SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 35. Utorak, 8. studenog 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

39.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 20. stavak 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj: 17/19. i 98/19.), članka 48. stavak 1. točke 24. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.) i članka 18. stavak 1. Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir, Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 11. sjednici održanoj 4. studenog 2022., donosi

ODLUKU

o raspisivanju ponovljenog natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir

Članak 1.

Raspisuje se ponovljeni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir na rok od 4 godine.

Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Postupak natječaja za izbor i imenovanje ravanatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir provest će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice koje će Općinskom vijeću Općine Vinodolske općine dostaviti natječajnu dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor ravnatelja/ice.

Članak 3.

Za članove Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke imenuju se:

·         Boris Glavan, za predsjednika

·         Den Strizić, za člana

·         Ana Tomašek, za članicu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/12

URBROJ:2107-3-02-22-119

Bribir, 4. studenoga 2022.

Općinsko Vijeće Općine Vinodolske Općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

 

 

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 20. stavak 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj: 17/19. i 98/19.) i članka 18. stavak 1. Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir, Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, raspisuje

Ponovljeni NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice
Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir

Uvjeti:

Ravnateljem Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir (u daljnjem tekstu: Knjižnica) može biti imenovana osoba koja na temelju četverogodišnjeg plana rada, ispunjava sljedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

- položen stručni knjižničarski ispit

- najmanje 5 (pet) godina rada u knjižnici

- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima vidljivim u knjižničarstvu i u kulturi.

Ukoliko se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja knjižnice, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja, te ispunjava druge uvjete propisane statutom.

Ravnatelj/ica Knjižnice imenuje se na mandat od četiri (4) godine i može biti ponovno imenovan/a.

Uz prijavu koja treba biti vlastoručno potpisana kandidati/kinje trebaju priložiti:

- životopis, vlastoručno potpisan

- dokaz o stručnoj spremi odnosno završenom traženom studiju (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)

- dokaz o radnom iskustvu i to kako slijedi:

1. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana)

2. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o petogodišnjem radu u knjižnjičarskoj struci: preslika ugovora o radu na određeno vrijeme ili neodređeno vrijeme, ugovora o djelu, i dr. u knjižničarstvu, koji dokaz mora sadržavati vrstu poslova koji su se obavljali, uvjet stručne spreme propisan za poslove koji su se obavljali i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, odnosno iz kojeg dokaza treba biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje pet (5) godina na poslovima tražene stručne spreme i struke),

- kratki opis dosadašnjih aktivnosti i projekata u knjižničarstvu, vlastoručno potpisan

- prijedlog četverogodišnjeg plana rada Knjižnice, vlastoručno potpisan.

Položen stručni knjižničarski ispit u smislu stavka članka 20. stavka 9. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

Osobama koje su stekle odgovarajući akademski naziv ili stručni naziv prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj: 107/07. i 118/12.) stečeni akademski naziv ili stručni naziv izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i isti/a ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavnje-843/843.

Kandidati su prijavom na predmetni natječaj izričito suglasni da Općina Vinodolska općina, kao voditelj obrade podataka, prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu postupka natječaja.

Predmetni natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Vinodolske općine i u „Narodnim novinama“.

Prijave za predmetni natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, poštom na adresu Općina Vinodolska općina, Bribir 34/I, 51253 Bribir ili putem pisarnice Općine Vinodolske općine, Bribir 34/I, Bribir, s naznakom „Prijava na natječaj za izbor ravnatelja/ice Knjižnice – ne otvarati“.

Obavijest o rezultatima izbora dostavit će se kandidatima/kinjama u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Zadržava se pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata/kinje.

Odluku o imenovanju ravnatelja/ice Knjižnice donosi Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine.

Općinsko vijeće
Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2242&mjesto=91253&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr