SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 44. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

47.

Temeljem odredbi članka 40., 41., 42. i članka 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj: 144/21.) i članka 48. i 108. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 12. sjednici održanoj 14. prosinca 2022., donosi

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna
Općine Vinodolske Općine za 2023. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njihovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

U Proračunu su iskazani svi prihodi i primici što pripadaju Općini Vinodolskoj općini, te svi izdaci za izvršavanje programa općinskog načelnika Općine Vinodolske općine (u nastavku teksta: Općina) i Jedinstvenog upravnog odjela (u nastavku teksta: Upravni odjel).

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda te ostalih prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Planovi razvojnih programa su razvojni programi proračunskih korisnika.

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje zakoni i drugi propisi ili programi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za slijedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

Članak 4.

U tijeku rasprave o prijedlogu Proračuna podneseni se amandmani, kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka, ali ne na teret proračunske zalihe ili dodatnog zaduživanja.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Iznos izdataka utvrđeni proračunom smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine u 2023. godini ne smiju prema ovom Proračunu biti veće od 2.890.644,39 EUR

Članak 6.

Ukoliko tijekom 2023. godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između korisnika, predložit će se Općinskom vijeću Općine da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu unutar pojedinih razdjela na zahtjev pročelnika Upravnog odjela – nositelja sredstava raspoređenih unutar tog razdjela.

Umanjenje i povećanje pojedine stavke ne može biti više od 5%.

Članak 7.

Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje dospijeva u sljedećim godinama mora se kao obveza uključiti u godinu u kojoj obveza dospijeva.

Članak 8.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno na temelju prethodne suglasnosti općinskog načelnika.

Članak 9.

Pročelnik Upravnog odjela i voditelji pojedinih odsjeka u okviru svog djelokruga i ovlasti odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršenje svih izdataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u posebnom dijelu proračuna.

Članak 10

Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe.

O korištenje proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik .

Općinski načelnik je dužan i obvezan jednom mjesečno izvješćivati Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

U 2023. godini proračunska zaliha nije planirana.

Članak 11.

Za izvršenje proračuna u cijelosti odgovoran je općinski
načelnik Općine.

III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 12.

Za financijske odnose radi zaduživanja, pozajmljivanja i oročavanja sredstava Općine ovlašten je općinski načelnik. Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmice, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka. Novčana sredstva mogu se plasirati samo s povratom do 31.12.2023.godine.

Članak 13.

Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja.

Članak 14.

Za stjecanje imovine bez naknade potrebna je prethodna suglasnost općinskog načelnika ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Proračun Općine.

Članak 15.

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati ako postoji zakonska obveza ili o drugim okolnostima odlučuje sam korisnik poštujući načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima, jer se u protivnom nadoknada za štetu nastala na neosiguranoj nefinancijskoj imovini isplaćuje iz Proračuna.

IV. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 16.

Općina se može zadužiti uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira i to za investicije koje potvrdi Općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost Vlade RH.

Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje , a u iznos ukupne obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Općina se može u tijeku proračunske godine kratkoročno zadužit zbog nelikvidnosti uz obavezu povrata sredstava do 31.12.2023.godine.

Članak 17.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zadužiti samo uz suglasnost Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće također može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač.

Ugovore o jamstvu sklapa općinski načelnik.

V. PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI

Članak 18.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u posebnom dijelu proračuna.

Članak 19.

Sredstva za tekuće izdatke korisnika proračuna isplaćivat će se u skladu sa likvidnim mogućnostima proračuna.

Proračunski i izvanproračunski korisnici dostavljaju polugodišnja i godišnja izvješća o ostvarenju svojih financijskih planova u zakonskom roku Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 20.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika uplaćuju se u Proračun putem sustava Riznice.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.12.2022.godine podmirit će se iz namjenskih odobrenih sredstava Proračuna u 2023. godini.

Pored Godišnjeg obračuna proračuna Općinsko vijeće donosi i Odluku o pokrivanju manjka ili rasporedu viška prihoda za proteklu proračunsku godinu .

Neutrošena sredstva za kapitalne projekte u 2022. utvrđuju se Godišnjim obračunom proračuna i prenašaju putem Izmjena i dopuna proračuna u proračun za 2023. godinu.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/13

URBROJ: 2170-34-02-22-130

Bribir, 14. prosinca 2022.

Općinsko Vijeće Općine Vinodolske Općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2251&mjesto=91253&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr