SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 25. Petak, 12. kolovoza 2022.
GRAD KRK

49.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi sa Proračunom Grada Krka za 2022. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/21), gradonačelnik Grada Krka, donio je

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA

prijma u službu u Grad Krk za 2022. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Grad Krk za 2022. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 2/22 i 8/22), točka III. mijenja se i glasi:

»Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđa se prijam službenika i namještenika u službu na neodređeno i određeno vrijeme i to kako slijedi:

Dodaje se nova podtočka a) koja glasi:

a) U Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove:

domar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme;

spremačica - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Dosadašnja podtočka a) postaje podtočka b).

U dosadašnjoj podtočki b) koja postaje podtočka c) podstavak 4. “- domar – kotlovničar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (za vrijeme zimske sezone grijanja)”, briše se.

Dosadašnja podtočka c) postaje podtočka d) koja glasi:

d) U Odsjeku za gospodarstvo:

viši stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.«

II.

Ova II. Izmjena i dopuna Plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2170-09-02/1-22-8

Krk, 29. srpnja 2022.

G R A D K R K

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2232&mjesto=51500&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr