 kom,

i. obnova i iscrtavanje dvosmjernih strelica – 11 kom,

j. iscrtavanje novog pješačkog prijelaza – 30,00 m2,

k. obnova bus stanice – 5 kom,

l. obnova oznake za invalide – 6 kom,

m. obnova trokuta – 2 kom,

n. obnova križa – 20 m2

- održavanje, dobava i postava vertikalne signalizacije – prometni znakovi, prometna ogledala i ostale opreme12.000,00 EUR

- održavanje nerazvrstanih cesta- poljskih puteva i šumskih

cesta (rekonstruiranih iz programa IPARD-a)10.000,00 EUR

- održavanje makadamskih i poljoprivrednih puteva na području MO Kornić11.000,00 EUR

- širenje postojećeg poljoprivrednog makadamskog puta na dionici od naselja Lakmartin do predjela “Mihovilov” (k.č.2641/277 k.o. Kornić) u duž. od 150,00 m15.000,00 EUR

- uređenje postojećeg šumskog puta od naselja Brusići do

šumskog predjela “Sekare” (malčiranje i čišćenje odvodnih

kanala) 3.000,00 EUR

- uređenje postojećeg šumskog puta od naselja Kapovci do

šumskog predjela “Derule” (malčiranje i uređenje puta)5.000,00 EUR

- saniranje udarnih rupa i površina na makadamksom putu od

naselja Poljica do uvale Čavlena4.000,00 EUR

- uređenje poljskog puta “Put Praputne na more” – III faza u

dužini 425,00 m, širini 3,00 m na području naselja Linardići25.000,00 EUR

- malčiranje obostranog dijela asfaltirane ceste od naselja Brzac do naselja Glavotok3.000,00 EUR

- uređenje poljoprivrednog makadamskog puta na dionici od naselja Brzac do predjela “Vardemanja” (strojno krčenje, izrada kanala za prihvat oborinskih voda, dobava i ugradnja jalovine – 70,00 m3) u duž. 700,00 m 3.610,00 EUR

- sanacija makadamskog puta za područje “Vardemanja” u duž. od 350,00 m sa izradom okretišta10.000,00 EUR

- uređenje makadamskog puta ”Vančala” prema kupalištu ispod naselja Brzac, u dužini cca 350,00 m 7.500,00 EUR

- izrada tri ugibališta na makadamskom putu prema uvali

’’Vančala’’2.000,00 EUR

- malčiranje dionice makadamskog puta od naselja Brzac predjela “Roguše” do lokve “Grdemanja” na području nasalje Brzac2.900,00 EUR

- malčiranje dionice makadamskog puta te sanacija – popravak istog od predjela “Milušić” do lokve od “Ormatime”na području naselja Milohnići 5.000,00 EUR

- dobava i prijevoz jalovine za održavanje i popravak mjesnih makadamskih cesta i puteva (bez ugradnje i razastiranja)11.500,00 EUR

MO Kornić – 50 m3

MO Vrh – 50 m3

MO Poljica – 250 m3

MO Skrbčići –Pinezići – 50 m3

MO Milohnići – 300 m3

- izgradnja potpornog zida u djelu ulice Bok od Brozića u naselju

Vrh kod kbr. 17/A, u duž. 32,00 m i vis. cca. 1,50 m (II. faza)11.000,00 EUR

- rekonstrukcija – obnova asfaltnog zastora dijela ulice Busilak u naselju Vrh (od stambenih objekata do Mjesnog groblja Vrh)25.000,00 EUR

- izgradnja cestovne rešetke s upojnim kanalom u dijelu

Crikveničke ulice u Krku, iznad kbr. 6, radi prikupljanja

oborinskih voda4.000,00 EUR

- održavanje podizno spusnih stupića (pilomata)3.500,00 EUR

- zimska služba,8.000,00 EUR

- održavanje stubišta u gradu,

- održavanje betonskih graničnika,

- izrada rampi za invalidska kolica u postojećim nogostupima15.000,00 EUR

- kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz rubove prometnica

- sanacija stjenskih pokosa – betoniranje istih

- održavanje upojnih bunara 14.235,00 EUR

- interventno održavanje oštećenih linijskih

i slivnih rešetki 5.000,00 EUR

2.Odvodnja oborinskih voda – održavanje

– poz. 3105 28.540,00 EUR

- održavanje i čišćenje slivnika i propusta, oborinskih kanala, kanala s rešetkom, separatora, upojnih bunara te revizijskih okana

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

UKUPNO: 378.746,00 EUR

1.Održavanje javne rasvjete (ukupno) – poz. 310963.710,00 EUR

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR, koje podrazumjeva radove interventnog i preventivnog održavanja prema Planu rada JR (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena žarulja i rasvjetnih cijevi – 80 kom, predspojne sprave – 50 kom, grla – 20 kom, zaštitnih stalaka – 20 kom, osigurača 95 kom i zamjena uništenih LED svjetiljki – 10 kom), te popravak svjetiljki i reflektora, stupova i kandelabera, ispitivanje i popravak kvarova na kabelima JR, dopuna postojeće projektne dokumentacije ( upotpunjavanje tehničkih podataka), farbanje stupova JR, kontrola brojila (šifri) na rasvijetnim tijelima, usluga nadzora i drugo.

2. Električna energija – poz. 3101 246.870,00 EUR

- utrošak el. energije.

3. Modernizacija javne rasvjete – poz. 3295.135.172,00 EUR

- zamjena postojećih neučinkovitih izvora rasvjete s novim učinkovitim izvorima rasvjete (dio starogradske povijesne jezgre grada Krka i dio javne rasvijete po naseljima)

4. Otplata kredita HBOR-u za rekonstrukciju javne rasvjete – poz. 1255.832.994,00 EUR

V. ODRŽAVANJE GROBLJA – poz. 3113

UKUPNO: 23.890,00 EUR

1. Gradsko groblje Krk

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje kapelice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

- održavanje ogradnog kamenog zida.

2. Mjesno groblje Vrh

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

3. Mjesno groblje Kornić

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje kapelice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

- hortikulturno uređenje pokosa na gornjem dijelu.

- izrada i ugradnja zaštitne željezne ograde na novom dijelu

Mjesnog groblja Kornić3.800,00 EUR

4. Mjesno groblje Milohnići i Glavotok

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice.

VI. INTELEKTUALNE USLUGE U ODSJEKU ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO – poz. 3120 26.550,00 EUR

- usluga izrade posebnih uvjeta za prekop javne površine i usluga građevinskog nadzora 3.800,00 EUR

- usluga izrade troškovnika i tehničkih skica4.600,00 EUR

- krčenje lokalnih cesta i puteva na području MO Poljica (ugovor o djelu)2.615,00 EUR

- krčenje lokalnih cesta i puteva na području MO Skrbčić -

Pinezić (Ugovor o djelu)2.615,00 EUR

- geodetsko-katastarske usluge, snimanje, identifikacija zemljišta te revizija geodetskih elaborata 7.200,00 EUR

- usluga elektro nadzora nad proširenjem JR na području grada3.000,00 EUR

- nepredviđeni radovi2.720,00 EUR

VII. ODRŽAVANJE SPORTSKOG CENTRA “JOSIP PEPI URAVIĆ” – poz. 320746.450,00 EUR

- za bruto plaću zaposlenika koji radi na održavanju, za nabavu raznog potrošnog materijala, nabavu humusa, pijeska, gnojiva i travnog sjemenja, utrošak potrošnje vode, goriva i dijelova za popravak i održavanje kosilice, za usluge čišćenja i održavanja unutarnjih prostorija, nabavu deterdženata i drugih sredstava za čišćenje.

VIII. ODRŽAVANJE OSNOVNO ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE poz. 3207.146.450,00 EUR

- održavanje i čišćenje sportske dvorane

17.965,00 EUR

- razgraničenja troškova utroška struje, vode i grijanja s osnovnom školom26.285,00 EUR

- godišnji pregled sigurnosti stijene za penjanje2.200,00 EUR

IX. GRADNJA OBJEKATA ŠKOLSKOG I PREDŠKOLSKOG SADRŽAJA GRADNJA OBJEKATA ŠKOLSKOG I PREDŠKOLSKOG SADRŽAJA205.738,00 EUR

- otplata kredita za izgradnju dječjeg vrtića – poz. 1255.5170.738,00 EUR

- otplata kredita za izgradnju školske sportske dvorane-poz.1231.9.35.000,00 EUR

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.623.654,00 EUR, a njima raspolaže Gradonačelnik Grada Krka po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa Gradonačelniku do 31. ožujka 2024. godine.

Gradonačelnik Grada Krka dužan je Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka istodobno s Izvješćem o izvršenju Proračunu Grada Krka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Iz Prihoda komunalne naknade podmiruju se slijedeći rashodi za projekte društvene namjene koji su realizirani u prethodnim godinama:

1. otplata kredita za izgradnju dječjeg vrtića

– poz. 1255.5… 170.738,00 EUR

2. otplata kredita za izgradnju školske sportske dvorane

– poz. 1231.935.000,00 EUR

3. otplata kredita HBOR-u za rekonstrukciju

javne rasvjete – poz 1255.832.994,00 EUR

što ukupno iznosi 238.732,00 EUR.

Članak 5.

Ovaj Program objaviti će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 363-01/22-01/14

URBROJ: 2710-09-01-22-4

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr