SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 34. Četvrtak, 3. studenog 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

225.

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine” broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13- pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj 26. listopada 2022. godine donijela je

K O D E K S

ponašanja članova Županijske skupštine
Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Kodeksom ponašanja članova Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Kodeks) uređuju se etička načela i pravila ponašanja članova Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: članovi Skupštine), način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa te druga pitanja od važnosti za provedbu Kodeksa.

Pitanja uređena ovim Kodeksom temelje se na zakonskom okviru kojim su uređena pitanja sprječavanja sukoba interesa, ostvarivanja pristupa informacijama i transparentnosti, fiskalne odgovornosti, kao i drugih propisa iz područja suzbijanja korupcije, uključujući i zakonske odredbe u odnosu na koruptivna kaznena djela.

Članak 2.

Članovi Skupštine su za vrijeme i u svezi s obnašanjem dužnosti članova Skupštine dužni postupati u skladu s utvrđenim etičkim načelima i pravilima ponašanja Kodeksa i usvojiti ih kao vlastita načela i osobne kriterije ponašanja kojih se trebaju pridržavati za vrijeme obnašanja dužnosti, a radi vlastite vjerodostojnosti i dostojanstva svoje dužnosti.

Primjerenom razinom odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obnašanju dužnosti članova Skupštine, članovi doprinose uspostavi ciljeva koje je primjenom Kodeksa nužno postići, poput sprječavanja sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanja integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanja povjerenja građana.

Članovi Skupštine primjenjuju etička načela i pravila ponašanja Kodeksa u međusobnim odnosima, u odnosu prema svome radu i prema tijelu u kojem obavljaju dužnost kao i prema drugim tijelima i u odnosu prema medijima i građanima.

Članak 3.

U Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

• diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa članom Skupštine,

• povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug člana Skupštine, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s članom Skupštine,

• poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Primorsko-goranske županije,

• potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes člana Skupštine može utjecati na njegovu nepristranost u obnašanju dužnosti člana Skupštine,

- stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes člana Skupštine utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost člana Skupštine u obnašanju njegove dužnosti.

Izrazi koji se koriste u Kodeksu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. ETIČKA NAČELA

Članak 4.

Etička načela u skladu s kojim je član Skupštine dužan postupati za vrijeme i u svezi s obnašanjem dužnosti člana Skupštine čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koju obnaša su:

• Načelo časnog, poštenog, savjesnog, odgovornog i nepristranog postupanja te zaštite vlastite vjerodostojnosti

• Načelo osobne odgovornosti

• Načelo zaštite javnog interesa i očuvanja povjerenja građana

• Načelo javnosti i transparentnosti

• Načelo uzornosti

• Načelo racionalnog korištenja javnih resursa.

Načelo časnog, poštenog, savjesnog, odgovornog i nepristranog postupanja te zaštite vlastite vjerodostojnosti

Članak 5.

Član Skupštine u obnašanju dužnosti mora postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano na način na koji neće umanjiti svoj integritet ili integritet Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Županijska skupština) u kojoj obnaša dužnost, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene mu dužnosti te povjerenje građana, mora poštivati pravni poredak i rad institucija, voditi brigu o javnom interesu pridonoseći njegovom ostvarivanju te osiguravati jednakost svih pred zakonom i vladavinu prava.

Načelo osobne odgovornosti

Članak 6.

Član Skupštine je osobno odgovoran za svoje djelovanje u obnašanju dužnosti na koju je izabran.

Načelo zaštite javnog interesa i očuvanja povjerenja građana

Članak 7.

Član Skupštine ne smije koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njim povezana niti smije biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njegovu objektivnost.

Član Skupštine je dužan paziti na očuvanje vlastitog integriteta, izbjegavati situacije koje narušavaju njegovu objektivnost i nepristranost u obnašanju dužnosti te kvalitetno upravljati sukobom interesa.

Pri obnašanju dužnosti, član Skupštine se mora ponašati na način kojim čuva i unaprjeđuje povjerenje javnosti u integritet, nepristranost i učinkovitost Županijske skupštine.

Načelo javnosti i transparentnosti

Članak 8.

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem člana Skupštine kao javne osobe, a koje je u vezi s obnašanjem njegove dužnosti.

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja Županijsku skupštinu, član Skupštine će iznositi stavove u skladu s propisima, ovlastima i ovim Kodeksom te osiguravati transparentnost u obnašanju dužnosti i transparentnost Županijske skupštine te je dužan, u skladu sa svojim ovlastima, javnosti pravovremeno pružiti potrebne informacije vezane uz dužnost koju obnaša i svoje vlastito postupanje, ako to nije u suprotnosti s posebnim propisima, kao i razmotriti prijedloge i mišljenja te biti spreman obrazložiti svoje odluke i ponašanje.

Načelo uzornosti

Članak 9.

Član Skupštine mora biti uljudan, dostojanstven i profesionalan kako u svojim odnosima s građanima i medijima, tako i u svojim odnosima s ostalim dužnosnicima, službenicima i namještenicima, a pri korištenju bilo kojeg sredstva komunikacije, uključujući i komunikaciju na društvenim mrežama, mora čuvati osobni ugled i ugled Županijske skupštine te vlastitim primjerom poticati druge članove Skupštine na kvalitetno i učinkovito obavljanje zadataka, dobre međuljudske odnose, kolegijalnost i suradnju te odgovoran odnos prema građanima.

Načelo racionalnog korištenja javnih resursa

Članak 10.

Obnašajući dužnost član Skupštine mora osigurati da se ljudskim i materijalnim resursima upravlja i koristi na zakonit, učinkovit, djelotvoran i ekonomičan način, isključivo u cilju ostvarenja javnog interesa.

III. PRAVILA PONAŠANJA

Članak 11.

Pravila koja usmjeravaju ponašanje člana Skupštine kao moralno prihvatljivo i poželjno ponašanje te promiču navedena etička načela su:

• Pravilo informiranja članova Skupštine o Kodeksu i njegovu pravnom okviru

• Pravilo deklariranja interesa i imovine

• Pravilo sukoba interesa

• Pravilo zabranjenih djelovanja

• Pravilo nesudjelovanja u odlučivanju

• Pravilo zabrane primanja darova

• Pravilo opreza u kontaktima s trećim osobama

• Pravilo postupanja s informacijama i povjerljivim podacima.

Pravilo informiranja članova Skupštine o Kodeksu i njegovu pravnom okviru

Članak 12.

Svi članovi Skupštine obvezni su upoznati se sa sadržajem ovog Kodeksa uključujući i obvezu informiranja o pravnom okviru (načelima i pravilima) iz članka 1. stavka 2. ovog Kodeksa i poštivanja istog pravnog okvira te savjesnog i odgovornog izvršavanja obveza koje iz toga pravnog okvira za članove Skupštine proizlaze.

Član Skupštine je dužan kontinuirano se upoznavati s promjenama i novinama u zakonodavstvu u područjima navedenog pravnog okvira i odazvati se i surađivati sa svim neovisnim tijelima koja nadziru ili postupaju u skladu s propisima iz toga pravnog okvira te poštivati odluke tih tijela, odnosno sudske odluke.

Pravilo deklariranja interesa i imovine

Članak 13.

U obnašanju dužnosti član Skupštine ne smije svoj privatni interes staviti ispred javnog interesa.

Član Skupštine je dužan deklarirati potencijalni sukob interesa odnosno izuzeti se iz odlučivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, a može deklarirati svoj interes usmenom izjavom na zapisnik ili pisanom izjavom, odnosno izuzeti se iz odlučivanja suzdržanim glasom ili ne glasanjem.

Pravilo sukoba interesa

Članak 14.

Sukob interesa postoji kada su privatni interesi člana Skupštine u suprotnosti s javnim interesom te može postojati kao potencijalni sukob interesa ili stvarni sukob interesa i to na način određen značenjima ovih pojmova u članku 3. Kodeksa.

Članak 15.

Privatni interes obuhvaća imovinsku i neimovinsku korist člana Skupštine i povezanih osoba.

U obnašanju dužnosti član Skupštine ne smije ni na koji način pogodovati sebi ili osobama s kojima je povezan niti se svojom dužnošću smije koristiti kako bi ostvario neke svoje privatne interese ili interese povezanih osoba.

Povezane osobe u smislu prethodnih stavaka su osobe određene značenjem ovoga pojma u članku 3. Kodeksa.

U obnašanju dužnosti član Skupštine se mora rukovoditi načelom jednakog postupanja prema svim građanima bez diskriminacije ili povlašćivanja na temelju srodstva, starosti, nacionalnosti, etničke pripadnosti, jezika, rase, političkih i vjerskih uvjerenja, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, seksualne orijentacije, bračnog ili porodičnog statusa ili po drugim osnovama, a što potencijalno može dovesti do sukoba interesa.

Pravilo zabranjenih djelovanja

Članak 16.

Članu Skupštine je zabranjeno:

• primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obnašanja dužnosti

• ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom

• zlouporabiti posebna prava člana Skupštine koja proizlaze ili su potrebna za obnašanje dužnosti

• tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari ili utjecati na odluku nekog tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe

• obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara

• utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi

• koristiti povlaštene informacije o djelovanju tijela javne vlasti radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe

• na drugi način koristiti položaj člana Skupštine utjecanjem na odluku tijela javne vlasti ili osoba koje su u njima zaposlene kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.

Pravilo nesudjelovanja u odlučivanju

Članak 17.

Član Skupštine dužan je izuzeti se od odlučivanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes povezane osobe.

Pravilo zabrane primanja darova

Članak 18.

Članu Skupštine je zabranjeno primiti dar ako isti nije primljen u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa.

Pravilo opreza u kontaktima s trećim osobama

Članak 19.

Član Skupštine je dužan prilikom kontakata s trećim osobama biti oprezan da se ne dovede ili da ga se ne dovode u situaciju sukoba interesa, te biti oprezan da ne dovede druge u situaciju sukoba interesa.

Pravilo postupanja s povjerljivim podacima i informacijama

Članak 20.

Član Skupštine je dužan kao povjerljive čuvati sve podatke i informacije za koje sazna prilikom obnašanja dužnosti, a koje nije obavezan javno objaviti u skladu sa zakonom.

Član Skupštine je posebno dužan čuvati kao povjerljive podatke i informacije koje sazna prilikom obnašanja dužnosti čije bi otkrivanje moglo utjecati na položaj trećih osoba u postupcima pred tijelom u kojem obavlja dužnost ili u drugom tijelu.

Na postupanje s podacima i informacijama koje sazna u obnašanju dužnosti član Skupštine treba osobito paziti na odredbe propisa kojima se uređuje tajnost podataka te zaštita osobnih podataka.

IV. NAČIN PRAĆENJA PRIMJENE KODEKSA I ODLUČIVANJE O POVREDAMA

Članak 21.

Primjenu Kodeksa prate Etičko povjerenstvo i Vijeće časti.

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

• provodi postupak zbog kršenja odredbi Kodeksa na vlastitu inicijativu ili po pritužbama člana Skupštine, člana radnog tijela Županijske skupštine, dužnosnika tijela izvršne vlasti i službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije ili po pritužbi građana

• predlaže Županijskoj skupštini donošenje odluke o usklađenosti postupanja člana Skupštine s Kodeksom

• predlaže Županijskoj skupštini izricanje mjera za članove Skupštine kod postupanja koja nisu u skladu s odredbama Kodeksa

• donosi smjernice o načelnim pitanjima vezanim uz sadržaj i primjenu Kodeksa na vlastitu inicijativu ili na zahtjev članova Skupštine

• promiče etičke standarde u obnašanju dužnosti članova Skupštine

• informira i daje savjete članovima Skupštine o pitanjima vezanim za očuvanje i jačanje njihovog integriteta i moralnog ponašanja

• pruža potporu u primjeni odredbi Kodeksa, osobito u dijelu koji se odnosi na informiranje i edukaciju članova Skupštine u području primjene Kodeksa

• prati primjenu Kodeksa uključujući poslove poput vođenja statističkih podataka o primjeni Kodeksa, odnosno broju pritužbi podnesenih za njegovo kršenje, broju pokrenutih postupaka te donesenim odlukama, po potrebi radi izvješća o primjeni Kodeksa prema Županijskoj skupštini ili drugim mjerodavnim institucijama te druge poslove koji uključuju prikupljanje, obradu i analizu podataka o primjeni Kodeksa

• informira javnost na mrežnim stranicama o primjeni Kodeksa i s ciljem ostvarivanja svrhe Kodeksa

• donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način rada i odlučivanja.

Vijeće časti je tijelo koje u drugom stupnju odlučuje o odlukama Županijske skupštine o povredama Kodeksa koje su u njezinoj nadležnosti.

Članak 22.

Etičko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana i to jedan član iz reda političke stranke koja u Županijskoj skupštini predstavlja predstavničku većinu, a drugi iz reda političke stranke koja u Županijskoj skupštini predstavlja predstavničku manjinu.

Vijeće časti čine predsjednik i dva člana.

Predsjednike i članove Etičkog povjerenstva i Vijeća časti imenuje i razrješuje

Županijska skupština na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja.

Predsjednik Etičkog povjerenstva i Vijeća časti te članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici temeljem provedenog izbora po javnom pozivu i na osnovu njihovih sposobnosti, profesionalnih kvaliteta i besprijekornog profesionalnog ponašanja te ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Županijskoj skupštini.

Javni poziv iz stavka 4. ovog članka objavljuje Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja.

Mandat predsjednika i članova Etičkog povjerenstva i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Skupštine.

Članak 23.

Prijava po kojoj Etičko povjerenstvo pokreće postupak mora sadržavati ime i prezime prijavitelja, ime i prezime člana Skupštine koji se prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa uz navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena, a podnosi se u pisanom obliku, predajom Uredu županije putem pisarnice Primorsko-goranske županije ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Etičko povjerenstvo ne postupa po anonimnim prijavama.

Etičko povjerenstvo može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.

Članak 24.

Etičko povjerenstvo obavještava člana Skupštine protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog povjerenstva dostavi pisano očitovanje o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.

Ako član Skupštine ne dostavi pisano očitovanje Etičko povjerenstvo nastavlja s vođenjem postupka po prijavi.

Članak 25.

Etičko povjerenstvo u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Županijskoj skupštini odlučivanje po zaprimljenoj prijavi.

Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog povjerenstva, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju na Županijskoj skupštini.

Etičko povjerenstvo donosi odluku na sjednici većinom glasova te obavještava prijavitelja nepravilnosti o donesenoj odluci na temelju prijave u roku od 8 dana.

Članak 26.

Za povredu odredbi Kodeksa, Županijska skupština može članu Skupštine izreći mjeru u obliku opomene, upozorenja ili preporuke za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja člana Skupštine s odredbama Kodeksa.

Protiv odluke kojom je određena mjera iz stavka 1. ovog članka, član Skupštine može u roku od 8 dana od dana njezina primitka podnijeti prigovor Vijeću časti.

Članak 27.

Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora.

Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku o mjeri Županijske skupštine ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku o mjeri Županijske skupštine.

Članak 28.

Predsjednici i članovi Etičkog povjerenstva i Vijeća časti imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad sukladno odluci kojom se uređuju naknade za članove Županijske skupštine i radnih tijela Županijske skupštine.

Članak 29.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Etičkog povjerenstva i Vijeća časti obavlja Ured županije.

Članak 30.

Odluke Etičkog povjerenstva i Vijeća časti objavljuju se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije" i na mrežnoj stranici Primorsko-goranske županije.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Županijska skupština imenovat će predsjednika i članove Vijeća časti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Kodeksa.

Predsjednica i članovi Etičkog povjerenstva imenovani odlukama Županijske skupštine od 14. srpnja 2022. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/22), nastavljaju obnašati dužnost do isteka mandata.

Članak 32.

Stupanjem na snagu Kodeksa prestaje važiti Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/19 i 36/20).

Članak 33.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se i na mrežnoj stranici Primorsko-goranske županije.

 

 

 

KLASA: 024-04/22-01/7

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-23

Rijeka, 26. listopada 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2241&mjesto=00001&odluka=225
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr