SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 35. Utorak, 8. studenog 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

38.

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146./08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15.-pročišćeni tekst i 94/17.-ispravak pročišćenog teksta), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 1. točka 12. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 11. sjednici održanoj 4. studenog 2022., donosi

ODLUKU

o kupnji zemljišta

Članak 1.

Za potrebe uređenja i infrastrukturnog ulaganja u Grižanama-Belgrad i to u objekat športsko-rekreacijske namjene kupiti će se zemljište urbanističkim planom uređenja definirano za športsko – rekreacijsku namjenu i to nekretnina k.č.br. 6154 – u naravi oranica, površine 143 čhv, upisana u zk.ul.br. 2156 k.o. 302635 Grižane, u vlasništvu Luke Žafaranića, Miroslava Krleže 226, Bjelovar i Vesne Frančišković, Grižane 55, Grižane-Belgrad, svakog u 1 dijela, ista procijenjene vrijednosti 165.000,00 kuna (21.931,97 EUR – srednji tečaj HNB-a na dan procjene 12. listopada 2022.).

Članak 2.

Financijska sredstva u iznosu iz članka 1. ove Odluke za kupnju nekretnine iz istog članka ove Odluke isplatit će se iz za to predviđene stavke Proračuna Općine Vinodolske općine.

Članak 3.

U cilju utvrđivanja tržišne cijene nekretnina za potrebe kupovine nekretnine iz članka 1. ove Odluke izrađen je Procjembeni elaborat vrijednosti nekretnine, El.broj: 12-10/2022. od listopada 2022., izrađen po Jasminki Lilić d.i.g., stalnom sudskom vještaku za područje graditeljstva i procjenu nekretnina, u predmetu procjene ukupne tržišne vrijednosti nekretnine k.č.br. 6154 upisane u zk.ul.br. 2156 k.o. 302635 Grižane, a prema kojem tržišna vrijednost zemljišta na k.č.br. 6154 upisanoj u zk.ul.br. 2156 k.o. 302635 Grižane iznosi 165.000,00 kuna (21.931,97 EUR – srednji tečaj HNB-a na dan procjene 12. listopada 2022.).

Članak 4.

Sastavni dio ove Odluke je Procjembeni elaborat vrijednosti nekretnine, El.broj: 12-10/2022. od listopada 2022., izrađen po Jasminki Lilić d.i.g., stalnom sudskom vještaku za područje graditeljstva i procjenu nekretnina, u predmetu procjene ukupne tržišne vrijednosti nekretnine k.č.br. 6154 upisane u zk.ul.br. 2156 k.o. 302635 Grižane.

Članak 5.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Vinodolske općine na provođenje svih radnji potrebnih za kupnju nekretnine iz članka 1. ove Odluke te na potpisivanje i sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine s prodavateljima iste.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o kupnji zemljišta KLASA: 021-05/22-01/4 URBROJ: 2107-3-02-22-92 od 18. svibnja 2022., koja je objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj: 16/22. i stupila je snagu 8. lipnja 2022.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/12

URBROJ: 2107-3-02-22-118

Bribir, 4. studenoga 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2242&mjesto=91253&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr