SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 44. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

52.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 74., 75. i 76. Zakona o sportu («Narodne novine» broj: 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.) i članka 108. Statuta Općine Vinodolske općine («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 12. sjednici održanoj 14. prosinca 2022., donosi

PLAN

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2023. GODINU

iznosi izraženi u eurima

Članak 1.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je omogućiti redovnu aktivnost pojedinih sportskih udruga i klubova s područja Općine Vinodolske općine, te osigurati djeci i mladima s područja Općine Vinodolske općine preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i promicanje sporta kao zdravog načina života.

Članak 4.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa javnih potreba u sportu je omogućiti što većem broju djece i odraslih osoba bavljenje sportskim aktivnostima.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u sportu provodi se kroz aktivnosti u sportskim klubovima i udrugama.

Osim poticanja amaterskog sporta u sportskim udrugama, Program javnih potreba u sportu uključuje i održavanje i drugih sportskih manifestacija, prema kriterijima koje utvrđuje Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine. Sportske udruge dodatno se mogu financirati i kroz druga poticajna sredstva.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciju navedenog Programa uključeni su treneri, djelatnici i članovi sportskih klubova, te ostali razni stručni suradnici.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2023. GODINU

Zadržati postojeću razinu sportske djelatnosti, te omogućiti što većem broju djece uključivanje u sportske aktivnosti sukladno njihovim interesima.

Članak 8.

REALIZACIJA PROGRAMA

U 2023. godini realizirano je 58.780,21, od čega:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Sredstva iz članka 8. ovog Programa služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja te rekreativnih programa.

Članak 11.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 8. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju općinskom načelniku Općine Vinodolske općine.

Članak 12.

Korisnici sredstava za sport obvezni su do 28. veljače 2023. godine općinskom načelniku Općine Vinodolske općine preko Jedinstvenog upravnog odjela podnijeti izvješće o izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 13.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/13

URBROJ: 2170-34-02-22-135

Bribir, 14. prosinca 2022.

Općinsko vijeće
Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2251&mjesto=91253&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr