SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 25. Petak, 12. kolovoza 2022.
OPĆINA MATULJI

41.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 3.8.2022. godine donijelo je

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 SRC
Šapjane-Rupa (R1-1) - dio

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 SRC Šapjane-Rupa (R1-1) - dio (u daljnjem tekstu Plan).

Članak 2.

Odlukom o izradi Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Plana je Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Prostorni plan uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17-usklađenje sa Zakonom, 3/19 i 6/21)

Plan se izrađuju sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine” broj 106/ 98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04 i 9/11) u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Članak 4.

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 5.

Razlozi za izradu Plana su:

- ostvarenje preduvjeta za realizaciju gradnje sadržaja sporta i rekreacije na izdvojenom području izvan naselja u dijelu obuhvata SRC Šapjane temeljem iskazane inicijative vlasnika zemljišta

- detaljno planiranje prostora i utvrđivanje uvjeta smještaja građevina sportsko rekreacijske namjene, prometnica i prateće infrastrukture

OBUHVAT PLANA

Članak 6.

Obuhvat Plana određen je u Prostornom planu uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst i 31/17-usklađenje sa Zakonom, 3/19 i 6/21). Ukupna površina obuhvata Urbanističkog plana 17 SRC Šapjane-Rupa (R1-1) iznosi 261,88 ha, dok je Odlukom o izradi Plana obuhvaćena površina od cca 3,1 ha.

SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA PLANA

Članak 7.

Prostornim planom uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17-usklađenje sa Zakonom, 03/19 i 6/21) za područje izdvojene namjene Sportsko rekreacijski centar Rupa određena je obveza izrade urbanističkog plana 17 SRC Šapjane-Rupa (R1-1).

Obuhvat urbanističkog plana uređenja 17 iznosi 261,88 ha od čega 2,79 ha izgrađenog dijela i 259,09 ha neizgrađenog i neuređenog dijela. Do realizacije sadržaja na prostoru plana nije došlo zbog otežanog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (JUS), osim na njegovom izgrađenom dijelu u privatnom vlasništvu na kojem je niz godina prisutan prostor namijenjen auto-moto sportu koji se koristi protivno njegovoj namjeni za obavljanje gospodarske djelatnosti. Prostor obuhvata Plana je dijelom uređen i postavljena osnovna infrastruktura.

Prema iskazanoj inicijativi i izrađenom programu vlasnika zemljišta, prostor površine cca 3,1 ha koji većim dijelom obuhvaća izgrađeni dio građevinskog područja te jedan manji dio neizgrađenog dijela, uredio bi se sukladno njegovoj prvotnoj planskoj namjeni za sport i rekreaciju.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 8.

Ciljevi izrade i programska polazišta Plana su:

- određivanje uvjeta gradnje i smještaja objekata sporta i rekreacije u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Matulji, te propisanim standardima za takvu vrstu objekata

- sukladno planiranim sadržajima određivanje odgovarajućih kapaciteta i sadržaja objekata,

- planiranje osnovne i prateće infrastrukture primjerene namjeni prostora,

- očuvanje i valorizacija postojećih krajobraznih vrijednosti te njihova integracija u planska rješenja.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana, nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija, već će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija Općine Matulji.

Ukoliko se tijekom izrade Plana ukaže potreba za drugim potrebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 10.

Stručna rješenja za izradu Plana izradit će stručni izrađivač Plana ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u suradnji s nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja djelokruga za potrebe izrade Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana i to od:

1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova, Fiorella La Guardie 13, 51000 Rijeka,

2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,

3. HEP - ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

4. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA, Marinčićeva 3, 51211 Matulji,

5. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

6. KOMUNALAC d.o.o. Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

7. LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

8. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

9. ENERGO d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,

10. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

11. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, M. Tita 4, 51410 Opatija.

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom odlukom.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrati će se da zahtjeva nema.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 12.

Rok za izradu Plana po pojedinim fazama:

- rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga Plana: 30 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

- utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu: 10 dana od dovršetka Nacrta prijedloga Plana,

- javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog Plana: 30 dana,

- izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi: 15 dana od okončanja javne rasprave,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: 20 dana od izrade Izvješća o javnoj raspravi,

- izrada Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od izrade Nacrta konačnog prijedloga Plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Troškovi izrade Plana financirat će se sukladno odredbi čl. 63. 167. i 168. Zakona o prostornom uređenju iz drugih izvora. Izrada Plana financirat će se sredstvima vlasnika zemljišta uključenog u obuhvat Plana

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

KLASA: 350-02/22-01/0007

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0002

Matulji, 3.8.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2232&mjesto=51211&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr