SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 44. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

57.

Na temelju članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj: 76/93., 29/97., 47/99. 35/08. i 127/19.), članka 20. stavak 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj: 17/19. i 98/19.), članka 16. stavka 4. Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Bribir i članka 48. stavak 1. podstavak 9. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 12. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2022., donosi

ODLUKU

o imenovanju ravnateljice Javne ustanove
Narodna knjižnica i čitaonica Bribir

I. Za ravnateljicu Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir imenuje se mr.sc. Željka Jurčić Kleković, prof. iz Bribra, Dragaljin 25, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja.

II. Ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Bribir se imenuje na mandat od 4 godine, a mandat ravnateljice započinje s danom stupanja na snagu ove Odluke.

III. S danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir (KLASA: 021-05/21-01/14 URBROJ: 2107/03-02-21-69 od 28. prosinca 2021.)

IV. Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Vinodolske općine za provođenje ove Odluke.

V. Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 11. sjednici održanoj 4. studenog 2022. donijelo je Odluku o raspisivanju ponovljenog natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir (KLASA: 024-02/22-01/12 URBROJ: 2107-3-02-22-119). Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Općine Vinodolske općine i u “Narodnim novinama” 9. studenog 2022. s rokom od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj.

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir (dalje u tekstu: Natječajno povjerenstvo) na sjednici održanoj 23. studenog 2022. utvrdilo je da su unutar propisnog natječajnog roka zaprimljene dvije prijave, od kojih jedna od prijava ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Iz dostavljene dokumentacije kandidatkinje mr.sc. Željke Jurčić-Kleković, prof. proizlazi da je prijava imenovane pravodobna i da je zadovoljila formalne uvjete natječaja; kandidatkinja ima završen diplomski sveučilišni studij, ukupno radnog staža 37 godina, 0 mjeseci i 29 dana, od čega 8 godina, 7 mjeseci i 7 dana rada u knjižnici i odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima vidljivim u knjižničarstvu i u kulturi.

Iako kandidatkinja mr.sc. Željka-Jurčić Kleković, prof. nema položen stručni knjižničarski ispit, obzirom je riječ o ponovljenom natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir, na mjesto ravnatelja/ice knjižnice moguće je imenovati osobu bez položenog stručnog knjižničarskog ispita, uz uvjet polaganja istog u roku od tri godine od dana imenovanja te pod uvjetom da osoba ispunjava druge uvjete propisane statutom.

Razmatrajući životopis s opisom dosadašnjih aktivnosti i projekata u knjižničarstvu te prijedlog četverogodišnjeg plana rada Knjižnice, Odbor za izbor i imenovanje odlučio je podržati prijedlog Natječajnog povjerenstva i predložiti Općinskom vijeću Općine Vinodolske općine da se za ravnateljicu Narodne knjižnice i čitaonice imenuje kandidatkinja mr.sc. Željka Jurčić-Kleković, prof., dosadašnja v.d. ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Bribir, obzirom imenovana ispunjava sve propisane uvjete za imenovanje ravnateljice po ponovljenom natječaju te je kao dugogodišnja djelatnica, ravnateljica i v.d. ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Bribir upoznata s načinom rada u knjižnici i knjižničarskom djelatnošću, a tijekom godina rada u knjižnici iskazala se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

KLASA: 024-02/22-01/13

URBROJ: 2170-34-02-22-140

Bribir, 14. prosinca 2022.

Općinsko Vijeće
Općine Vinodolske Općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2251&mjesto=91253&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr