SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 21. Četvrtak, 14. srpnja 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

28.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146./08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15.-pročišćeni tekst i 94/17.-ispravak pročišćenog teksta), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20, 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 9. sjednici održanoj 06. srpnja 2022., donijelo je

Odluku

o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju na povremeno
i privremeno korištenje poslovnog prostora

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je Odluku o davanju na povremeno i privremeno korištenje poslovnog prostora (u nastavku teksta: Odluka), koja Odluka je objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj: 46/18.

Članak 2.

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:

Visina naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora utvrđuje se kako slijedi:

1. društveni domovi i objekti ostalih namjena u vlasništvu Općine Vinodolske općine bez korištenja centralnog grijanja - 300,00 kuna po danu,

2. društveni domovi i objekti ostalih namjena u vlasništvu Općine Vinodolske općine s korištenjem centralnog grijanja - 500,00 kuna po danu,

3. Kaštel Drivenik – 2000,00 kn po danu,

4.prostorije koje Općina koristi za svoju redovnu djelatnost, a trenutno su slobodne za povremeno korištenje (vijećnica i dr.) - 50,00 kuna po danu.

Visina naknade za poslovne prostore od točke 1. – 3. prethodnog stavka uvećati će se za iznos od 5% od iznosa ukupno prodanih karata.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene i na snazi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/6

URBROJ: 2107-3-02-22-103

Bribir, 6. srpnja 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2228&mjesto=91253&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr