SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 44. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

56.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10.), članka 35. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 12. sjednici održanoj 14. prosinca 2022., donosi

ODLUKU

o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima Općinskog načelnika Općine Vinodolske općine za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje osnovica i koeficijent za obračun plaće i druga prava općinskog načelnika koji svoju dužnost u Općini Vinodolskoj općini (u nastavku teksta: Općina), obavlja profesionalno (uz zasnivanje radnog odnosa).

Članak 2.

Plaću općinskog načelnika iz članka 1. ove Odluke čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi 4,50.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika utvrđuje se u iznosu od 3.890,00 kuna/516,29 EUR bruto (po fiksnom tečaju konverzije 7,53450).

Članak 5.

Za vrijeme obnašanja dužnosti općinski načelnik ima, osim prava na plaću, pravo na staž osiguranja i ostvaruje prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti: troškova prijevoza, dnevnica i drugih troškova vezanih za službeno putovanje.

Općinski načelnik koji dužnost obnaša profesionalno ima pravo na novčanu mjesečnu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane, kao i ostala prava koja mu pripadaju temeljem Zakona, a u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u upravnom tijelu Općine.

Članak 6.

Za cijelo vrijeme obnašanja dužnosti, općinski načelnik ima pravo na korištenje službenog automobila, mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine za službene potrebe, sukladno aktima Općine.

Članak 7.

Rješenje o visini plaće općinskog načelnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima Općinskog načelnika Općine Vinodolska općina, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 16/21.).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/13

URBROJ: 2170-34-02-22-139

Bribir, 14. prosinca 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2251&mjesto=91253&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr