SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

220.

Na temelju članka 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 14. stavka 3. točke 1. i članka 16. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 12. sjednici održanoj 22. i 29. rujna 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo za sve koncesije na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

U Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. izv.prof.dr.sc., Iva Tuhtan Grgić, predsjednica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2. prof.dr.sc. Dario Đerđa, zamjenik predsjednice, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

3. prof.dr.sc. Dora Smolčić Jurdana, članica, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci

4. Daria Perčić Petretić, dipl.iur., članica, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije

5. Vana Rodin Kružić, dipl.ing.arh., članica, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

6. Branimir Galović, dipl.oec., član, Ministarstvo financija

7. Nenad Bugarin, član, Lučka kapetanija Senj, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Članak 3.

Članica Povjerenstva Daria Perčić Petretić posjeduje važeći certifikat u području javne nabave te je dužna certifikat redovito obnavljati za vrijeme mandata na koji je imenovana.

Članak 4.

Na temelju članka 16. stavak 12. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20 – u daljnjem tekstu: Zakon) zadaci Povjerenstva su:

1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude

2. analiza koncesije za radove i koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu s člankom 26. Zakona

3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije

4. prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga

5. prije početka postupka davanja koncesije, obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, a nadležno državno odvjetništvo će na temelju svojih evidencija izvijestiti stručno povjerenstvo za koncesiju ako su u tijeku upravni ili sudski postupci ili ako postoje druge zapreke za pokretanje postupka davanja koncesije, u okviru nadležnosti državnog odvjetništva

6. predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva

7. za koncesije iz područja javne infrastrukture procijenjene vrijednosti jednake ili veće od praga iz članka 4. stavka 4. Zakona provodi se analiza utjecaja davanja koncesije na javni dug Republike Hrvatske

8. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

U postupcima izmjena i dopuna odluka o koncesiji, prijenosa koncesije, oduzimanja koncesije, potkoncesijama, i sl., a nakon sklapanja ugovora o koncesiji, Povjerenstvo daje svoje mišljenje.

Članak 5.

Način rada Povjerenstva propisuje se Poslovnikom o radu.

Članak 6.

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 4 (četiri) godine i mogu se ponovno imenovati.

Članak 7.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu u visini koju je posebnom odlukom odredio Župan.

Članak 8.

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Nadležni upravni odjel iz stavka 1. ovog članka može u ime Povjerenstva obavijestiti i zatražiti očitovanje u okviru nadležnosti državnog odvjetništva, kao i drugih tijela.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/20) te se razrješuju i prestaju s radom članovi Stručnog povjerenstva imenovani predmetnom Odlukom.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/6

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-59

Rijeka, 29. rujna 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=00001&odluka=220
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr