SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

55.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 13. sjednici održanoj 30. studenog 2022. godine donijelo je

PROGRAM

GOSPODARENJA PROSTOROM, IMOVINOM
I ZAŠTITE KULTURNE I SAKRALNE BAŠTINE
ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine Grada Novog Vinodolskog je osiguranje sredstava za izradu prostorno-planske dokumentacije sukladno zadanim smjernicama iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, učinkovito gospodarenje gradskom imovinom, ulaganje u održavanja i uređenja plaža, odnosno upravljanje pomorskim dobrom, te ulaganje u zaštitu kulturne i sakralne baštine.

Članak 2.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 2.001.500,00 EUR.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od prodaje nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente, prihoda od koncesija na pomorskom dobru, prihoda od koncesijskih odobrenja, prihoda ostvarenih od poreza na promet nekretnina te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Fond za ribarstvo sufinancirat će opremanje muzeja ribarstva u Klenovici u iznosu od 26.500,00 EUR.

Za projekte energetske obnove Doma kulture te za rekonstrukciju sustava grijanja i hlađenja ugostiteljskog dijela Doma kulture očekuje se sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ukupnom iznosu od 378.300,00 EUR.

Za opremanje igrališta malih sportova u Klenovici očekuje se sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 34.000,00 EUR.

Za sanaciju pomorskog dobra u Novom Vinodolskom i Klenovici očekuje se sufinanciranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 92.900,00 EUR.

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na pet programskih cjelina sa podcjelinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su gradonačelnik i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-02/22-01/7

URBROJ: 2170-11-01-22-8

Novi Vinodolski, 30. studenog 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51250&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr