SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 44. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

59.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), općinski načelnik Općine Vinodolske općine, na prijedlog stručnih službi, 15. prosinca 2022., donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Općinski načelnik Općine Vinodolske općine daje suglasnost na Cjenik usluga - javne usluge „EKO Murvica“ d.o.o. Crikvenica (dalje u tekstu: Cjenik), kako je dostavljeno u prijedlogu.

2. Cjenik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje za dostavu ovjerenog Cjenika i suglasnosti podnositelju zahtjeva „EKO Murvica“ d.o.o. Crikvenica.

4. Davatelj usluge „EKO Murvica“ d.o.o. Crikvenica dužna je očitovanje iz članka 77. stavka 9. Zakona o gospodarenju otpadom „“Narodne novine“ broj: 84/21.) objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na svojim mrežnim stranicama te izvijestiti korisnika usluge o Cjeniku i izmjeni Cjenika 15 dana prije dana primjene Cjenika i u istom roku Cjenik dostaviti nadležnom ministarstvu.

5. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 024-03/22-01/1

URBROJ: 2170-34-1-22-104

Bribir, 15. prosinca 2022.

Općinski načelnik

Daniel Grbić, v. r.

 

 

 

 

 

Na temelju članka 77. stavka 9. Zakona o gospodarenju otpadom „“Narodne novine“ broj: 84/21.) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), općinski načelnik Općine Vinodolske općine, na prijedlog stručnih službi, 15. prosinca 2022., daje sljedeću

I Z J A V U

Ja, Daniel Grbić, općinski načelnik Općine Vinodolske općine izjavljujem da sam provjerio da je prijedlog Cjenika usluga - javne usluge „EKO Murvica“ d.o.o. Crikvenica u skladu sa Zakonom te da predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad.

KLASA: 034-03/22-01/7

URBROJ: 2170-34-1-22-1

Bribir, 15. prosinca 2022.

Općinski načelnik

Daniel Grbić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2251&mjesto=91253&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr