SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

70.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 13. sjednici održanoj dana 30. studenog 2022. godine donosi

ODLUKU

o II. Izmjeni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice

Članak 1.

Donosi se Odluka o II. Izmjeni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice (Sl. novine PGŽ br. 34/20 i 25/21).

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Obuhvat izrade Plana istovjetan je obuhvatu važećeg DPU centra Klenovice (Sl. novine PGŽ br. 21/98, 18/03, 10/08, 14/08 i 21/12)."

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-02/20-20/4

URBROJ: 2170-11-01-22-7

Novi Vinodolski, 30. studenog 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51250&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr