SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 44. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

55.

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 12. sjednici održanoj 14. prosinca 2022., donosi

PROGRAM

utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2023. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (državni sortimenti) na području Općine Vinodolske općine, u visini 10% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun Općine Vinodolske općine, IBAN broj: HR4524120091848800006.

Članak 3.

U Proračunu Općine Vinodolske općine za 2023. godinu planirani prihodi šumskog doprinosa iz članka 1. ovog programa iznose 66.961,40 EUR.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka koristiti će se:

- za financiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Vinodolska općina u iznosu od 31.084,17 EUR

- održavanje groblja 6.666,00 EUR

- troškovi oborinske odvodnje 2.666,67 EUR

- održavanje zelenih površina 26.544,56 EUR

Članak 4.

Općinski načelnik Općine Vinodolske općine dužan je do kraja ožujka 2024. godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Vinodolske općine izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023..

KLASA: 024-02/22-01/13

URBROJ: 2170-34-02-22-138

Bribir, 14. prosinca 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2251&mjesto=91253&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr