SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 28. Petak, 9. rujna 2022.
OPĆINA PUNAT

38.

Na temelju članka 38. stavka 1. točka 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 107/20) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), a nakon provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2022/S 01K-0024462, Općinsko vijeće Općine Punat na 9. sjednici održanoj dana 23. kolovoza 2022. godine donosi

ODLUKU

o poništenju postupka davanja koncesija

Članak 1.

Poništava se postupak dodjele koncesije za usluge parkiranja na uređenim javnim površinama u dijelu koji se odnosi na obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima budući da do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.

Članak 2.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Punat da Odluku o poništenju postupka davanja koncesije objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-05/22-01/5

URBROJ: 2170-31-01-22-6

Punat, 23. kolovoza 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2235&mjesto=51521&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr