SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

69.

Na temelju Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) te Upute Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: 040-02/22-01/85, URBROJ: 531-07-01-01/04-22-2 od 10. studenog 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 13. sjednici održanoj dana 30. studenog 2022. godine donijelo je

ISPRAVAK

ODLUKE O DONOŠENJU

V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Novi Vinodolski

Članak 1.

Donosi se Ispravak Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski ('Službene novine Primorsko-goranske županije' br. 5/22) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

U Članku 1. Odluke iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

'Elaborat Plana sadrži:

I. TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO - KARTOGRAFSKI PRIKAZI u mjerilu 1:2000:

1. Korištenje i namjena površina - razvoj i uređenje

2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Prometna mreža

2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Telekomunikacijska mreža

2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodoopskrba

2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Odvodnja otpadnih voda

2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav

3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja

4. Uvjeti i način gradnje

III. OBRAZLOŽENJE PLANA

Elaborat je sastavni dio ove Odluke.'

Članak 3.

Iza članka 18. Odluke dodaje se novi članak 18.a koji glasi:

'Stupanjem na snagu Plana stavljaju se van snage sljedeći kartografski prikazi u mjerilu 1:2000 iz Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 23/10, 36/10 - ispravak, 19/13, 18/14, 21/16 i 19/18):

2. Korištenje i namjena površina - razvoj i uređenje

2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Prometna mreža

2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Telekomunikacijska mreža

2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodoopskrba

2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Odvodnja otpadnih voda

2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav

3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja

4. Uvjeti i način gradnje'

Članak 4.

Ovaj Ispravak Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-03/22-01/19

URBROJ: 2170-11-01-22-2

Novi Vinodolski, 30. studenog 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51250&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr