SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

48.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 12. sjednici održanoj dana 29. rujna 2022. godine donosi

ODLUKU

o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 55/06, 23/10, 36/10, 19/13, 13/14, 41/15, 18/17 i 32/17) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Razlozi za izradu Plana su:

 • usklađenje grafičkog dijela plana sa homogeniziranom digitalnom katastarskom podlogom,
 • usklađenje sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Sl. novine PGŽ br. 32/13, 7/17 - ispravak, 41/18 i 4/19-pročišćeni tekst) te zakonima i propisima,
 • redefiniranje građevinskih područja naselja,
 • određivanje novog građevinskog područja naselja Crni Kal,
 • usklađenje izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja sa stvarnim stanjem te redefiniranje uređenog i neuređenog dijela građevinskog područja,
 • promjena uvjeta gradnje svih vrsta građevina u obuhvatu Plana,
 • promjena uvjeta gradnje agro-turističkih građevina na području Vinodolske doline,
 • smanjenje površine sportsko-rekreacijske namjene R11 (promjena namjene u neizgrađeno građevinsko područje naselja),
 • omogućavanje izgradnje sanjkališta unutar područja Centra za zimske sportove 'Breze' (R3),
 • brisanje čvora 'Pavlomir' na trasi planirane autoceste i brisanje trase pripadajuće spojne ceste,
 • određivanje nove lokacije čvora na trasi planirane autoceste te određivanje trase nove pripadajuće spojne ceste,
 • omogućavanje izgradnje infrastrukturnih građevina na osobito vrijednom poljoprivrednom tlu (P1) i vrijednom obradivom tlu (P2) u području Vinodolske doline,
 • promjena trase obalne šetnice prema Selcu,
 • proširenje zone ugostiteljsko-turističke namjene T31 (kamp Povile 2) (usklađenje plana sa zonom postojećeg kampa u naravi),
 • promjena uvjeta gradnje sunčanih elektrana i određivanje područja za istraživanje mogućeg smještaja i gradnje novih sunčanih elektrana,
 • određivanje površine za smještaj strelišta,
 • određivanje rekreacijskih površina izvan građevinskog područja za 'zip-line', brdski motociklizam, multifunkcionalni tematski zabavni park, sanjkališta i sl.,
 • ispravak simbola na kartografskim prikazima i usklađenje s tekstualnim dijelom plana postojećih područja za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,
 • promjena uvjeta priključenja građevina na sustav odvodnje otpadnih voda u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je administrativnim granicama područja Grada Novi Vinodolski.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Planom su određena građevinska područja naselja čije se granice dosad nisu mijenjale (proširivale), a protekom vremena ukazala se potreba za mjestimičnim proširenjem u skladu s ograničenjima iz Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Prostornog plana Primorsko-goranske županije (Sl. novine PGŽ br. 32/13, 7/17-ispravak, 41/18 i 4/19-pročišćeni tekst).

Potrebno je odrediti i novo građevinsko područje naselja Crni Kal u kojem su u proteklih nekoliko godina nezakonito izgrađeni stambeni objekti ozakonjeni na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19).

U skladu s novonastalim potrebama i trendovima potrebno je kvalitetnije odrediti uvjete gradnje svih vrsta građevina unutar građevinskih područja te agro-turističkih građevina (u području Vinodolske doline).

Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene Bahalin (R11) trenutno zauzima znatno veću površinu od potrebne za realizaciju planiranih sportsko-rekreacijskih sadržaja te se isto planira smanjiti na način da se zadrži njegova površina sjeverno od Ulice Bahalin, a površina južno od te ulice postala bi dio neizgrađenog građevinskog područja naselja Novi Vinodolski.

Prilikom izrade studije utjecaja na okoliš obilaznice Novog Vinodolskog na trasi planirane autoceste utvrđeno je da se čvor 'Pavlomir' ne može graditi na trenutno planiranoj lokaciji zbog negativnog utjecaja na okoliš, odnosno na određene životinjske vrste u tom području te je studijom predloženo izmještanje na novu lokaciju približno 1 km istočno, izvan granica područja ekološke mreže NATURA 2000. Iz tog razloga iz plana treba brisati lokaciju toga čvora te trasu spojne ceste do mreže postojećih javnih cesta, te ucrtati novu lokaciju i trasu nove spojne ceste do mreže javnih cesta. Analizom mogućnosti izgradnje nove spojne ceste sa novoplaniranog čvora na autocesti utvrđeno je da bi ista trebala prolaziti rubnim dijelovima poljoprivrednog tla, odnosno osobito vrijednog poljoprivrednog tla (P1) i vrijednog obradivog tla (P2) u području Vinodolske doline. Kako sadašnjim odredbama plana nije moguća nikakva gradnja na takvom tlu, u svrhu mogućnosti izgradnje nove spojne ceste sa buduće autoceste potrebno je provjeriti utvrđeni bonitet zemljišta s ciljem omogućavanja izgradnje infrastrukturnih građevina.

Trasa obalne šetnice prema Selcu u planu je ucrtana shematski i potrebno ju je promijeniti, odnosno prilagoditi konfiguracijskim i prostornim mogućnostima.

Auto-kamp Povile 2, odnosno zona ugostiteljsko-turističke namjene T31 u naravi je veća od one prikazane u kartografskom dijelu plana, pa ju je u skladu s time potrebno proširiti, odnosno uskladiti granicu razgraničenja sa građevinskim područjem naselja Povile (NA16).

Stupanjem na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN br. 138/21) krajem 2021. godine pojavio se izrazito veliki interes potencijalnih ulagača u izgradnju sunčanih elektrana. Trenutno su planom određena 3 područja za istraživanje mogućeg smještaja i gradnje novih sunčanih elektrana, što nije dovoljno uzevši u obzir strateško opredjeljenje Republike Hrvatske kao članice Europske unije za zelenu tranziciju, odnosno prelazak na obnovljive i čiste izvore energije. Stoga bi se planom odredila nova područja na kojima bi bilo moguće istraživanje mogućeg smještaja i gradnje novih sunčanih elektrana maksimalne pojedinačne snage do 10 MW, a za postojeća područja sunčanih elektrana 'Donji Zagon' i 'Burnjak-Podbater' bi se trenutno ograničavajući uvjeti gradnje (maksimalna dopuštena snaga od 500 kW) promijenili, odnosno povećali do maksimalno dopuštenih, sukladno zakonskoj regulativi iz toga područja.

Zbog iskazanog interesa za uspostavljanjem strelišta za vježbe gađanja vatrenim oružjem i potencijalne mogućnosti održavanja natjecanja iz tog područja, potrebno je odrediti lokaciju strelišta u obuhvatu Plana.

Također se povećao interes za uspostavu rekreacijskih sadržaja za 'zip-line', brdski motociklizam, multifunkcionalni tematski zabavni park, sanjkališta i slično, za koje bi se planom odredile potencijalne površine izvan građevinskih područja.

Trenutno važećim odredbama plana onemogućena je izgradnja objekata unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja ukoliko ne postoji mogućnost priključenja na javni sustav odvodnje otpadnih voda, čak i ako su ostali planski preduvjeti ispunjeni. Izmjenama plana bi se u tim područjima omogućila gradnja objekata veličine do 10 ES, uz mogućnost priključka na nepropusnu sabirnu jamu temeljem posebnih uvjeta nadležnih službi, a do izgradnje javnog sustava odvodnje.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Ciljevi i programska polazišta plana navedena su člankom 4. ove Odluke.

Temeljem predviđenih izmjena i dopuna korigirat će se tekstualni dio Plana (Odredbe za provođenje), uz odgovarajuće izmjene u grafičkom dijelu Plana te u Obrazloženju Plana.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA, SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN br. 136/15), u suradnji s nositeljem izrade - Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana, tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb;
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;
 • Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka;
 • Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
 • Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7 (objekt 8), 10000 Zagreb,
 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb;
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka;
 • MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka;
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb;
 • Hrvatske vode d.o.o., VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka;
 • VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski;
 • HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka;
 • Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski;
 • Javna ustanova 'Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije', Splitska 2/II, 51000 Rijeka;
 • Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb
 • Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, PJ Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka;
 • Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I faza: izrada preliminarne koncepcije - u roku od najviše 30 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Plana,

- II. faza - izrada Nacrta Prijedloga plana, utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od najviše 60 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

- III. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 10 dana od završetka javne rasprave,

- IV. faza - izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 10 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi od strane gradonačelnika,

- V. faza - izrada konačnog prijedloga Plana u roku od najviše 10 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga,

- VI. faza - dostavljanje završnih elaborata Plana u ugovorenom broju primjeraka u roku od 10 dana računajući od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

Sredstva za izradu Plana osigurana su Proračunom Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu..

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Sve poslove oko obavješćivanja javnosti, objave javne rasprave, provođenja javnog izlaganja, vođenja službenih evidencija obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Javna rasprava o prijedlogu Plana provodit će se u trajanju od osam (8) dana.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-03/22-01/13

URBROJ: 2170-11-01-22-2

Novi Vinodolski, 29. rujna 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

PREDSJEDNIK

Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=51250&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr