SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

49.

Na temelju Članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17) i Članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog dana 29. rujna 2022. godine donosi

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog je 9. svibnja 2022. g. donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (KLASA: 350-03/22-01/7, URBROJ: 2170-11-04-22-3).

Temeljem Odluke iz stavka 1. ovoga članka započet je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 55/06, 23/10, 36/10, 19/13, 13/14, 41/15, 18/17 i 32/17) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 3.

Obuhvat Plana odnosi se na obuhvat područja jedinice lokalne samouprave - Grada Novog Vinodolskog.

Članak 4.

Razlozi i ciljevi za izradu Plana su:

usklađenje grafičkog dijela plana sa homogeniziranom digitalnom katastarskom podlogom,

 • usklađenje sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Sl. novine PGŽ br. 32/13, 7/17 - ispravak, 41/18 i 4/19-pročišćeni tekst) te zakonima i propisima,
 • redefiniranje građevinskih područja naselja,
 • određivanje novog građevinskog područja naselja Crni Kal,
 • usklađenje izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja sa stvarnim stanjem te redefiniranje uređenog i neuređenog dijela građevinskog područja,
 • promjena uvjeta gradnje svih vrsta građevina u obuhvatu Plana,
 • promjena uvjeta gradnje agro-turističkih građevina na području Vinodolske doline,
 • smanjenje površine sportsko-rekreacijske namjene R11 (promjena namjene u neizgrađeno građevinsko područje naselja),
 • omogućavanje izgradnje sanjkališta unutar područja Centra za zimske sportove 'Breze' (R3),
 • brisanje čvora 'Pavlomir' na trasi planirane autoceste i brisanje trase pripadajuće spojne ceste,
 • određivanje nove lokacije čvora na trasi planirane autoceste te određivanje trase nove pripadajuće spojne ceste,
 • omogućavanje izgradnje infrastrukturnih građevina na osobito vrijednom poljoprivrednom tlu (P1) i vrijednom obradivom tlu (P2) u području Vinodolske doline,
 • promjena trase obalne šetnice prema Selcu,
 • proširenje zone ugostiteljsko-turističke namjene T31 (kamp Povile 2) (usklađenje plana sa zonom postojećeg kampa u naravi),
 • promjena uvjeta gradnje sunčanih elektrana i određivanje područja za istraživanje mogućeg smještaja i gradnje novih sunčanih elektrana,
 • određivanje površine za smještaj strelišta,
 • određivanje rekreacijskih površina izvan građevinskog područja za 'zip-line', brdski motociklizam, multifunkcionalni tematski zabavni park, sanjkališta i sl.,
 • ispravak simbola na kartografskim prikazima i usklađenje s tekstualnim dijelom plana postojećih područja za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,
 • promjena uvjeta priključenja građevina na sustav odvodnje otpadnih voda u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja.

Članak 5.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Odjel je zatražio mišljenja sedam tijela navedenih u Članku VI. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, a odgovorila su njih dva i to:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavila je Mišljenje da za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski ne bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (KLASA: 351-01/22-04/44, URBROJ: 2170-03-08/2-22-7 od 2. rujna 2022. g.)

2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana dostavile su Mišljenje da sa vodnogospodarskog stanovišta nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš (KLASA: 351-02/22-01/0000216, URBROJ: 374-23-3-22-2 od 24. svibnja 2022. g.)

Tijela koja nisu dostavila mišljenja su:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2/II, 51000 Rijeka,

2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Javna ustanova priroda, Grivica 4, 51000 Rijeka,

3. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,

4. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Rijeka, Tehnička ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

5. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka.

Članak 6.

Sukladno Članku 48. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Odjel je Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša podnio zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu.

Po provedenom postupku prethodne ocjene, Upravni odjel je izdao Mišljenje da su VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski prihvatljive za ekološku mrežu, te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (KLASA: 351-01/22-04/44, URBROJ: 2170-03-08/2-22-6 od 2. rujna 2022. g.).

Članak 7.

Temeljem dobivenih mišljenja navedenih u Članku 5. ove Odluke zaključeno je da Plan neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te se utvrđuje da nije potrebno provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš.

Članak 8.

Odjel je dužan informirati javnost o ovoj Odluci sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

GRADONAČELNIK

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=51250&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr