SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 28. Petak, 9. rujna 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

205.

Na temelju članka 78. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20 i 136/21), članka 29. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Statuta Thalassotherapie Crikvenica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine donijela je

O D L U K U

o promjeni i proširenju djelatnosti zdravstvene
ustanove Thalassotherapia Crikvenica,
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije

I.

Mijenja se djelatnost zdravstvene ustanove Thalassotherapia Crikvenica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije na način da glasi:

- bolnička djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije,

- specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita fizikalne medicine i rehabilitacije, otorinolaringologije, opće interne medicine, pulomologije, kardiologije, pedijatrije, dermatologije i venerologije, reumatologije,

- respiratorna rehabilitacija djece,

- djelatnost medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike,

- opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima (bolnička ljekarna),

- organiziranje i održavanje stručnih sekcija, simpozija, stručnih tečajeva, seminara,

- nastavna djelatnost za potrebe nastavnih ustanova zdravstvenog usmjerenja.

II.

Proširuje se djelatnost zdravstvene ustanove Thalassotherapia Crikvenica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije na:

- djelatnost fizikalne terapije

- djelatnost hiperbarične medicine

- zdravstveni turizam: pružanje zdravstvenih usluga – dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.

III.

Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu zdravstva na ocjenu sukladnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti iz točke III. ove Odluke nakon čega će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/5

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-18

Rijeka, 14. srpnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2235&mjesto=00001&odluka=205
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr