SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 44. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

46.

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97.,107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), članka 41. i 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj: 63/08. i 90/10.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20, 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 12. sjednici održanoj 14. prosinca 2022., donosi

ODLUKU

o mjerilima i načinu financiranja programa
Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ i olakšicama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila, načini financiranja i olakšice kojima se financira djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Vinodolskoj općini.

II. FINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA „CVRČAK I MRAV“ ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA

Članak 2.

Sredstva za programe Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ (u daljnjem tekstu: Vrtić) se osiguravaju:

- u proračunu Općine Vinodolske općine

- učešćem roditelja u ekonomskoj cijeni programa koje ostvaruju u vrtiću

- sufinanciranjem iz državnog proračuna

- sufinanciranjem drugih jedinica lokalne samouprave za djecu koja pohađaju Vrtić, a imaju prebivalište na njihovom području.

Članak 3.

Iz državnog proračuna se osiguravaju sredstva za sufinanciranje programa javnih potreba i roditeljskog udjela u cijeni vrtića za djecu pripadnike romske nacionalne manjine.

Način raspolaganja tim sredstvima i mjerila za sufinanciranje programa propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 4.

Ekonomska cijena programa Vrtića utvrđuje se na temelju obračunske kalkulacije stvarnih troškova i broja djece koji pojedini program prima.

Cijena smještaja djece u Vrtić obuhvaća sljedeće vrste troškova :

a) Izdatke za radnike i to:

- bruto plaće

- naknade i materijalna prava radnika

b) troškove prehrane djece

c) uvjete boravka djece i to:

- materijalne izdatke

- energiju i komunalije

- tekuće održavanje objekta i opreme

- prijevoz djece

d) nabavu namještaja i opreme i

e) nabavu sitnog inventara.

Članak 5.

Ekonomska cijena za 10 satni program jaslica iznosi 4.259,61 kn/565,35 eur, dok za 10 satni program vrtića iznosi 2.662,26 kn/353,34 eur. *

Članak 6.

Individualne obveze roditelja, korisnika usluge utvrđuju se na način da svi roditelji plaćaju isti iznos učešća u ekonomskoj cijeni redovnog programa Vrtića uplatom na račun riznice Općine Vinodolske općine i to 950,00 kn/126,10 eur ili 22,30% za 10 satni program jaslica te 790,00 kn /104,90 eur ili 30% za 10 satni vrtićki program.*

Članak 7.

Općina Vinodolska općina kao osnivač Vrtića sufinancira programe na način kako je to navedeno u članku 6. ove Odluke te u tabelarnom prikazu kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

* (fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna)

III. OLAKŠICE U DIJELU UČEŠĆA RODITELJA

Članak 8.

Olakšice roditeljima za redovne programe:

- 100% u slučaju da je objekt u koji je dijete upisano privremeno zatvoren ili se program ne ostvaruje zbog privremeno zatvorenog objekta

- 50% za dijete roditelja HRVI – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata

- 100% za treće i svako daljnje dijete u obitelji – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ostale djece u obitelji

- 30% za izostanak djeteta zbog bolovanja djeteta – duže od 20 radnih dana, prilaže se ispričnica pedijatra

- 30% za izostanak djeteta zbog korištenja godišnjeg odmora – duže od 20 radnih dana, prilaže se odluka ili potvrda poslodavca

- 50% za ljetni ispis – srpanj i kolovoz, utvrđuje Vrtić na temelju upitnika

- 30% za zimski ispis – od kraja prosinca do sredine siječnja, utvrđuje Vrtić na temelju upitnika

- 25% za drugo dijete istog roditelja - kada istovremeno borave u Vrtiću, utvrđuje se prema evidenciji djece

- 50 % za dijete u udomiteljskoj obitelji - rješenje o smještaju u udomiteljsku obitelj i

- 25% za dijete samohranog roditelja.

Članak 9.

U Dječji vrtić „Cvrčak i mrav“ temeljem zaključenih Sporazuma o prijemu i financiranju programa za djecu s drugim jedinicama lokalne samouprave mogu se primiti neupisana djeca iz vrtića drugih jedinica lokalne samouprave.

Roditelj-korisnik usluga Vrtića koji nema prebivalište na području Općine Vinodolske općine kao i roditelj-korisnik usluga koji je strani državljanin, a nema stalni boravak na području Općine Vinodolske općine, plaća punu mjesečnu cijenu usluga.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o mjerilima i načinu financiranja programa Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ i olakšicama KLASA: 021-05/17-01/18 URBROJ: 2107-03/17-01-11-45 koja je stupila na snagu 1. siječnja 2018.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023 i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/13

URBROJ: 2170-34-02-22-128

Bribir, 14. prosinca 2022.

Općinsko Vijeće
Općine Vinodolske Općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2251&mjesto=91253&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr