SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
143

135.

Na temelju članka 20. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), te temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 27. srpnja 2005. godine, Županijsko poglavarstvo je na 8. sjednici od 13. listopada 2005. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije
za brodogradilišnu luku brodogradilišta Antona Jurića

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Antona Jurića (»Službene novine« broj 14/ 99 i 27/99) na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije u svezi promjene područja koje se daje u koncesiju i produženja koncesije, a sve sukladno »Studiji gospodarske opravdanosti za luku posebne namjene - brodogradilišnu luku Antona Jurića u Klimnu s pokazateljima ulaganja« izrađenoj od tvrtke Project Management Consulting d.o.o. iz Rijeke u travnju 2003. godine stavci 6. i 7. članka 1. mijenjaju se i glase:

»Katastarske čestice pomorskog dobra koje se daju u koncesiju su:

- čestica br.: 7325;

- dijelovi čestica br.: 1074/304, 699, 7323, 1074/183, 1074/ 297, 1074/298, 1074/305,

sve k.o. Soline, katastarski plan broj lista 1.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Nova ukupna površina kopna i mora koja se daje u koncesiju iznosi:

- kopneni dio koncesionirane površine 902 m2

- morski dio koncesionirane površine 2.262 m2


UKUPNO: 3.164 m2«

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 2.

U članku 4. broj »4« zamjenjuje se brojem »12«, te se na kraju rečenice umjesto točke stavlja zarez i dodaju riječi: »odnosno do 6. srpnja 2011. godine.«

Članak 3.

U članku 5., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz sljedećih dijelova:

a) stalni dio godišnje naknade u iznosu od 3 kn/m2 zauzete površine.

b) promjenjivi dio godišnje naknade u iznosu od 10rihoda Ovlaštenika koncesije.

Ovako utvrđena koncesijska naknada obračunava se od 1. ožujka 2004. godine.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Davatelj koncesije zadržava pravo izmijeniti visinu godišnje koncesijske naknade utvrđenu ovim člankom sukladno važećim zakonskim propisima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

Iza članka 5. dodaju se novi članci od 5.a do 5.d koji glase:

Članak 5.a

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije da temeljem članka 2. i 7. Pravilnika o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 29/05) dostavi Povjerenstvu za granice Primorsko-goranske županije u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja Dodatka Ugovoru o koncesiji izrađeni geodetski elaborat radi obilježavanja pomorskog dobra, te provedbe elaborata u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 5.b

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 5.c

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja i uporabe pomorskog dobra.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za poduzete radove na pomorskom dobru i dužan je bez odgode o svom trošku otkloniti uzroke štete i nadoknaditi nastalu štetu trećima.

Ovlaštenik ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti uporabu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je održavati i zaštititi pažnjom dobrog gospodara.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorsko dobro kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.

Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj

rizik ukloni u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Članak 5.d

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04) prati provedbu izvršavanja odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.«

Članak 5.

Temeljem ove Odluke zaključit će se II. Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene županijskog značaja - brodogradilišnu luku Brodogradilišta Antona Jurića zaključenog 6. srpnja 1999. godine (Klasa: 022-04/99-03/16, Urbroj: 2170/01-21/99-7; Dodatak Ugovoru Klasa: 022-04/99- 03/29, Urbroj: 2170/01-21/99-11 od 10. prosinca 1999.).

Članak 6.

Ova Odluka prestaje vrijediti, ukoliko Ovlaštenik koncesije odbije potpisati II. Dodatak Ugovoru. Smatrat će se da je Ovlaštenik koncesije odbio potpisati predmetni Dodatak, ukoliko u roku od 30 dana od dana dostave ne potpiše i vrati predloženi tekst II. Dodatka Ugovora o koncesiji.

Koncesija može prestati i ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/22

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-05-10

Rijeka, 13. listopada 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=142&mjesto=00001&odluka=135
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr