SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

190.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 68. stavka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 5. stavka 4. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela „Malin“, Općina Malinska-Dubašnica („Službene novine“ broj 49/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu G.P.P. „Mikić“ d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje na dijelu luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela „Malin“, Općina Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu G.P.P. „Mikić“ d.o.o. iz Omišlja, Pušća 131, da kao Koncesionar luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela „Malin“, Općina Malinska-Dubašnica temeljem Ugovora br. P002/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela „Malin“, Općina Malinska-Dubašnica (KLASA: 342-01/12-02/1, URBROJ: 2170/1-07-01/1-13-22 – dalje u tekstu: Ugovor o Koncesiji) od 15. siječnja 2013. godine, sklopi ugovor o potkoncesiji s trgovačkim društvom „Oto-nautika“ d.o.o., Njivice, Trg A. Starčevića 4, OIB 96853144888 za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja 4 morska skutera i 1 glisera za vuču padobrana, tuba, banana i fly bord-a na rok od 3 (tri) godine počevši s danom stupanja na snagu ove Odluke. Godišnja naknada za potkoncesiju iznosi 10.000,00 kn za stalni dio, te 2% godišnjeg prihoda za promjenjivi dio naknade.

Gospodarsku djelatnost potrebno je obavljati sukladno Suglasnosti Lučke kapetanije Rijeka – Ispostava Malinska od 31. svibnja 2022. godine.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na području koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 7. Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela „Malin“, Općina Malinska-Dubašnica („Službene novine“ broj 49/12) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije jedan originalni primjerak ili ovjerenu presliku ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/5

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-30

Rijeka, 14. srpnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=00001&odluka=190
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr