SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 44. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

53.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 138/20.) i članka 108. Statuta Općine Vinodolske općine («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 12. sjednici održanoj 14. prosinca 2022., donosi

PLAN

PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI
I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OPĆINI VINODOLSKOJ OPĆINI ZA 2023. GODINU

iznosi izraženi u eurima

Članak 1.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

SVRHA PROGRAMA

Svrha socijalnog programa je osigurati građanima Općine Vinodolske općine viši standard socijalne zaštite tako da se nadopuni programom što ga osigurava država putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 6.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima.

Članak 7.

OPIS PROGRAMA

Program socijalne zaštite i skrbi sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

2. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

3. Pomoć udrugama u oblasti socijalne skrbi

Članak 8.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Aktivnosti se provode kontinuirano i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Vinodolske općine.

Članak 9.

REALIZACIJA PROGRAMA

U 2023. godini planira se realizacija u iznosu od 69.850,41, od čega:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 10.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 11.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima utvrdit će Socijalno vijeće, odnosno Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine posebnom odlukom na prijedlog Socijalnog vijeća.

Članak 12.

Raspored sredstava iz ovog proračuna vršit će se u skladu sa kriterijima iz općeg akta, sukladno Zakonu, a temeljem Rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima.

Članak 13.

Ovaj Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 024-02/22-01/13

URBROJ: 2170-34-02-22-136

Bribir, 14. prosinca 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2251&mjesto=91253&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr