SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 38. Utorak, 22. studenog 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

52.

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) na prijedlog pročelnika i službenika ovlaštenih za obavljanje poslova pročelnika upravnih tijela, dana 16. studenog 2022. godine donosi sljedeći

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Gradske uprave
Grada Novog Vinodolskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela gradske uprave Grada Novog Vinodolskog (u nastavku teksta: upravna tijela).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 3.

Upravna tijela obavljaju poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/14, 34/17,4/18 i 31/22; u nastavku teksta: Odluka) i drugim propisima.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNIH ODJELA

Članak 4

Temeljem Odluke, upravna tijela gradske uprave su:

1. Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti,

2. Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje,

3. Upravni odjel za financije i javnu nabavu,

4. Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo.

III. UPRAVLJANJE U JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM I OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 5.

Upravnim tijelom upravlja pročelnik.

Pročelnik organizira i usklađuje rad upravnog tijela.

Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik odgovara gradonačelniku.

Imenovanje službenika ovlaštenog za privremeno obavljanje poslova pročelnika, u razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika temeljem javnog natječaja, na način propisan zakonom, obavlja se u skladu s Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog.

Članak 6.

Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općima aktima Grada Novog Vinodolskog (u nastavku teksta: Grad), Etičkim kodeksom Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog, pravilima struke te uputama pročelnika upravnog tijela i ostalih nadređenih službenika.

III. RASPORED NA RADNA MJESTA SLUŽBENIKA

Članak 7.

Postupak prijma u službu i raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa Zakonom.

Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove iz radnih odnosa.

Slobodna radna mjesta popunjavaju se prijmom u službu službenika, odnosno namještenika, u skladu s važećim planom prijma u službu, kojeg donosi gradonačelnik.

Članak 8.

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14; u nastavku teksta: Uredba) i ovim Pravilnikom (određena stručna sprema i struka, radno iskustvo, na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, znanje određenog stranog jezika, posebna znanja, sposobnosti i vještine, posebna zdravstvena sposobnost i dr.).

Obvezni posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto su odgovarajuća stručna sprema i struka.

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu za zakonom.

Članak 9

Kao poseban uvjet za raspored na radno mjesto službenici su dužni imati položen državni ispit.

Ukoliko prilikom prijama u službu i rasporeda na radno mjesto službenici nemaju položen državni ispit, dužni su ga položiti u roku od godine dana od prijama u službu.

Položen državni ispit ne mora imati službenik s položenim pravosudnim ispitom, položenim stručnim ispitom prema ranijim propisima, niti službenik oslobođen obveze polaganja državnog ispita, odnosno oslobođen obveze polaganja kada su spomenuta oslobođenja utvrđena odlukama prema ranijim propisima.

Posebni uvjet za raspored na radna mjesta svih službenika je poznavanje rada na računalu, dok je za pojedina radna mjesta službenika poseban uvjet za raspored poznavanje rada na računalu u MS OFFICE i AUTOCAD programima.

Posebni uvjet za raspored na pojedinca radna mjesta službenika i namještenika je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Posebni uvjet za raspored na radna mjesta službenika je i položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama, završen program osposobljavanja za prometnog redara, koji su dužni položiti u roku 1 ( jedne) godine od rasporeda na radno mjesto za koje je predviđen posebni uvjet za raspored.

Posebni uvjet za raspored na radno mjesto namještenika je položen ispit za održavanje centralnog grijanja, koji je dužan položiti u roku 1 godine od rasporedna na radno mjesto.

Članak 10.

Radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika u službu se može primiti osoba na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika na posao, odnosno prestanka njegove službe, u skladu sa Zakonom.

Članak 11.

U slučaju potrebe obavljanja određenih poslova zbog upražnjenosti radnog mjesta, službenika se može po potrebi službe premjestiti na drugo radno mjesto u Odjelu, ali samo na radno mjesto unutar iste stručne spreme, iste ili približne složenosti poslova.

IV. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA

Članak 12.

U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik u opisu poslova kojeg je rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik upravnog tijela.

Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim propisom, niti ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik upravnog tijela.

V. RADNO VRIJEME

Članak 13.

Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje gradonačelnik, nakon savjetovanja s pročelnicima upravnih tijela.

VI. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 14.

Osim lakih povreda službene dužnosti propisanih Zakonom, lake povrede službene dužnosti su:

1. bez opravdanog razloga neizvršavanje naloga i naputaka za rad koje daje gradonačelnik, pročelnik, kao i neizvršavanje naloga bez opravdanog razloga u zadanom roku,

2. nedolično ponašanje prema gradonačelniku, pročelniku, službenicima i namještenicima,

3. nedoličan i nekorektan odnos službenika i namještenika prema strankama,

4. nesavjesno, neodgovorno i nemarno obavljanje povjerenih poslova,

5. rad bez propisane i nabavljene službene odjeće i u neurednoj službenoj odjeći ili u neprimjerenoj i neprikladnoj odjeći,

6. učestalo kašnjenje na posao i neopravdani raniji odlazak, učestali raniji odlazak na dnevni odmor (stanku) i zakašnjavanje s odmora,

7. iznošenje neistina o drugim zaposlenicima koje mogu štetiti ugledu i dostojanstvu zaposlenika ili ugledu gradske uprave,

8. nepotrebno zadržavanje u prostorijama izvan svoga ureda za vrijeme radnog vremena,

9. neracionalno korištenje telefona, interneta i drugih povjerenih sredstava rada.

VII. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 15.

Prilog ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog, koja sadržava popis radnih mjesta, opis poslova i broj izvršitelja na pojedinome radnom mjestu, kao i posebni uvjet stručne spreme utvrđen za radno mjesto te druge posebne uvjete.

Prilog iz stavka 1. ovoga članka čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 16.

Kada je za obavljanje poslova pojedinoga radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik upravnog tijela, odnosno drugi nadređeni službenik raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenima na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu službenih dokumenata te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Službenici i namještenici zatečeni na službi na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima i obavljaju poslove koje su do sada obavljali te zadržavaju plaće i druga prava prema dosadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom.

Službenici i namještenici zatečeni u službi u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s Zakonom i ovim Pravilnikom, u rokovima propisanim Zakonom.

Rješenja o rasporedu službenika i namještenika donijet će, prema odredbama ovog Pravilnika, pročelnici u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Gradonačelnik donosi rješenja za pročelnike upravnih tijela.

Članak 18.

Službenici i namještenici koji ne budu raspoređeni na radna mjesta prema odredbama ovog Pravilnika iz razloga što nema slobodnih radnih mjesta ili zbog toga što ne ispunjavaju stručne i druge uvjete za raspored na slobodna radna mjesta, stavljaju se na raspolaganje.

Rješenje o raspolaganju za službenike i namještenike iz stavka 1. donosi čelnik upravnog tijela u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Na dužinu i tijek roka raspolaganja primjenjuju se opći propisi o radu koji se odnose na dužinu i tijek otkaznog roka .

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog od 22.1.2018., Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog od 9.3.2018., Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog od 3.4.2018., Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog od 8.6.2018., Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog od 31.7.2018., Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog od 19.10.2018., Dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog od 12.11.2019., Dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog od 2.1.2020. i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog od 19. rujna 2022. godine.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 112-01/22-01/1

URBROJ: 2170-11-04-22-2

Novi Vinodolski, 16. studenog 2022. godine

GRADONAČELNIK

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec.

 

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2245&mjesto=51250&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr