SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 44. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

50.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 5 Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj: 83/22.) i članka 108. Statuta Općine Vinodolske općine («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 12. sjednici održanoj 14. prosinca 2022., donosi

PLAN

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU KULTURE U OPĆINI VINODOLSKOJ OPĆINI
ZA 2023. GODINU
iznosi izraženi u eurima

Članak 1.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Općine Vinodolske općine.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana Općine Vinodolske općine.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Tekuće investicijsko održavanje spomenika kulture

- Kapitalno ulaganje u spomenike kulture

- Manifestacije u području kulture

- Djelatnosti udruga u kulturi

- Djelatnosti drugih udruga

- Projekt kulturne baštine

- Djelatnost Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Bribir

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domena zaštite kulturne i spomeničke baštine na području Vinodolske općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga, društava i ustanove.

Članak 6.

REALIZACIJA PROGRAMA

U 2023. godini planira se realizacija u iznosu od 92.647,11, od čega KNJIŽNICA I ČITAONICA BRIBIR - ukupno 42.461,76, a programska djelatnost kulture 50.185,35 od čega:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Raspored i namjena sredstava u oblasti kulture određuje se ovim Programom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba u kulturi Općine Vinodolske općine, a dinamiku i terminski plan utroška sredstava određuje općinski načelnik.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

 

 

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/13

URBROJ: 2170-34-02-22-133

Bribir, 14. prosinca 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2251&mjesto=91253&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr