SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD VRBOVSKO
60

32.

Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 4. listopada 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima
stipendiranja nadarenih studenata

Članak 1.

U nazivu Odluke o uvjetima stipendiranja nadarenih studenata (»Službene novine« broj 32/01) riječ »nadarenih« zamjenjuje se riječju »darovitih«.

Članak 2.

U člankuk 1. riječ »nadarene« zamjenjuje se riječju »darovite«.

Članak 3.

U članku 2. stavak 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

»- da imaju odgovarajući uspjeh u školovanju,«.

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Odgovarajući uspjeh u školovanju imaju studenti koji se nalaze unutar 10ajboljih studenata na studijskoj godini, grupi i fakultetu na kojem studiraju.«

Članak 5.

U članku 10. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi: »potvrdu da se nalaze unutar 10ajboljih studenata na godini, grupi i fakultetu na kojem studiraju«, dosadašnje točke 2. - 6. postaju točke 3. do 7.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 604-02/05-01-22

Ur. broj: 2193-01-01/05-1

Vrbovsko, 4. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr