SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

35.

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146./08., 38/09., 90/10.-Odluka o ne davanju vjerodostojnog tumačenja članka 41. stavka 1. i članka 42. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 153/09., 143/12., 152/14., 81/15.-pročišćeni tekst i 94/17.-ispravak pročišćenog teksta) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20, 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 10. sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o prihvatu darovanja nekretnine

Članak 1.

Prihvaća se darovanje nekretnine u suvlasništvu Primorsko-goranske županije, prema pismu namjere KLASA: 940-01/19-09/6 URBROJ: 2170-06-01/2-22-13 od 10. veljače 2022. godine i to 6/30 suvlasničkog dijela k.č.br. 9489/2 – u naravi dvorište, površine 60 čhv upisane u zk.ul.br. 806 k.o. 302635 Grižane.

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik da u ime Općine Vinodolske općine s Primorsko-goranskom županijom zaključi ugovor o darovanju nekretnine iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/11

URBROJ: 2107-3-02-22-107

Bribir, 28. rujna 2022. godine.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=91253&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr