SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

34.

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146./08., 38/09., 90/10.-Odluka o ne davanju vjerodostojnog tumačenja članka 41. stavka 1. i članka 42. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 153/09., 143/12., 152/14., 81/15.-pročišćeni tekst i 94/17.-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20, 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 10. sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o stjecanju prava vlasništva nad imovinom stečenom u okviru projekta Kulturno-turistička ruta
„Putovima Frankopana“

Članak 1.

Općina Vinodolska općina stječe pravo vlasništva nad imovinom Primorsko-goranske županije stečenom u okviru projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“.

Tablica s popisom imovine koja se stječe od strane Primorsko-goranske županije sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Imovina iz članka 1. ove Odluke prenosi se sa Primorsko-goranske županije na Općinu Vinodolsku općinu bez naknade.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik da u ime Općine Vinodolske općine s Primorsko-goranskom županijom zaključi ugovor o prijenosu prava vlasništva nad imovinom Primorsko-goranske županije stečenom u provedbi projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/11

URBROJ: 2107-3-02-22-106

Bribir, 28. rujna 2022. godine.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=91253&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr