SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 38. Utorak, 22. studenog 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

41.

Na temelju članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09, 15/13, 7/18, 2/19, 13/20, 41/20 – pročišćeni tekst i 8/21), a u svezi s člankom 26. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19), općinski načelnik Općine Vinodolske općine, dana 15. studenog 2022. godine, donosi

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina

Članak 1.

Naziv ovog Pravilnika o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/16, 2/20 i 1/21), mijenja se i glasi „Pravilnik o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolske općine“.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. riječi „Općine Vinodolska općina“ zamjenjuju se riječima „Općine Vinodolske općine“.

Članak 3.

U članku 2. riječi „Općine Vinodolska općina“ zamjenjuju se riječima „Općine Vinodolske općine“.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. riječi „Općine Vinodolska općina“ zamjenjuju se riječima „Općine Vinodolske općine“.

Članak 5.

U članku 32. stavku 2. riječ „radno“ zamjenjuje se riječju „radnog“.

Članak 6.

U članku 39. stavku 2. i 3. riječi „Općine Vinodolska općina“ zamjenjuju se riječima „Općine Vinodolske općine“.

Članak 7.

U članku 39. stavak 6. mijenja se i glasi:

„(6) Službenik i namještenik ima pravo na mjesečnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane u visini najvišeg neoporezivog iznosa za koji se sukladno zakonskim propisima ne plaća porez.“

Članak 8.

U članku 56. stavku 2. riječi „Općini Vinodolska općina“ zamjenjuju se riječima „Općini Vinodolskoj općini“.

Članak 9.

Članak 60. mijenja se i glasi:

(1) Službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim odnosno međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne prijevozne karte.

(2) Poslodavac službenicima i namještenicima nadoknađuje stvarne troškove prijevoza prema potvrdama prijevoznika o cijeni prijevoznih karata koje sam pribavlja.

(3) Službeniku i namješteniku koji iz bilo kojeg razloga nije radio, naknada za prijevoz smanjuje se razmjerno broju dana koje nije radio.

Članak 10.

U članku 65. stavku 1. riječi „Općine Vinodolska općina“ zamjenjuju se riječima „Općine Vinodolske općine“.

Članak 11.

Članak 66. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Službeniku i namješteniku će se za svako dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navršava 15 i manje godina starosti, u prigodi Dana sv. Nikole, isplatiti dar u iznosu koji zaključkom odredi općinski načelnik, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.“

U stavku 2. riječi „Općine Vinodolska općina“ zamjenjuju se riječima „Općine Vinodolske općine“.

Članak 12.

Članak 67. mijenja se i glasi:

(1) Službenicima i namještenicima može se isplatiti godišnja nagrada za božićne i uskrsne blagdane u iznosu koji zaključkom odredi općinski načelnik, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.“

(2) Pravo na isplatu nagrade iz stavka 1. ovog članka ima službenik i namještenik koji je u službi odnosno radnom odnosu na dan kada se božićnica/uskrsnica isplaćuje.“

Članak 13.

U članku 72. stavku 2. riječi „Općine Vinodolska općina“ zamjenjuju se riječima „Općine Vinodolske općine“.

Članak 14.

U članku 78. riječi „Općine Vinodolska općina“ zamjenjuju se riječima „Općine Vinodolske općine“.

Članak 15.

U članku 80. riječi „Općine Vinodolska općina“ zamjenjuju se riječima „Općine Vinodolske općine“.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-03/22-01/31

URBROJ: 2170-34-1-22-1

Bribir, 15. studenog 2022. godine.

Općinski načelnik

Daniel Grbić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2245&mjesto=91253&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr