SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
GRAD KRK

62.

­Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištuNarodne novine« broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije» broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donosi

IZMJENE PROGRAMA

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje
prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja
i davanja na korištenje izravnom pogodbom  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Krka u 2022. godini

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2022. godini (“Službene novine Primorsko-goranske županijebroj 30/21), članak 2. mijenja se i glasi:

“(1) Prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem planiran je u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 115.671,78 kn i to na sljedeći način:

1. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 26.000,00 kn

2. Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko 40.000,00 kn

3. Višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 49.671,78 kn.

(2) Prihod iz članka 2. stavka 1. ovog programa utrošit će se za podmirenje troškova u vezi sa provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu i to za dio troškova održavanja poljoprivrednih puteva, koji su planirani u posebnom dijelu proračuna u Programu 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture, aktivnost A100409 Ostale komunalne aktivnosti, pozicija 3116 - Održavanje poljoprivrednih puteva, u iznosu od 115.671,78 kn.“

Članak 2.

Ove Izmjene Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu dan nakon objave.

 

 

KLASA: 400-09/22-01/07

URBROJ: 2170-09-01-22-4

Krk, 26. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51500&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr