SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2022.
GRAD KRK

71.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima («Narodne novine» broj 111/21, 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 52. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 28. studenoga 2022. godine, donio je

O D L U K U

o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija
u 2023. godini

Članak 1.

Raspisuje se Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini ( u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Članak 2.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima («Narodne novine« broj 111/21,114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Krk koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Krk.

Članak 3.

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost pružanja audio i/ili audiovizulanih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su upisani u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj,

- da je prijavitelj nakladnik televizije upisan u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije digitalna regija Primorsko-goranska županija,

- da je prijavitelj nakladnik radija upisan u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije Primorsko-goranska županija ili šire područje Grada Krka,

- da je prijavitelj pružatelj elektroničke publikacije upisan u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije (AEM) koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja, a čije je sjedište na području otoka Krka ili koje svojim sadržajem pokrivaju aktualne teme iz djelokruga rada jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

- koji za isti programski sadržaj ostvaruju potporu iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, državnog proračuna ili proračuna Europske unije,

- koji su u likvidaciji ili u stečajnom postupku,

- koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Krku. 

Članak 4.

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Krka za 2023. godinu, Razdjel 001 - Jedinstveni upravni odjel, Program 1001 Javna uprava i administracija, Aktivnost A1001001 Izdaci gradske uprave, na poziciji 1259.1 – Usluge promidžbe i informiranja.

Članak 5.

Dokumentacija za provedbu Javnog poziv obuhvaća:

1. Tekst Javnog poziva,

2. Obrazac prijave koji sadrži podatke o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini,

3. Programski obrazac prijave koji sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini,

4. Obrazac Izjave o nepostojanju zapreke za financiranje,

5. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,

6. Izvješće Google Analytics ili Gemius Rating za elektroničke publikacije za

najmanje dva mjeseca (listopad 2022., studeni 2022.),

7. Analitika slušanosti/gledanosti radijskog, odnosno TV programa prijavitelja.

Prijavitelj može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja. U tom slučaju programski se sadržaji prijavljuju odvojeno, odnosno za svaki se programski sadržaj koristi zasebni Programski obrazac prijave.

Javni poziv i pripadajući obrasci za prijavu objavit će se na mrežnoj stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr. Prijave se šalju preporučenom pošiljkom na adresu Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk ili se predaju u Pisarnici Grada Krka (Trg bana Josipa Jelačića 2, II. kat, soba 27). Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Krka.

Članak 6.

Za provođenje postupka Javnog poziva Gradonačelnik će imenovati Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva koje će otvoriti pristigle prijave, provjeriti ispunjavanje propisanih uvjeta i izvršiti ocjenjivanje prijava na Javni poziv.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastoji se od tri člana.

Članak 7.

Odluku o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva iz članka 6. ove Odluke.

Odluka o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije sadrži naziv odabranog nakladnika radija/televizije, odnosno pružatelja elektroničke publikacije, naziv programskog sadržaja prijavitelja, ostvarene bodove te iznos financiranja.

Odluka iz stavka 1. ovog članka bit će objavljena na mrežnoj stranici Grada Krka (www.grad-krk.hr) u roku od pet (5) dana od donošenja iste.

Dostava prijaviteljima smatra se obavljenom javnom objavom Odluke o odabiru na mrežnoj stranici Grada Krka.

Na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka, Grad Krk će s prijaviteljima sklopiti ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja i dr.).

Članak 8.

Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Krka u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o odabiru.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Krka.

Članak 9.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 614-01/22-01/01

URBROJ: 2170-09-02/1-22-3

Krk, 28. studenoga 2022.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2247&mjesto=51500&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr