SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
GRAD KRK

55.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst, 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 26. rujna 2022. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU

Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije» broj 30/21), članak 2. mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za realizaciju I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu osiguravaju se u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2022. godinu i utvrđena su u ukupnom iznosu od 15.106.671,23kn.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

“I. Izmjenom i dopunom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u iznosu 1.353.237,55kn.

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u iznosu 4.724.727,19kn.

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u iznosu 1.049.927,14kn.

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u iznosu 7.978.779,35kn.

I. Izmjenom i dopunom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih

vozila

3. javna parkirališta

4. javne zelene površine

5. javna rasvjeta

6. groblja

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Ustupanje radova po ovoj I. Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu obavljat će se sukcesivno, u skladu s posebnim zakonima i propisima.

I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu temelji se na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom komunalne infrastrukture u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predviđenim izvorima prihoda kojima se financira njezino građenje u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2022.godinu.

Ako se pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene I. Izmjenom i dopunom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, o njihovoj realizaciji će potrebnu odluku donosit Gradonačelnik Grada Krka, o čemu će posebno u okviru redovitog izvješća izvijestiti Gradsko vijeće Grada Krka.

Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.“

Članak 4.

I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/21-01/05

URBROJ: 2170-09-01-22-51

Krk, 26. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51500&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr