SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

73.

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu ('Narodne novine' broj 144/21) i članka 40. Statuta Grada Krka ('Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Krka za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada Krka (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) te druga pitanja u vezi s izvršavanjem Proračuna.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

(1) Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja. Proračun sadrži sve prihode i primitke te rashode i izdatke Grada Krka i proračunskih korisnika.

(2) Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

(3) Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Grada na temelju zakonskih i drugih propisa.

(4) U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

(5) Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

(1) Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

(2) Odsjek za proračun i financije izvršava Proračun i o tome izvještava Gradonačelnika.

(3) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelji odsjeka, kao i odgovorne osobe proračunskih korisnika odgovorni su za planiranje i izvršavanje Proračuna iz svoje nadležnosti te za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Odgovornost za izvršavanje proračuna podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, za izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava te za utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

(4) Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtjevaju plaćanje u sljedećim godinama odobrava Gradonačelnik.

Članak 6.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Izdaci ne mogu biti izvršeni u iznosima većim od onih koji su utvrđeni Proračunom.

Članak 7.

(1) Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u Posebnom

dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava u pojedinim glavama po pojedinim pozicijama.

(2) Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

(3) Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Članak 8.

(1) Prihodi koji se ostvare iz pomoći, donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.

(2) Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu. Za opseg prenesenih prihoda i primitaka povećava se financijski plan proračunskog korisnika.

(3) Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

(4) Aktivnosti i projekti za koje su sredstva bila osigurana u proračunu prethodne godine, a nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, mogu se u toj visini prenijeti i izvršavati u tekućoj godini, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

(5) Proračunski korisnik – primatelj donacije koji nije iskoristio donaciju na način i pod uvjetom što ih je utvrdio donator, mora u financijskom planu osigurati prihode za donaciju čiji povrat zahtjeva donator.

(6) Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava iz stavka 5. ovog članka korisniku će se umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.

(7) Prihodi i primici uplaćeni do kraja tekuće godine prihod su proračuna tekuće godine.

Članak 9.

(1) Gradonačelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama na razini Skupine ekonomske klasifikacije (i/ili proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika) najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, i to unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici.

(2) Gradonačelnik je obvezan uz polugodišnje i godišnje izvješće izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjeli sredstava.

(3) Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika.

(4) Izuzetno od stavka 3. plaćanje predujmom moguće je bez suglasnosti pod uvjetom da ukupna vrijednost nabave za koju se plaća predujam ne prelazi 6.000,00 eura.

Članak 10.

(1) Gradonačelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda tijekom proračunske godine u slučaju ispunjenja sljedećih okolnosti:

a. ako se zbog nastanka novih obveza za Proračun, zbog promjena gospodarskih kretanja ili izmjena zakonskih propisa povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna i/ili

b. ako se prihodi Proračuna ne ostvaruju u visini potrebnoj za pokriće rashoda i izdataka.

(2) Privremene mjere obustave mogu trajati najduže 60 dana.

(3) Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Proračun ne može uravnotežiti, Gradonačelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 11.

(1) Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 22.560,00 eura.

(2) Proračunska zaliha može se koristiti isključivo za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događanja tijekom godine.

(3) O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik, koji je obvezan o utrošku iste izvijestiti Gradsko vijeće sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Članak 12.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, Gradonačelnik će predložiti Gradskom vijeću izmjene i dopune Proračuna.

Članak 13.

(1) Prihodi koje ostvari Jedinstveni upravni odjel obavljanjem vlastite djelatnosti, sastavni su dio prihoda Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

(2) Prihodi s osnova kamata po pojedinom prihodu uplaćuju se na račun prihoda na koji se odnose.

(3) Prihodi od naknada korisnika usluga, pomoći, prihodi od prodaje ulaznica, kamata, članarina i donacija koje ostvaruju javne ustanove kojima je osnivač Grad Krk, a to su: Gradska knjižnica Krk, Centar za kulturu Grada Krka, Dječji vrtić Katarina Frankopan i Javna vatrogasna postrojba grada Krka, izuzimaju se od obveze uplate u Proračun, ustupaju se tim ustanovama i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti za namjene utvrđene isključivo financijskim planovima.

(4) Ako su namjenski prihodi i primici u proračun, odnosno na račun proračunskog korisnika, uplaćeni u nižem opsegu od planiranog, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(5) Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

(6) Sva sredstva koja do 31. prosinca 2023. godine preostanu na računu proračunskog korisnika moraju se vratiti na račun Proračuna, ako Gradonačelnik donese takvu odluku.

Članak 14.

(1) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda na temelju dokumentiranog zahtjeva.

(2) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda tekuće godine.

(3) Odsjek za proračun i financije vrši isplatu na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje ovlaštena osoba.

Članak 15.

(1) Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

(2) Za svaku knjigovodstvenu ispravu obavljaju se sve potrebne kontrole.

(3) Gradonačelnik, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

(4) Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije Proračuna izdaje Gradonačelnik, odnosno osobe na koje je to pravo preneseno.

Članak 16.

U slučaju ostvarenja manjeg opsega nenamjenskih prihoda od planiranih, određuje se plaćanje po sljedećim prioritetima: javni dug (anuiteti kredita), plaće, zakonske i ugovorne obveze, troškovi poslovanja, kapitalne donacije, subvencije i tekuće donacije.

Članak 17.

(1) Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, potpisuje Gradonačelnik.

(2) Instrumenti osiguranja plaćanja primljenih od pravne osobe kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Odsjeku za proračun i financije.

Članak 18.

(1) Stvaranje ugovornih obveza koje rezultira izvršenjem rashoda i izdataka proračuna nastaje na temelju ugovora ili narudžbenice.

(2) Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je za sve nabave roba, radova i usluga za koje se provodi postupak sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, za koje je aktom o provedbi postupaka jednostavne nabave propisana obveza zaključenja ugovora, za osobne usluge (autorske honorare, ugovor o djelu, usluge agencije, studentskog servisa i slično).

(3) Sve ugovore potpisuje Gradonačelnik, odnosno osoba koju ovlasti.

(4) Primjerak potpisanog ugovora dostavlja se Odsjeku za proračun i financije.

Članak 19.

(1) Narudžbenice za nabavu roba, radova i usluga izdaju se u postupcima nabave u kojima se ne zaključuje ugovor.

(2) Sve narudžbenice potpisuje Gradonačelnik, odnosno osoba koju ovlasti.

Članak 20.

Ugovorima će se, između ostalog, utvrditi i obveze korisnika proračunskih sredstava za namjensko trošenje sredstava, za pravodobno dostavljanje izvještaja i za realizaciju ugovenog programa.

Članak 21.

Proračunski korisnici postupke nabave provode sukladno zakonskim propisima koji uređuju područje javne nabave i svojim aktima.

Članak 22.

Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka, naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, sredstva za rad predstavnika Vijeća srpske nacionalne manjine, sredstva za rad Savjeta mladih, nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, isplaćivat će se na temelju odluka Gradskog vijeća, po nalogu Gradonačelnika.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 23.

Imovinu čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Gradonačelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom.

Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u Proračunu.

Članak 24.

(1) Gradonačelnik donosi odluke o početku postupaka o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina.

(2) Nakon provedenog postupka, konačnu odluku o raspolaganju pokretninama i nekretninama iz stavka 1. ovog članka donosi ovlašteno tijelo ovisno o vrijednosti, a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 25.

(1) Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

(2) Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

(3) Odluku o oročavanju donosi Gradonačelnik.

(4) Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

(5) Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2023. godine.

Članak 26.

(1) Gradsko vijeće može na prijedlog Gradonačelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se s time štiti interes Grada.

(2) U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom. Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koriste se samo za otplatu duga u Računu financiranja ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine, ako se spomenuta sredstva ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga.

(3) O osnivanju i prestanku pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač Grad odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

Članak 27.

Gradonačelnik može pod uvjetom propisanim zakonom, na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, koji se ne smatraju javnim davanjima, ako se time bitno poboljšavaju mogućnosti otplate duga dužnika, sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 28.

(1) Gradonačelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po pojedenim vrstama prihoda za koje je nastupila apsolutna zastara prava na naplatu kao i u slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se može naplatiti dug, kao i u drugim slučajevima kada je nastupila nemogućnost naplate.

(2) Nadležno tijelo Gradske uprave može otpisati potraživanja na ime javnih davanja koja se nisu uspjela naplatiti, ako se u stečajnom postupku koji je okončan dug nije uspio naplatiti, ako postoji pravomoćno rješenje o brisanju iz sudskog registra, ako postoji pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi kojim je utvrđeno da se dug otpisuje.

Članak 29.

(1) Gradonačelnik i Jedinstveni upravni odjel upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada koju posjeduju za obavljanje poslova iz svoga djelokruga rada, sukladno općim aktima Grada.

(2) Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup. Imovinom se mora upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa zakonom.

(3) Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela.

(4) Poslove sklapanja ugovora s osiguravateljima i naplatu šteta obavlja Odsjek za proračun i financije.

V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 30.

(1) Grad Krk može se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira za namjene i uz uvjete u skladu s propisima.

(2) Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, donacija te s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija. U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveza na osnovi izdanih vrijednosnih papira, danih jamstava i suglasnosti koje se uključuju u opseg zaduživanja iz prethodnih godina te nepodmirenih dospjelih obveza iskazanih u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju.

Članak 31.

(1) Odluku o dugoročnom zaduživanju radi financiranja kapitalnih projekata donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

(2) Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašćuje se Gradonačelnik.

Članak 32.

(1) Radi financiranja kapitalnih projekata Grad Krk će se u 2023. godini. dugoročno zadužiti u iznosu od 1.382.700,00 eura i to:

- u iznosu od 320.900,00 eura za financiranje Rekonstrukcije građevine u Krku i prenamjenu u multimedijalni centar za posjetitelje (K101465)

- u iznosu od 1.061.800,00 eura za izgradnju Male sportske dvorane za borilačke sportove (K101463)

(2) Planirano stanje zaduženja po korištenim dugoročnim kreditima 31.12.2022. godine iznosi 4.683.983,48 kn (621.671,44 eura), pa uz planiranu otplatu kredita u 2023. godini od 309.365,90 eura (2.330.917,37 kn) i novo zaduživanje u iznosu od 1.382.700,00 eura, ukupno zaduženje prema ugovorima na kraju 2023. godine iznosi 1.695.005,54 eura, od čega stanje 31.12.2023. godine prema iskorištenim kreditima iznosi 1.164.105,54 eura, a 530.900,00 eura ugovorenih kredita će se koristiti u 2024. godini.

(3) Dana jamstva iznose 10.244.000,00 kn (1.359.612,45 eura), za kredit koji još nije u cijelosti iskorišten.

(4) Grad Krk može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

(5) Grad Krk može se kratkoročno zadužiti sukladno stavku 4. ovog članka samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

(6) Grad Krk za podmirenje tekuće likvidnosti u tijeku proračunske godine može koristiti kratkoročni kredit i/ili okvirni kredit kod poslovne banke u kojoj Grad ima otvoren račun ili kod drugih poslovnih banaka i kreditnih institucija do iznosa od 1.327.000,00 eura.

(7) Odluku o odabiru banke ili druge kreditne institucije donosi Gradonačelnik.

Članak 33.

(1) Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i javna ustanova čiji je osnivač Grad, može se zadužiti samo uz suglasnost Grada, sukladno zakonskim propisima i općim aktima.

(2) Grad može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi i javnoj ustanovi iz stavka 1. ovoga članka, sukladno zakonskim propisima i općim aktima Grada. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Grada.

Članak 34.

(1) Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se plasirati ustanovama i društvima u vlasništvu Grada kao i Turističkoj zajednici Grada Krka putem pozajmica, uz kamatu u visini eskontne stope, ako to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

(2) O davanju kratkoročnih pozajmica odlučuje Gradonačelnik.

(3) Dane pozajmice moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2023. godine.

VI. IZVJEŠTAVANJE

Članak 35.

(1) Odsjek za proračun i financije Grada Krka prati izvršavanje Proračuna i o tome izvještava Gradonačelnika.

(2) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Gradonačelniku do 15. rujna tekuće godine. Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 30. rujna tekuće godine.

(3) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Gradonačelniku do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Godišnji obračun Proračuna Gradonačelnik dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Gradsko vijeće.

VII. NADZOR

Članak 36.

(1) Korisnici proračuna - ustanove čiji je osnivač Grad Krk, primjenjuju računovodstveni sustav za Proračun.

(2) Odsjek za proračun i financije ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava. Proračunski nadzor organizirat će se u skladu sa zakonom.

(3) Korisnici su obvezni Odsjeku za proračun i financije dati sve podatke, isprave i izvješća koja od njih zatraže. Korisnici su obvezni dostaviti njihova tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća Odsjeku za proračun i financije na konsolidaciju u zakonom propisanim rokovima.

(4) Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno Zakonu i Proračunu, izvjestit će se Gradonačelnik i poduzeti mjere za nadoknadu tako utrošenih sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 37.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-06/22-01/06

URBROJ: 2170-09-01-22-4

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr