SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

212.

Na temelju članka 16. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu („Službene novine“ broj 32/21 i 14/22), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko – goranske županije, („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 12. sjednici održanoj 22. i 29. rujna 2022. godine donijela je

O D L U K U

o rasporedu financijskih sredstava u sklopu projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU PROJEKT

Članak 1.

Ugostiteljskoj školi Opatija raspoređuju se financijska sredstva u iznosu 1.770.000,00 kn za izvođenje radova na adaptaciji objekata Regionalnog centra kompetentnosti i partnerskih ustanova na području PGŽ, u sklopu projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2022. godinu, u sklopu Razdjela: 005 Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Glava: 00505 Županijske ustanove srednjeg školstva, projekta K550214 MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt, na stavci 55021401:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da zaključi ugovor sa Ugostiteljskom školom Opatija o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 024-04/22-01/6

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-42

Rijeka, 29. rujna 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=00001&odluka=212
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr